Sun. Oct 1st, 2023

รุ่น 1/61, 2/61

กลุ่มวิชาการจัดการเกษตรยั่งยืน-พัทลุง

วิชา การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตและชุมชนที่ยั่งยืน

วิชา การพัฒนาชีวิต 1-9

วิชา การพัฒนาชุมชน 1-9