Tue. May 21st, 2024

  มุมหนังสือ ป.ตรี

        ให้บริการหนังสืออ่านเสริม ที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 

   สำหรับบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  หนังสือแนะนำประจำเดือน ตุลาคม 2564

  จำนวน 13 เล่ม

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน มุ่งส่งเสริมและสนับสนุน งานพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ในการจัดหาสื่อดิจิทัลที่ทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ได้เข้าถึงแหล่งสื่อดิจิทัล อย่างกรณีสื่อของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ที่จัดทำรายงานที่น่าสนใจ ประกอบด้วย อนาคตของการใช้ชีวิต อนาคตของการทำงาน อนาคตของการเรียนรู้ อนาคตของความเพลิดเพลิน อนาคตของการเดินทาง และอนาคตของความยั่งยืน เพื่อเรียนรู้และเข้าใจบริบทของประเทศไทย และเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ ขอขอบคุณแหล่งที่มาของสื่อดิจิทัลดังกล่าว

  ชื่อหนังสือ: ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ศักยภาพของพื้นที่ นโยบายของภาครัฐที่สำคัญต่อธุรกิจ ข้อมูลเบื้องต้นด้านศักยภาพของ ๖ พื้นที่ การถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์จากกรณีศึกษาของผู้ประกอบการใหม่ ที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ อาทิ SKOOTAR, Kerry Express สาขาสุขสวัสดิ์ เป็นต้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และสาเหตุแห่งความล้มเหลว

  บรรณานุกรม: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่. (ม.ป.ป.). ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ. กรุงเทพฯ : เมจิกเพลส.

  ชื่อหนังสือ: เศรษฐศาสตร์…เล่มเดียวอยู่ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ที่ ธปท. คัดเลือกพนักงานของ ธปท. ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านเศรษฐกิจการเงินที่หลากหลาย รวมทั้งเคยมีประสบการณ์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้แก่คนในหลายระดับ มาเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อนำไปสู่การศึกษาที่ควรจะเป็น อ่าน-คิด-ถกเถียงฟังความ-นำไปปฏิบัติ จะเป็นประโยชน์และทำให้เราอยู่รอดได้ในโลกยุคดิจิทัล ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เร็ว หนังสือเล่มนี้จะช่วย

  ฝึกกระบวนการ จากคำถามเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมและคำถามชวนคิด มีการยกตัวอย่างจริงให้เห็น ร้อยเรียงความเข้าใจ รวบรวมศัพท์เศรษฐศาสตร์ และข้อมูลเศรษฐกิจไทยที่สำคัญไว้ สำหรับให้ผู้ที่สนใจได้ใช้อ้างอิงและค้นคว้าเพิ่มเติม     

  บรรณานุกรม: ทรงธรรม ปิ่นโต, จริยา เปรมศิลป์ และคณะ. (2563). เศรษฐศาสตร์…เล่มเดียวอยู่ ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ        : ธนาคารแห่งประเทศไทย

  ชื่อหนังสือ: ผลการศึกษาโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต SCENARIO FORESIGHT เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario Planning) เป็นวิธีวิจัยอนาคต (Future Research) มาจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) โดยเน้นด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องราวของภาพอนาคต (Foresight) เพราะการคาดการณ์อนาคตผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อนาคตย้อนกลับมายังสังคมปัจจุบัน เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นรากฐานแห่งชุดความรู้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่องค์การต่างๆ ทั่วโลกต้องเผชิญ การทำภาพฉายอนาคตสามารถช่วยให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนำไปกำหนดนโยบายที่จะจัดการกับสิ่งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

  บรรณานุกรม: ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล, ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ, วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์ และคณะ. (2563). ผลการศึกษาโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต SCENARIO FORESIGHT เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

  ชื่อหนังสือ: ศาสตร์พระราชา จากภูผา ผ่านทุ่งนา สู่มหานที

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกิน ดูแลผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง ถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมกำลังคน เพื่อร่วมแก้ปัญหา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชากรโลกจะหันกลับมาสนใจว่า ทำอย่างไรให้มีกิน มากกว่าทำอย่างไรให้มีเงิน ที่มีองค์ประกอบคือ ดิน ระบบการผลิต น้ำ คน พันธุ์พืช การทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน และการสร้างองค์กรรูปแบบใหม่เพื่อการกระจายผลผลิต ได้ยกตัวอย่างพื้นที่พัฒนาอาทิเช่น ราศีไศลปิดตำนานสมัชชาฅนจนสู่ความมั่งคั่งใหม่ มหากาพย์ 29 ปี สิ้นสุดการรอคอย เป็นต้น

  บรรณานุกรม: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2562). ศาสตร์พระราชา จากภูผา ผ่านทุ่งนา สู่มหานที. กรุงเทพฯ :

  กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

  ชื่อหนังสือ: AI: Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data Analytics จะมีขีดความสามารถอันทรงพลังพร้อมกันในช่วงปี 2025-2030 จนจะส่งผลให้รูปแบบของสิ่งใหม่ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อ การกระจายและส่งถึงผู้บริโภค และวิธีการบริโภคสื่อ  จะมุ่งสู่แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตแบบ realtime อย่างสมบูรณ์แบบ จะทำให้รูปแบบธุรกิจดั้งเดิมถูกทำลายไปในหลายอุตสาหกรรม นักอนาคตศาสตร์มักเรียกว่า “การทำลายอย่างสร้างสรรค์ (Creative destruction)” ปัญญาประดิษฐ์กำลังจะสร้างโอกาสใหม่ พร้อมทั้งนำภัยคุกคามด้านจริยธรรมมาด้วย จำเป็นที่ต้องนำ AI มาพิจารณากำหนดนโยบายระดับชาติ เพื่อส่งเสริมและควบคุมให้ AI เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

  ชื่อหนังสือ/คู่มือ:         รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

  สาระสังเขป: หนังสือ/คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ สามารถที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์มากที่สุด ตลอดจนรู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายในการเข้าถึงและใช้งาน คู่มือเล่มนี้ จึงมุ่งหวังที่จะให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลให้คนไทยทุกคนสามารถที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเป็นประโยชน์สร้างสรรค์และปลอดภัย

  บรรณานุกรม: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (ม.ป.ป.). รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์.

  (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

  ชื่อหนังสือ: กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๑ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมวด ๒ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ส่วนที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ ๓ การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หมวด ๓ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมวด ๔ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมวด ๕ การร้องเรียน หมวด ๖ ความรับผิดทางแพ่ง หมวด ๗ บทกำหนดโทษ ส่วนที่ ๑ โทษอาญา ส่วนที่ ๒ โทษทางปกครอง และบทเฉพาะกาล เพื่อประโยชน์ในการศึกษา อ้างอิง และการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

  ชื่อหนังสือ: Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างเสริมการวิจัย พัฒนาออกแบบและวิศวกรรม พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น การบริการสำหรับภาคเอกชน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรสมัยใหม่ อาหารเพื่ออนาคต สุขภาพ/การแพทย์ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

  บรรณานุกรม: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (ม.ป.ป.). Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม.  (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.)

  ชื่อหนังสือ: ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้จากการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย มุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศ ความเหลื่อมล้ำในโครงสร้างอำนาจรัฐสู่สังคมสมานุภาพ สร้างเสถียรภาพประชาธิปไตยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น ซึ่งมีความสำคัญ และความจำเป็นในการนำประสบการณ์ของประเทศไทยและนานาชาติมาทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อเสนอแนะที่ได้มาคิดหาทางออกร่วมกันในการลดช่องวางความเหลื่อมล้ำ เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยที่มีคุณภาพในอนาคต

  บรรณานุกรม: สถาบันพระปกเกล้า. (2562). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 “ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  ชื่อหนังสือ/คู่มือ/เอกสาร: คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ การพัฒนามูลค่าเพิ่มสิ้นค้าหรือบริการให้กับธุรกิจ ด้วยเครื่องมือทางธุรกิจจากสถาบันชั้นนำต่างๆ เพื่อประยุกต์แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างสรรค์ไอเดียวทางธุรกิจ

  บรรณานุกรม: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (ม.ป.ป.). คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ. กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์.