Mon. Jul 22nd, 2024

    รุ่น2-62

    กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น (สุโขทัย)

    วิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาหารและพลังงานทางเลือก รหัสวิชา ID4008

    วิชา การพัฒนาชีวิต 6

    วิชา การพัฒนาชุมชน 3