Tue. Jun 18th, 2024

  แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่

  2/2565

  รุ่น 1/2563 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

  วิชา การพัฒนาชุมชน
  วิชา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
  วิชา กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน