Tue. May 21st, 2024

    รุ่น 1/2563 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

    วิชา การพัฒนาชุมชน

    วิชา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

    วิชา การพัฒนาครัวเรือน กลุ่มและองค์กรเครือข่าย

    วิชา กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน