Wed. Sep 27th, 2023

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

รุ่น 1/63

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

วิชา การจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รหัสวิชา CE634204

วิชา การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

รหัสวิชา GE634110

วิชา การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ

รหัสวิชา SE634206

วิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการประกอบการชุมชน

รหัสวิชา CE634205

วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

รหัสวิชา GE634109