Sun. Jun 23rd, 2024

    รุ่น 1/2563 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

    วิชา การพัฒนาชุมชน

    การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

    การพัฒนาครัวเรือน กลุ่มและองค์กรเครือข่าย

    กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน