Tue. May 28th, 2024

    รุ่น 1/61, 2/61

    กลุ่มวิชาการจัดการเกษตรยั่งยืน-พัทลุง

    วิชา การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตและชุมชนที่ยั่งยืน

    วิชา การพัฒนาชีวิต 1-9

    วิชา การพัฒนาชุมชน 1-9