Mon. Jul 22nd, 2024

  รวมหนังสือแนะนำ

                 สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ได้รวบรวมหนังสือแนะนำ/เอกสารทางวิชาการ จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้ง่ายขึ้น

            สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ขอขอบคุณแหล่งที่มาของหนังสือ/เอกสารทางวิชาการ ในรูปแบบ E-book , PDF

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน มุ่งส่งเสริมและสนับสนุน งานพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ในการจัดหาสื่อดิจิทัลที่ทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ได้เข้าถึงแหล่งสื่อดิจิทัล อย่างกรณีสื่อของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ที่จัดทำรายงานที่น่าสนใจ ประกอบด้วย อนาคตของการใช้ชีวิต อนาคตของการทำงาน อนาคตของการเรียนรู้ อนาคตของความเพลิดเพลิน อนาคตของการเดินทาง และอนาคตของความยั่งยืน และจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจบริบทของประเทศไทย และเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ ขอขอบคุณแหล่งที่มาของสื่อดิจิทัลดังกล่าว

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกรณีตัวอย่างผลงานที่ประสบผลสำเร็จในมิติต่างๆ จากการนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตมานำเสนอ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและเห็นรูปธรรมในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริง

   

  บรรณานุกรม: คณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. (2552). เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ : เอเชีย แปซิฟิค ออฟเซ็ท.

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองผ่านการตรวจประเมินความก้าวหน้างานพัฒนาชุมชนของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

  บรรณานุกรม: กรมการพัฒนาชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน. (2564). มาตรฐานการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

  สาระสังเขป:เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ข้อเสนอโครงการ สรุปภาพรวมโครงการ และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

  บรรณานุกรม: กรมการพัฒนาชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน. (ม.ป.ป.). แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”. กรุงเทพฯ : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

  สาระสังเขป:        หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางรอดสังคมไทยให้ประชาชนได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติทั้งปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับเป็นแนวทางหรือหลักการบริหาร การจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทฤษฎีบันได ๙ ขั้น

  บรรณานุกรม: กรมการพัฒนาชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน. (ม.ป.ป.). ๓ สร้างทางรอดสังคมไทย ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ การพัฒนามูลค่าเพิ่มสิ้นค้าหรือบริการให้กับธุรกิจ ด้วยเครื่องมือทางธุรกิจจากสถาบันชั้นนำต่างๆ เพื่อประยุกต์แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างสรรค์ไอเดียวทางธุรกิจ

  บรรณานุกรม: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (ม.ป.ป.). คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ. กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์.

  สาระสังเขปคู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจในอนาคตของประเทศไทยกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ รวมข้อมูลการบริการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในการเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลการให้บริการภาครัฐด้านการจดทะเบียนทั้งแบบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในภาพรวมและการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแยกเป็นรายธุรกิจบริการที่ได้รับความสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  บรรณานุกรม: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (ม.ป.ป.). คู่มือการให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs. กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์.

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีในการประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ การบ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์ ครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่และแนวโน้มต่างๆ

  บรรณานุกรม: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2561). คู่มือเปิดร้านค้าออนไลน์. นนทบุรี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์แนวโน้ม และระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบัน แนวโน้มของโลกและนัยต่อประเทศไทย ฉากทัศน์ภาพอนาคต ทิศทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

  บรรณานุกรม: ปัทมาวดี โพชนุกูล และปุ่น เที่ยงบูรณธรรม (บรรณาธิการ). (2564). แผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เกษตรและอาหาร อาทิ “จีโนมข้าว” ตัวเร่งการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย เทคโนโลยีช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยางครบวงจร ฟลาวมันสำปะหลังไร้กลูเตนแปรรูปพืชมีพิษสู่นวัตกรรมอาหาร ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2564).  3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เกษตรและอาหาร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วัสดุ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม อาทิ โฟม ไทเทเนียม และโฟมอะลูมิเนียม เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม “กราฟิน” วัสดุแห่งอนาคต เทคโนโลยีสารเคลื่อนนาโน จากเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ สู่การอนุรักษ์ศาสนสถาน ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2564).  3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วัสดุ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สุขภาพและการแพทย์ อาทิ “P218” สารต้านมาลาเรียชนิดใหม่ฝีมือคนไทย DentiiScan 2.0 นวัตกรรมไทยตอบโจทย์งานทันตกรรม นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรด้วยระบบนำส่งสารสำคัญ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2564).  3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สุขภาพและการแพทย์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ดิจิทัล อาทิ สร้างรากฐาน-ก้าวไกล “โครงการไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ลดความเหลื่อมล้ำนักเรียนไทยด้วย “SchoolNet” “ซอฟต์แวร์ภาษา” ลดช่องว่างของการสื่อสารข้ามพรมแดน ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2564).  3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ดิจิทัล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ความมั่นคงของประเทศ การรับมือโรคระบาดและภัยพิบัติ อาทิ เครื่องรบกวนสัญญาณอุปกรณ์สื่อสาร “เทคโนโลยีวัสดุ” ตอบโจทย์ความมั่นคงของประเทศ รถโดยสารลดอันตรายจากการพลิกคว่ำ ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2564).  3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ความมั่นคงของประเทศ การรับมือโรคระบาดและภัยพิบัติ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การพัฒนากำลังคน อาทิ พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้วย JSTP พัฒนาบุคลากร STEM รองรับภาคอุตสาหกรรม เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2564).  3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การพัฒนากำลังคน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.