Sat. Apr 20th, 2024

  ระเบียบการใช้ห้องสมุด

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  1. ผู้มีสิทธิ์ใช้ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด

            1.1 อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ นักศึกษา บุคลากรของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

            1.2 ประชาชนทั่วไปที่ได้รับอนุญาตจากห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  2. การทำบัตรยืมทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด

            2.1 ให้ผู้มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารนิเทศ ตามข้อ 1.1 เป็นสมาชิกห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก

            2.2 ในกรณีที่บัตรยืม-คืนหาย จะต้องเสียค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 20 บาท

            2.3 ให้ผู้มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารนิเทศ ตามข้อ 1.1 นำบัตรประจำตัวอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษนักศึกษา และบุคลากรมาสมัครสมาชิกห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

            2.4 ประชาชนทั่วไปไม่อนุญาตให้ทำบัตรยืม-คืน แต่อนุญาตให้ยืมออกไปถ่ายเอกสารได้ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมอบไว้เป็นหลักฐาน

  3. การยืมทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด

             3.1 ผู้ยืมต้องแสดงบัตรประจำตัวอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ นักศึกษา และบุคลากรแก่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกครั้งที่ยืม-คืน

            3.2 ห้ามผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรใช้บัตรของผู้อื่น

            3.3 ห้ามนำทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ออกจากห้องสมุดก่อนจะได้ยืมอย่างถูกต้อง

            3.4 จำนวนทรัพยากรสารนิเทศและเวลาที่ให้ยืมไว้ในครอบครองแต่ละครั้งมีดังนี้

                 – นักศึกษาปริญญาตรี ยืมไว้ในครอบครอง จำนวนไม่เกิน  5 เล่ม เวลา 7 วัน

                – นักศึกษาปริญญาโท     ยืมไว้ในครอบครอง จำนวนไม่เกิน  5 เล่ม เวลา 15 วัน

                – อาจารย์ประจำ/พิเศษ   ยืมไว้ในครอบครอง จำนวนไม่เกิน  7 เล่ม เวลา 15 วัน

                – บุคลากร   ยืมไว้ในครอบครอง จำนวนไม่เกิน  5 เล่ม เวลา 7 วัน

            3.5  แผ่นซีดี   ยืมไว้ในครอบครอง จำนวนไม่เกิน  5 แผ่น เวลา 7 วัน

            3.6  หนังสืออ้างอิง และวารสารทุกประเภท ไม่อนุญาตให้ยืมออก ยกเว้นยืมถ่ายเอกสารในกรณีที่ขอยืมเพื่อถ่ายเอกสารหากไม่นำมาคืนห้องสมุดภายในวันที่ยืม (เวลาทำการ) คิดค่าปรับ วันละไม่เกิน 60 บาท

            3.7 การยืมต่อจะให้ยืมได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง

  4. การส่งทรัพยากรสารนิเทศคืนของห้องสมุด

             4.1 ผู้ยืมทุกคนจะต้องส่งทรัพยากรสารนิเทศคืนห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ตามกำหนดเวลา หากส่งช้ากว่ากำหนดเสียค่าปรับ ดังนี้

                      – หนังสือทั่วไป จะเสียค่าปรับ เล่มละ 5 บาทต่อวัน

                     – หนังสือสำรอง จะเสียค่าปรับ ชั่วโมงละ 5 บาทต่อเล่ม คิดวันละ 12 ชั่วโมง ค่าปรับนั้นจะต้องไม่เกิน 3 เท่าของราคาทรัพยากรนิเทศนั้น

            4.2 การส่งทรัพยากรสารนิเทศคืนห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ต้องนำบัตรยืมมาให้เจ้าหน้าที่ลงหลักฐานรับคืนด้วยทุกครั้ง

            4.3 หากค้างค่าปรับ หรือค้างส่งทรัพยากรสารนิเทศ จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การยืม ในกรณีที่เป็นนักศึกษาจะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป หรือไม่ได้รับใบรับรองผลการศึกษา

  5. กรณีที่ผู้ยืมทำทรัพยากรสารนิเทศชำรุด หรือสูญหาย ผู้ยืมต้องรับผิดชอบ ดังนี้

            5.1 หาทรัพยากรสารนิเทศเดียวกันมาแทน หรือชำระเงินไม่เกิน 5 เท่า ของราคาที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนกำหนด พร้อมกับจ่ายค่าบริการจัดเตรียมชิ้นละ 50 บาท

            5.2 ในกรณีที่ทรัพยากรสารนิเทศชำรุด ให้ผู้ยืมชำระค่าซ่อมตามที่ห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเห็นสมควร

  6. ผู้ใดขโมย ตัด หรือฉีก ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จะถูกพิจารณาดำเนินคดีอาญา พักการเรียน หรือไล่ออกแล้วแต่กรณี

  7. ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับต่อไปนี้

            7.1 เซ็นชื่อทุกครั้งเมื่อเข้า-ออกห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนทุกครั้ง มิเช่นนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าใช้ห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนโดยเด็ดขาด

            7.2 นำกระเป๋า ถุง ย่าม และสิ่งที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เก็บไว้ในตู้เก็บของที่ทางห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจัดไว้ให้

            7.3 ไม่นำอาหาร ของขบเคี้ยว เครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

            7.4 ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าใช้ห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

            7.5 ต้องแสดงหนังสือ เอกสาร และสิ่งของให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดตรวจก่อนออกจากห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  8. ผู้เข้าใช้ห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจะต้องปฏิบัติตามมารยาทที่ดีงาม ซึ่งเป็นการแสดงออกของผู้ที่ได้รับการศึกษาชั้นสูงมีวัฒนธรรม สมควรแก่การนับถือยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้

            8.1 แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกาลเทศะ

            8.2 ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น

            8.3 ไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสารใดๆ ให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น

  9. ในการใช้ห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติที่ห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนกำหนดไว้ ผู้ใดฝ่าฝืนบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

            9.1 ว่ากล่าวตักเตือน

            9.2 ให้ออกนอกบริเวณห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

            9.3 ตัดสิทธิ์ในการใช้ห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

            9.4 เสนอให้สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนพิจารณาโทษ

  10. วันและเวลาเปิด-ปิด ห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

            10.1 วันทำการ            เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

            10.2 เวลาทำการ           เปิดให้บริการระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.

  ระเบียบการยืม-คืน

  สมาชิก/ประเภท

  หนังสือทั่วไป

  แผ่นซีดี

  อาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ

  7 เล่ม / 15 วัน

  5 แผ่น / 7 วัน

  นักศึกษาปริญญาโท

  5 เล่ม / 15 วัน

  5 แผ่น / 7 วัน

  นักศึกษาปริญญาตรี

  5 เล่ม / 7 วัน

  5 แผ่น / 7 วัน

  บุคลากร

  5 เล่ม / 7 วัน

  5 แผ่น / 7 วัน

  หมายเหตุ : * หนังสืออ้างอิง และวารสารทุกประเภทไม่อนุญาตให้ยืมออก ยกเว้นยืมถ่ายเอกสาร

                     * เมื่อครบกำหนดคืน ผู้ยืมสามารถยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง เท่ากำหนดระยะเวลาที่ตนมีสิทธิ

                       และเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการยืมเท่านั้น

                     * กรณีที่สามารถมีสิทธิได้มากกว่า 1 สถานภาพ ให้ใช้สิทธิเพียงสถานภาพเดียว