Sat. Apr 13th, 2024

  แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

  รุ่น 1/63

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

  วิชา การจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

  รหัสวิชา CE634204

  วิชา การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

  รหัสวิชา GE634110

  วิชา การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ

  รหัสวิชา SE634206

  วิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการประกอบการชุมชน

  รหัสวิชา CE634205

  วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

  รหัสวิชา GE634109