Mon. Oct 2nd, 2023

รุ่น 1/61, 2/61

(แผนเรียนรวม 60)

กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

วิชา การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตและชุมชนที่ยั่งยืน

วิชา การพัฒนาชีวิต 1-9

วิชา การพัฒนาชุมชน 1-9