Thu. Jun 13th, 2024

  แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่

  2/2565

  รุ่น 2/2563 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

  วิชา การพัฒนาชุมชน
  วิชา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
  วิชา การพัฒนาครัวเรือน กลุ่มและองค์กรเครือข่าย
  วิชา กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน
  วิชา การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 3 การพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน
  วิชา การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับโครงงานการประกอบการชุมชน