Tue. Jun 18th, 2024

  พระราชธรรมสุธี

  พระนักปราชญ์แห่งแม่กลอง

            พระราชธรรมสุธี เดิมชื่อนายทวี ชาวน้ำ เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๙๘ ณ บ้านเลขที่๑ หมู่ ๘  ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เป็นบุตรของนายดาและนางจอก ชาวน้ำ ภายหลังได้ย้ายมาอยู่   บ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ ๘ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม อุปสมบทเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม๒๕๒๕   ณ วัดเกตการาม ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงครามได้รับฉายาอภิปสนฺโน ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาส       วัดเกตการาม และเป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ฝ่ายธรรมยุต เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนวัดเกตการาม หลังจากอุปสมบทแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดเกตการามได้นักธรรมชั้นเอกปี ๒๕๒๗ และปี ๒๕๓๑ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคจากสำนักเรียนวัดเทพศิรินทราวาส

          พระราชธรรมสุธีได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลี ส่งเสริมการจัดการศึกษาธรรมศึกษาระดับตรี โท เอก แก่เยาวชนและประชาชน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่เยาวชน ให้การอุปถัมภ์แก่โรงเรียนวัดเกตการาม รับอุปการะเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ รวมทั้งการอุปการะชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงที่อยู่อาศัยตามชายแดนไทย-พม่า ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและบางคนสามารถศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อุปถัมภ์ด้านอาคารสถานที่ให้เป็นที่ตั้งสาขาที่ ๕๙ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดสอนหลักสูตรสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดธรรมมงคลของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร เริ่มเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันผ่านการอบรมไปแล้ว ๔๐ รุ่น

              พระราชธรรมสุธีได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรคณะสงฆ์ให้ดำรงตำแหน่งตามลำดับดังต่อไปนี้ ปี ๒๕๓๒ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ จ.สมุทรสงคราม ฝ่ายธรรมยุต ปี ๒๕๓๓ รองเจ้าอาวาสวัดเกตการาม และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกตการาม และกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม ปี ๒๕๓๔ พระครูปลัดฐานุกรมของพระเทพเมธาภรณ์เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ ฝ่ายธรรมยุต ที่พระครูปลัดทวี ปี ๒๕๓๔ พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่พระครูโสภณวิสุทธิคุณ ปี ๒๕๓๖ เจ้าอาวาสวัดเกตการามพระอารามหลวงและเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรสงคราม ฝ่ายธรรมยุต ปี ๒๕๓๘ พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวงชั้นเอกที่พระครูโสภณวิสุทธิคุณ ปี ๒๕๔๒ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามฝ่ายธรรมยุต ปี ๒๕๔๓ พระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่พระครู โสภณวิสุทธิคุณ ปี ๒๕๔๕ พระอุปัชฌาย์ และปี ๒๕๕๐ พระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามที่พระราชธรรมสุธี

            พระราชธรรมสุธีได้ให้ความช่วยเหลือศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสมุทรสงคราม (ศรป.สมุทรสงคราม)ในการพัฒนาระบบการจัดการกองทุนสร้างปัญญาทำให้สามารถก่อตั้งกองทุนได้สำเร็จ และให้การสนับสนุนส่งเสริมชมรมศิษย์เก่าของนักศึกษา ศรป.สมุทรสงคราม ตลอดจนการรับนิมนต์เป็นพระอาจารย์พิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการรู้จักตนเองและการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสมุทรสงคราม ซึ่งท่านได้ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการจัดการศึกษาแก่    ศรป.สมุทรสงครามอย่างดียิ่งตลอดมา

  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  จึงเชิดชูเกียรติ

  พระราชธรรมสุธี

  เป็น “เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต”