Tue. Jul 16th, 2024

  แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่

  2/2565

  รุ่น 1/2565 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน(แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

  วิชา พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
  วิชา กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา
  วิชา วิถีผู้ประกอบการชุมชน
  วิชา กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน
  วิชา การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน