Wed. Sep 27th, 2023

รุ่น2-62

กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น (สุโขทัย)

วิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาหารและพลังงานทางเลือก รหัสวิชา ID4008

วิชา การพัฒนาชีวิต 6

วิชา การพัฒนาชุมชน 3