Thu. Jun 13th, 2024

  พิธีประสาทปริญญาบัตร

  ผู้สำ เร็จการศึกษา ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

  ณ หอประชุมทองอุไร ๔

  โรงเรียนศรัทธาสมุทร

  ตำ บลลาดใหญ่ อำ เภอเมืองสมุทรสงคราม

  จังหวัดสมุทรสงคราม

  Video

  พิธีประสาทปริญญาบัตร

  ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  นายกสภาสถาบันกล่าวรายงานการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร

  ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน

  อธิการบดีกล่าวรายงานการดำเนินงานของสถาบัน

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ่านรายนามเมธาจารย์

  ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ ( ภาคเช้า )

  ประธานให้โอวาท (ภาคเช้า)

  ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ ( ภาคบ่าย )

  ประธานให้โอวาท ( ภาคบ่าย )

  สรุปย่อพิธีประสาทปริญญาบัตร 64

  เมธาจารย์ ม.ชีวิต ๒๕๖๔

  เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต หมายถึง ผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่าง มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ชีวิตและงานที่โดเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและสังคมทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวกับ วิถีชุมชนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

  นางสาวเรณู เล็กนิมิตร

  ความรักความสามัคคีสร้างสังคมเอื้ออาทร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาสในชุมชน

  นายวินัย สุวรรณไตร

  เกษตรกรรายย่อยจะมั่นคงได้ ต้องยึดมั่นในแนวทางวนเกษตรเท่านั้น

  นายประสงค์ ชูแนม

  ผู้นำชุมชนในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ เพื่อความมั่นคง พึ่งพาตนอย่างยั่งยืน ภายใต้วิถีพอเพียง

  นายปัญญา โตกทอง

  การมีส่วนร่วมต้องคิดต่าง เห็นต่างได้ บนฐานข้อมูลข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาบนวิธีวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ความรู้สึก

  ปริญญากิตติมศักดิ์

  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  นายมงคล ลีลาธรรม

  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  สาขาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

  นายโกวิทย์ ดอกไม

  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  สาขาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

  นายอุทัย บุญดำ

  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  สาขาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  นายเสถียร ใจคำ

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  สาขาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

  นายเจตน์ มาหามะ

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  สาขาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน