Tue. Jun 18th, 2024

  นายไชยา ตรีสุวรรณ นักศึกษาดี่เด่น ปี2560

  สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ศรช.สมุทรสงคราม ศรป.สมุทรสงคราม

  โครงงานลดภาระหนี้สินของ บจก. ทรีทราน (ประเทศไทย) จำนวน 80 ล้านบาท ให้หมดภายใน 3 ปี

                    คุณไชยา เป็นเจ้าของกิจการบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดยใช้ชื่อบริษัทว่า บริษัท ทรีทราน (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มแรกบริษัทของคุณไชยาฯ ก็ประกอบกิจการได้ผลกำไรพอสมควร แต่ต้องประสบกับปัญหาทางธุรกิจ เนื่องจากเกิด ซึนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ญี่ปุ่นไม่สามารถส่งสินค้าอะไหล่รถยนต์บางรายการเข้ามาในประเทศไทยได้ ต่อมา ปี พ.ศ. 2554 เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย ทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการได้ ต่อจากนั้นประเทศก็เกิดปัญหาจากการประท้วงจากการเมือง ทำให้บริษัทเสียหายเป็นอย่างมากขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นหนี้ค่าผ่อนรถ เงินกู้ธนาคาร เงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และเงินกู้ยืมจากญาติ ทำให้เป็นหนี้สะสมกว่า 80 ล้านบาท

  จนถึงปี พ.ศ. 2558 คุณไชยาฯ ได้เข้ามาสมัครเรียนที่ ม.ชีวิต โดยคำแนะนำของเพื่อนๆ สมัยเรียน ปวช. เมื่อมาเรียนที่ ม.ชีวิต ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ม.ชีวิต มุ่งให้กระบวนการคิด การปฏิบัติ เพื่อการมีแผนด้านการเงิน ด้านอาชีพ ทำให้คุณไชยาฯ ได้ปรับวิธีคิดในการทำธุรกิจโดยได้จัดทำแผนการพัฒนาด้านธุรกิจและการเงิน และนำแผนไปสู่การปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

             1.  สรุปมูลหนี้สินที่มีอยู่ทั้งหมด (87,745,252.16 บาท) วิเคราะห์มูลหนี้ว่าเกิดขึ้นจากอะไร  สรุปเจ้าหนี้ทั้งหมดว่ามีที่ใดบ้าง จำนวนเท่าไร 
             2.  วิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2558

             3.  รับผู้บริหารมืออาชีพที่มีความชำนาญทางด้านบัญชี
             4.  จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารใหม่เข้าใจระบบงานของบริษัท
             5.  จัดขอมาตรฐานการขนส่ง Q-MARK, ขอระบบคุณภาพ ISO 9002,
             6.  จัดหาทีมช่างใหม่เพิ่มเติม โดยได้เทคโอเวอร์อู่ซ่อมรถได้ 1 แห่ง และได้ช่างมาเพิ่ม 4 คน

             7.  ทำการรีวิวโปรแกรมการทำงานของบริษัทใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการ

              

  ภัณฑรักษ์  แก้วพลี
  บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน สุราษฏร์ธานี

  จีรัชญ์ณา  บางอิ่ม
  บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน ตาก

  อมรรัตน์  มะเลิศ
  บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน มหาสารคาม

  ร.ต.ต.กรกฤช  จันศรี
  บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน หนองคาย

  เดวิด  อินธี
  บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรงสงคราม
  ศูนย์ประสานงานเครือข่าย ม.ชีวิต ระยอง

  สุรินทร์  คุ้มทิม
  บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรงสงคราม

  ภูมิปัญญา  หมัดหลื
  บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน สงขลา