Sat. Apr 13th, 2024

  รุ่น 1/61, 2/61

  (แผนเรียนรวม 60)

  กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

  วิชา การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตและชุมชนที่ยั่งยืน

  วิชา การพัฒนาชีวิต 1-9

  วิชา การพัฒนาชุมชน 1-9