Fri. Sep 29th, 2023

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่

2/2565

รุ่น 1/2563 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

วิชา การพัฒนาชุมชน
วิชา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
วิชา กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน