Mon. Oct 2nd, 2023

รุ่น 1/2563 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

วิชา การพัฒนาชุมชน

วิชา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

วิชา การพัฒนาครัวเรือน กลุ่มและองค์กรเครือข่าย

วิชา กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน