Sun. Oct 1st, 2023

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่

2/2565

รุ่น 2/2563 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

วิชา การพัฒนาชุมชน
วิชา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
วิชา การพัฒนาครัวเรือน กลุ่มและองค์กรเครือข่าย
วิชา กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน
วิชา การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 3 การพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน
วิชา การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับโครงงานการประกอบการชุมชน