Wed. Sep 27th, 2023

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่

2/2565

รุ่น 1/2565 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน(แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

วิชา พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย
วิชา กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา
วิชา วิถีผู้ประกอบการชุมชน
วิชา กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน
วิชา การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน