Mon. Oct 2nd, 2023

รุ่น 1/2563 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

วิชา การพัฒนาชุมชน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

การพัฒนาครัวเรือน กลุ่มและองค์กรเครือข่าย

กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน