Tue. Jul 16th, 2024

  พระครูพิทักษ์นันทคุณ

  ผู้พิทักษ์เมืองน่าน

              พระครูพิทักษ์นันทคุณ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๑  บิดาพาไปบวชเรียนตั้งแต่อายุได้ ๗ ขวบ ศึกษาจนสอบได้นักธรรมเอก แล้วศึกษาต่อสายปริยัติธรรม จนสอบได้บาลี ๒ ประโยค จากสำนักเรียนวัดพญาภู พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
              พระครูพิทักษ์นันทคุณ ได้ปฏิบัติภารกิจด้านพระพุทธศาสนา ด้านการปกครอง ด้านการพัฒนา และด้านการสาธารณูปโภค  ได้อย่างโดดเด่นและยังประโยชน์ต่อเมืองน่าน โดยท่านได้ตั้งศูนย์ประสานงานพระธรรมทายาทประจำจังหวัดน่านที่วัดอรัญญาวาส ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปตามโรงเรียน หมู่บ้าน และชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน ได้ขยายหน่วยประสานงานพระธรรมทายาทประจำอำเภอที่มีพระธรรมทายาทประจำอยู่โดยมีการจัดกิจกรรม พิธีกรรม และโครงการต่าง ๆ ร่วมกันอยู่เสมอ เช่น โครงการบรรพชา อุปสมบท ฯลฯ
              พระครูพิทักษ์นันทคุณ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลท่าน้าว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในปี ๒๕๒๗ จากนั้นเป็นต้นมาได้รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ำลำธาร ตลอดถึงพันธุ์สัตว์น้ำ ประยุกต์พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อการอนุรักษ์ เช่น การบวชป่า ถวายผ้าป่าต้นไม้ ทำพีธีสืบชะตาแม่น้ำ ถวายผ้าป่าพันธุ์ปลา กันเขตลำน้ำเป็นเขตอภัยทาน จนทำให้มีสัตว์น้ำมาอาศัย แพร่ขยายพันธุ์อย่างชุกชุม กระทั่งเขตอนุรักษ์ได้ขยายไปทั่วทุกอำเภอในจังหวัดน่าน 
               ต่อมา พระครูพิทักษ์นันทคุณ ได้ก่อตั้งเครือข่ายกลุ่มองค์กรพัฒนา โดยรวบรวมบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ องค์กรชาวบ้าน องค์กรสงฆ์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ “กลุ่มฮักเมืองน่าน” ซึ่งท่านเป็นประธานดำเนินกิจการด้านต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ภาษา และการละเล่นพื้นบ้าน รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติด กลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ ท่านได้จัดตั้งมูลนิธินันทวุฒิคุณ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระครูนันทวุฒิคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส เพื่อนำดอกผลเป็นทุนบูรณะวัด อุปการะพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด ให้ได้รับการศึกษา และเพื่อเป็นสาธารณกุศล

             ในปี ๒๕๓๓ พระครูพิทักษ์นันทคุณ ได้รับรางวัล “นอมาร์” สาขาส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน ปี ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระสังฆราช สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น และสาขาส่งเสริมศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในปีเดียวกันก็ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศเป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ปี ๒๕๓๖ ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิอโชก้า จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นสมาชิกอโชก้าเฟลโลว์ ปี ๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานธรรมจักรทองคำ สาขาพระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์  ปี ๒๕๓๘ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
              พระครูพิทักษ์นันทคุณ เป็นแบบอย่างของพระนักอนุรักษ์ป่า แม้จะต้องสู้กับกระแสการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการรุกรานป่าอย่างรุนแรงแต่ท่านก็ไม่ย่อท้อ เพียงหวังให้ “คืนผืนป่าให้กับชุมชน…ส่งเสริมเครือข่ายที่ดินภาคประชาชนให้มีพลัง”
              พระครูพิทักษ์นันทคุณเป็นที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดน่าน และเป็นพระอาจารย์บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาด้วย

  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  จึงเชิดชูเกียรติ

  พระครูพิทักษ์นันทคุณ

  เป็น “เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต”