Tue. May 21st, 2024

  พระสุวรรณ คเวสโก

  พระนักพัฒนาแห่งเมืองนคร

              พระสุวรรณ คเวสโก นามเดิม นายเสรี รอดรัตน์ เกิดที่บ้านคุ้งวังวัว หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๙๑  ในครอบครัวชาวนาจน จบชั้นประถม ๔ แล้วออกมาช่วยพ่อแม่ทำนาและรับจ้างทั่วไป
              ในปี ๒๕๑๓ เป็นผู้นำรวบรวมพรรคพวกมาได้ ๑๐ คน โกนหัวแล้วประกาศกับชาวบ้านว่าเราจะช่วยชาวบ้าน ใครมีงานบุญ งานศพ งานอะไรต่าง ๆ ทั้ง ๑๐ คนนี้จะไปช่วยกันหมด จนกระทั่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ ทั้งที่ในตอนนั้นตนเองไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์เลย เหตุการณ์นั้นทำให้ตัดสินใจหนีเข้าป่า ไปอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์จริง ๆ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจริง ๆ โดยได้รับมอบหมายให้ทำ งานจัดตั้งมวลชน
             นายสุวรรณออกจากป่ามาในปี ๒๕๒๗ ประกอบอาชีพซื้อผลไม้จากชาวบ้านไปขายที่ตลาดหัวอิฐ จนกระทั่งมีโอกาสได้ไปพบท่านพุทธทาสภิกขุที่สวนโมกข์ ได้ศึกษาธรรมมะในพระพุทธศาสนา และได้ตัดสินใจบวชในปี ๒๕๓๘ ที่วัดป่ายาง ได้ฉายา คเวสโก และได้เรียนทางธรรมจนจบนักธรรมเอก
              พระสุวรรณ คเวสโก เห็นความทุกข์ของชาวบ้านชุมชนวัดป่ายาง จึงพยายามทำให้วัดมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน นำคนเข้าสู่วิถีธรรม ฟื้นระบบการออมระดับครอบครัว พัฒนาสวัสดิการชุมชน ฟื้นระบบเกษตรพึ่งตนเองของชาวป่ายาง โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบวงจรเป็นสิ่งที่ทำให้เกษตรกรทำให้ชาวบ้านและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ที่เพียงพอกับการดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

              กิจกรรมของชุมชนโดยอาศัยวัดเป็นศูนย์กลางที่ท่านนำชาวบ้านทำ ได้แก่ ศูนย์อบรมกสิกรรมธรรมชาติ  โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ตราดอกลำดวน  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ นครศรีธรรมราช ที่ปัจจุบันมีกลุ่มสัจจะฯ เข้าร่วมในเครือข่ายกว่า ๒๐ กลุ่ม รวมเงินออมกว่าร้อยล้านบาท โรงน้ำดื่มตราบ้านเรา และศูนย์แพทย์แผนไทยในวัด 
              ในปี ๒๕๔๔ พระสุวรรณ คเวสโก ได้รับประกาศนียบัตรสาขาการทำเกษตรอินทรีย์ จากมหาวิชชาลัยชุมชนภาคใต้ ปี ๒๕๔๘ ได้รับรางวัลดีเด่นงดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๐ ได้รับรางวัลปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และปี ๒๕๕๑ ได้รับปริญญาศิลปศาสตร มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
              พระสุวรรณ คเวสโก ให้การส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา ม.ชีวิต ป.ตรี ทุกรุ่นศึกษาดูงานวัดป่ายาง ในเรื่องกองทุนและสวัสดิการชุมชน เครือข่ายชุมชน เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก สุขภาพชุมชน ส่วน นศ.ปริญญาโท เข้าอบรมหลักสูตรจริยธรรมโดยมีท่านเป็นวิทยากรร่วมกับทีมงาน รวมทั้งการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับทีมวิทยากรของวัดด้วย ท่านยังเป็นวิทยากรในโครงการแก้หนี้แก้จนตั้งแต่นำร่องครั้งแรกด้วย

  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  จึงเชิดชูเกียรติ

  พระสุวรรณ คเวสโก

  เป็น “เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต”