Tue. Jun 18th, 2024

  หมวดย่อย

  ประวัติเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม สหกรณ์ แรงงาน

  HD

  102 เล่ม

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ:  ผู้บริหารแห่งอนาคต Executive of the Future

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจูงใจคน ทักษะในการบริหารงาน ผู้บริหารกับค่านิยมในองค์กร สมรรถนะกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. (2550). ผู้บริหารแห่งอนาคต Executive of the Future. กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คส์.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ:  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแรงงานสัมพันธ์

  สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของแรงงาน วิวัฒนาการด้านแรงงาน ความหมายของแรงงานสัมพันธ์ วิวัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ในต่างประทศและในประเทศไทย ฯลฯ

  บรรณานุกรม: อ่อนน้อม คนซื่อ. (2544). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแรงงานสัมพันธ์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ:  องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการบริหารความรู้

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ KPI / Strategic Management / บริหารงานบริหารใจ / Change Management / Child Centered Education / คิดเป็นระบบ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: วรภัทร์ ภู่เจริญ. (2548). องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการบริหารความรู้. กรุงเทพฯ: อริยชน. 

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ปี 2559

  เนื้อหาโดยสังเขป          หนังสือเล่มนี้เป็นรายงานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2559 เป็นการดำเนินงานตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพอเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวมของข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพอเศษในแต่ละสาขาอาชีพและพื้นที่ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำให้กับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนเป็นข้อมูลให้กับนายจ้างและผู้ประกอบการที่ต้องการลูกจ้างที่มีทักษะพิเศษเฉพาะทาง โดยมีการนำเสนอข้อมูลในเชิงสถิติ โดยจำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา จังหวัด และสาขาหลัก

  บรรณานุกรม       ภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม, วาสนา ก้านบัวแก้ว, ชุมพร บุญเหลี่ยม, ปัณพาวีย์ ทรงอยู่, นิภาพร คำมณี, และธัญชนก รัตนกุล. (2559). ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ปี 2559. กรุงเทพฯ: กรมการจัดหารงาน.

   

  เปิดอ่าน

  จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 1 ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมใหม่

  เนื้อหาโดยสังเขป     หนังสือจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เป็นหนังสือที่สร้างความสั่นสะเทือนทางกรอบคิด ด้วยการจุดกระแสการทำความเข้าใจในทัศนะแบบองค์รวมขึ้นมาในแวดวงวิชาการ แม้จะนำมาพิมพ์ใหม่หลายครั้ง แต่โดยเนื้อหาแล้วยังถือว่าทันยุคทันสมัยอยู่ เป็นการกล่าวถึงกระแสที่ครอบงำโลก อันมีผลต่อการจัดระเบียบทางความคิดและการปฏิบัติในแทบทุกด้านของสังคมโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การแพทย์หรือจิตวิทยา ในจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษทั้งสามเล่มนี้ เล่มแรกจะเป็นการกล่าวถึงทัศนะ ความคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสังคม เล่มสอง อธิบายรายละเอียดถึงอิทธิพลความคิดแบบเดส์คาตส์–นิวตัน ที่มีผลกระทบต่อการทำความเข้าใจศาสตร์ทุกแขนง และนำสู่การใช้ชีวิตแบบไร้ชีวิตในสังคมโลกสมัยใหม่นี้ และเล่มที่สาม เป็นการเสนอการมองความเป็นจริงในทัศนะแบบใหม่ ที่ก้าวพ้นความเป็นวิทยาศาสตร์ในยุคนี้ไป

  บรรณานุกรม    ฟริตจ๊อฟ คาปร้า. (2549). จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 1 ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมใหม่.
  พระประชา ปสนฺนธมฺโม, พระไพศาล วิสาโล, สันติสุข โสภณสิริ, และรสนา โตสิตระกูล, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ    มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลิ่มและร่องลิ่ม

  เนื้อหาโดยสังเขป     หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงว่าในปัจจุบันได้มีการผลิตลิ่มและร่องลิ่มภายในประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นี้ ให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและความเหมาะสม จึงได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ขึ้น

  บรรณานุกรม     กระทรวงอุตสาหกรรม. (2527). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลิ่มและร่องลิ่ม. กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานผลืตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

  เปิดอ่าน

  เนื้อหาโดยสังเขป    พ็อกเกตบุ๊ก “ผู้บริหารทรงประสิทธิผล” เป็นหนังสือที่ช่วยจุดประกายให้ผู้บริหารทั้งหลายลุกขึ้นมาปฏิวัติปรับเปลี่ยนตัวตนให้กลายเป็นผู้บริหารทรงประสิทธิผลยิ่งขึ้นด้วยตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้เขียนอยากบอกคือ การมีประสิทธิผลนั้นสามารถเรียนรู้กันได้และจำเป็นต้องเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง การมีประสิทธิผลไม่ใช่พรสวรรค์ที่ฟ้าประทานมาให้ หากเป็นสิ่งที่เราต้องขวนขวายหามาเองและจุดประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้ คือการนำเสนอรายละเอียดของการฝึกฝนปฏิบัติที่จะนำไปสู่การมีประสิทธิผลด้วยวิธีการง่าย ๆ ซึ่งถือเป็นหนังสือเล่มแรกที่พูดถึงเรื่องนี้

  บรรณานุกรม      Peter F. Drucker. (2552). ผู้บริหารทรงประสิทธิภาพ. (สุธี พนาวร, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
  ยูบีซีแอล บุ๊คส์ จำกัด.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ  การบริหารวิถีพุทธ ตอน การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอาบทความของ ดร.วรภัทธ์ ภู่เจริญ ที่แฝงไปด้วยเนื้อหา และสาระการบริหารตามแนววิถีพุทธ อ้างอิงหลักธรรมคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก โดยเน้นไปที่การบูรณาการ(Integrate) การบริหารแบบ TQM/ISO 9000 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำทฤษฎีการบริหารเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง และกับองค์กร

  บรรณานุกรม   วรภัทร์ ภู่เจริญ. (2549). การบริหารวิถีพุทธ ตอน การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management: TQM). กรุงเทพฯ: อริยชน.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ  การบริหารวิถีพุทธ ตอน ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่จากพระไตรปิฎก

  เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอาบทความของ ดร.วรภัทธ์ ภู่เจริญ ที่แฝงไปด้วยเนื้อหา และสาระการบริหารตามแนววิถีพุทธ อ้างอิงหลักธรรมคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก โดยเน้นไปที่การบูรณาการ(Integrate) การบริหารแบบ TQM/ISO 9000 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำทฤษฎีการบริหารเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง และกับองค์กร

  บรรณานุกรม      วรภัทร์ ภู่เจริญ. (2549). การบริหารวิถีพุทธ ตอน ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่จากพระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ: อริยชน.

   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   มหาบุรุษจอร์จ วอชิงตัน

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยบทเรียนของการเป็นผู้นำทางด้านยุทธศาสตร์ รับประศาสนศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์ เหมาะสมต่อเหตุการณ์ของวิกฤติทางเศรษฐกิจในขณะนี้ เพราะว่าการที่วิกฤติจะผ่านไปได้นั้น ความกล้าหาญคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้วิกฤติที่เราเผชิญอยู่นี้ผ่านพ้นไปได้ในที่สุด เหมือนอย่างที่จอร์จ วอชิงตัน ได้ทำเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็น และเขาได้กลายเป็นตำนวนของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่จนทุกวันนี้

  บรรณานุกรม     Jame C. Rees and Stephen Spignesi. (2552). มหาบุรุษจอร์จ วอชิงตัน. (สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล,
  ผู้แปล). กรุงเทพฯ: เอเอสทีวีผู้จัดการ.

   

   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ วิถีแห่งผู้นำ

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความคิดเห็นและเกร็ดประวัติที่น่าสนใจขององค์ทะไลลามะ หนึ่งในผู้นำที่เป็นแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วโลก ภายในหนังสือเล่มนี้คุณจะพบเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการพบกันระหว่างท่านกับเหมาเจ๋อตุง ประสบการณ์การเป็นผู้นำรัฐบาลผลัดถิ่นทิเบตืหรือจะเป็นมุมมองของพระองค์ท่านในเรื่องความมั่งคั่งและระบบตลาดเสรี     หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านก้าวไปทีละชั้น เริ่มจากภาคทฤษฎีแนะนำวิธีการตัดสินใจที่ถูกต้อง และวิธีการจัดการกับปัญหาไปจนถึงภาคปฏิบัติ ว่าจะนำหลักการดังกล่าวไปแก้ปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ทั้งปัญหาความยากจน ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโลก

  บรรณานุกรม      องค์ทะไลลามะ, และลอเรนซ์ แวน เดน มิวเซนเบิร์ก. (2552). วิถีแห่งผู้นำ. (ศมณ สุวรรณรัตน์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์.

   

   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   TQM เศรษฐกิจพอเพียง

  เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ TQM ซึ่งถือเป็นกระบวนทรรศน์ใหม่ของโลก (New Paradigm) ที่สร้างคุโณปการบันดาลให้การบริหารมีคุณภาพ เพราะมีระบบรองรับการบริหาร อีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความสำเร็จให้แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี ในเล่มได้นำเสนอหลักการต่างๆ ไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งจะช่วยชี้แนวทางการยกระดับเศรษฐกิจทุกตำบลทั่วประเทศ ออกแบบขั้นตอนสภาพเศษรฐกิจที่เป็นอยู่จริงอย่างง่ายๆ ดำเนินการหาจุดอ่อนในขั้นตอนดังกล่าว เพื่อแก้จุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งต่อไป

  บรรณานุกรม     ปรีดากุลชล. (2552). TQM เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป.

   

   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ 5 ส ง่ายนิดเดียว : 70 กลยุทธ์ ความรู้ เทคนิค และเคล็ดลับในการทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ได้เขียนถึง กลยุทธ์ ความรู้ เทคนิค และเคล็ดลับในการดำเนินกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) โดยแบ่งออกเป็น 70 หัวข้อ ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าได้ง่าย โดยในแต่ละหัวข้อจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ทันที ยิ่งไปกว่านี้หนังสือเล่มนี้ยังเพิ่มเติม ส ตัวที่ 6 เพื่อยกระดับการทำ 5 ส ที่ทำกันอยู่ทั่วไปให้สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง

  บรรณานุกรม      ยาสุดะ ชิเงคาสึ. (2551). 5 ส ง่ายนิดเดียว : 70 กลยุทธ์ ความรู้ เทคนิค และเคล็ดลับในการทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

   

   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ    องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม

  เนื้อหาโดยสังเขป       หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและมั่นคง จากกระบวนการทางความคิดที่ตกผลึกออกมาจากการทำงาน จนกลายป็นสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมถ่ายทอดโดย Robert B.Tucker ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเสนอวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนและคุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ   โดยคุณจะได้เรียนรู้ถึงปัจจัยปัจจัยต่างๆ ในการสร้างกระบวนการความคิดทางนวัตกรรม ให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมผ่านสินค้าและบริการ จากตัวอย่างขององค์กรชั้นแนวหน้า และรับรู้ถึงข้อมูลเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ว่า องค์กรต่างๆ นั้น สามารถสร้างความคิดริเริ่มต่อกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมด้วยความสำเร็จอย่างไร ทั้งยังได้ศึกษาข้อผิดพลาด ที่จะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดกับองค์กรของคุณได้ เพื่อให้คุณรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสามารถรับมือกับการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  บรรณานุกรม        Robert B. Tucker. (2552). องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม. (สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล, ผู้แปล) กรุงเทพฯ:
  เอเอสทีวีผู้จัดการ.

   

   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน

  เนื้อหาโดยสังเขป      หนังสือเล่มนี้เป็นชุดเอกสารความรู้ที่จัดทำขึ้น ในชุดนี้มีด้วนกันทั้งหมด 16 เล่ม เป็นการรวบรวมประเด็นเนื้อหาด้านธุรกิจคุณธรรมทั้งจากภาคธุรกิจ ภาคราชการ และภาคชุมชน โดยมีภาควิชาการและภาคองค์กรพัฒนาเอกชนช่วยกับขับเคลื่อนทั้ง 15 ประเด็น ให้เกิดการสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นชุดความรู้จากประสบการณ์จริงของภาคีเครือข่าย 4 ภูมิภาค

  บรรณานุกรม    ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2552). ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.

   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ     บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหา และแนวโน้มของแรงงานเด็กในประเทศไทยและผลกระทบต่อโอกาสในอนาคตของแรงงานเด็ก

  เนื้อหาโดยสังเขป      หนังสือเล่มนี้เป็นโครงการวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่กำหนดการจ้างแรงงานเด็กและแนวโน้มในอนาคต ศึกษาตลอดการจ้างงานเด็กในเมืองในประเด็นที่เกี่ยวกับสาเหตุที่เด็กต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควร ลักษณะงาน ค่าจ้าง สวัสดิการที่ได้รับ ตลอดจนการเปลี่ยนงานและโอกาสความก้าวหน้าของเด็ก นอกจากนี้การศึกษานี้ยังประเมินกฎระเบียบและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานเด็กในที่สุด

  บรรณานุกรม      นิพนธ์ พัวพงศกร. (2544). บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหา และแนวโน้มของแรงงานเด็กในประเทศไทยและผลกระทบต่อโอกาสในอนาคตของแรงงานเด็ก. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   ไล่ล่า…ขุมทรัพย์ค้าปลีกไทย

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงปรากฎการณ์ ไล่ล่า…ขุมทรัพย์มหาขุมทรัพย์ ต้องไล่ล่า…ขุมทรัพย์ค้าปลีก กระจายไปทั่วโลก ด้วยกลยุทธ์ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน สร้างเครือข่ายนำเข้า-ส่งออกผ่านกลไก การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของห้างค้าปลีกข้ามชาติด้วยต้นทุนที่คู่แข่งรายเล็กรายน้อยจะต่อสู้ได้อย่างไร รัฐต้องดูแลผลประโยชน์ของชาติ ปักธงให้ชัดเจนเลือกจุดยืนกรอบแนวคิดนำสู่ความอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สร้างความเป็นไทยภายใต้สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการรายเล็กจนเป็นต้นเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจ      สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) เป็นมาตรฐานที่ใช้ตัดสินกำหนดการกระทำขององค์กรธุรกิจเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียในสังคม ต้องรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) จึงเป็นพันธกิจของธุรกิจ

  บรรณานุกรม      ระพีพงศ์ จันทวีสมบูรณ์. (2551). ไล่ล่า…ขุมทรัพย์ค้าปลีกไทย. กรุงเทพฯ: โรยัล ฟาร์ม.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ    ขบวนการสหกรณ์ไทย เวทีพลังสร้างสรรค์ธุรกิจของประชาชน

  เนื้อหาโดยสังเขป   บทความนี้ได้เน้นย้ำถึงโอกาสที่ประชาชนจะสามารถสร้างเวทีธุรกิจที่พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และทำอย่างไรโครงสร้างของทุนที่เอื้ออำนวยต่อเศรษฐกิจของประชาชนจะมาอยู่ในมือของภาคประชาชน และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเอง เพราะการที่ประชาชนโดยทั่วไปจะสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น ต้องอาศัยการรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงจะมีความเข้มแข็ง มีพลังมากเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา

  บรรณานุกรม     ศิริชัย สาครรัตนกุล. [ม.ป.ป.]. ขบวนการสหกรณ์ไทย เวทีพลังสร้างสรรค์ธุรกิจของประชาชน.
  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   กรณีศึกษา : การบริหารงานจัดซื้อในประเทศไทย เล่มที่ 1

  เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นโดยการคัดสรรเนื้อหาและข้อมูลที่สั่งสมจากการทำนิตยสาร Industrial PURCHASING Thailand มาจัดพิมพ์ในรูปเล่มที่ไม่หนามากนัก เป็นข้อมูลที่สามารถเก็บไว้ใช้ในการทำงานหรือไปถ่ายทอด ซึ่งพูดถึงนักจัดซื้อ ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญที่จะเสริมให้องค์กรมีความคุ้มค่าในด้านการจัดการให้ได้มาซึ่งความต้องการที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ความสามารถของนักจัดซื้อที่มีองค์ประกอบการตัดสินใจ การมีเหตุผล การเป็นนักประเมิน การใช้ปัจจัยประกอบทั้งหมดมาช่วยขับเคลื่อนองค์กร ย่อมส่งผลต่อองค์รวมของการจัดการประสิทธิภาพ

  บรรณานุกรม     อรุณ บริรักษ์. (2550). กรณีศึกษา : การบริหารงานจัดซื้อในประเทศไทย เล่มที่ 1. กรุงเทพฯ: ไอทีแอล
  เทรด มีเดีย.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ สุดยอดเคล็ดลับวิกฤตกับโอกาสสามารถหาพื้นที่ยืนได้อย่างไร

  เนื้อหาโดยสังเขป     หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงปัจจัยรอบตัวที่มีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบในการดำเนินธุรกิจล้วนไม่เคยคงที่ สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป มักมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดปัจจัยรวมทั้งเปลี่ยนแปลงความหนักเบาแต่ละปัจจัย ผู้บริหารหลายท่านมองปัจจัยเหล่านั้นได้อย่างเฉียบขาด และหามาตรการทางธุกิจสนองความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้อย่างฉับไว แต่ผู้บริหารบางท่านอาจสับสนหรือไม่แน่ใจจึงเกิดความล่าช้า จับทางไม่ถูก ไม่ทันคู่แข่ง ผู้เขียนจึงได้อธิบายด้วยกระบวนความที่เข้าใจง่ายแต่ลึกซึ้งครบถ้วน ที่พอจะทำให้นักธุรกิจค้นพบโอกาสทางธุรกิจได้ก่อนคู่แข่ง และหลีกเลี่ยงวิกฤตได้อย่างลงตัว รวมถึงการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างเหมาะสม เป็นหนังสือที่เหมาะกับนักปฏิบัติที่ต้องเผชิญการทดสอบในโลกทางธุรกิจที่เป็นจริงอยู่ตลอดเวลา

  บรรณานุกรม    ระพีพงศ์ จันทวีสมบูรณ์. (2551).วิกฤตกับโอกาส = New Venture Creation. กรุงเทพฯ.: โรยัล ฟาร์ม.

   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   สอนน้อง…ให้เป็นเถ้าแก่ ตอน 1 ประสบการณ์ธุรกิจ

  เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึง วิลเลี่ยม วู ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่ล้มลุกคลุกคลานในวงการธุรกิจมาก่อน ในสมัยนายกเปรม เปรียบเสมือนคนหลงป่า ที่ได้ค้นพบวิธีการอยู่รอดในป่า และสามารถหาทางออกจากป่าได้ในที่สุด สิ่งที่เขาทำมีทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลว แต่ข้อดีของเขาก็คือการนำเอาประสบการณ์ที่มีค่าเหล่านั้นมาศึกษา วิเคราะห์ ให้เกิดงค์ความรู้ของตนเอง ประสบการณ์ธุรกิจของวิลเลี่ยม วู สอนให้ทุก ๆ คน ที่มีหัวใจที่ต้องการจะเป็นที่ 1 เท่านั้น เพราะเราต้องเรียนรู้หลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่าง และใช้ให้สมดุลอย่างลงตัว ชีวิตของวิลเลี่ยม วู เป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าสำหรับเถ้าแก่น้อยมือใหม่

  บรรณานุกรม    วิโรจน์ กุศลมโนมัย. (2547). สอนน้อง…ให้เป็นเถ้าแก่ ตอน 1 ประสบการณ์ธุรกิจ. กรุงเทพฯ: กุศมัย เอดูเคชั่น.

   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ    สูตรสำเร็จ 90 วัน ผู้นำคนใหม่

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้นำเสนอกลยุทธ์และเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณปรับตัวสู่ตำแหน่งงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และประสบความสำเร็จมากขึ้น คำแนะนำที่คุณจะได้รับนี้เป็นคำแนะนำที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถใช้ได้ผลจริง และสามารถช่วยในการพัฒนาความเป็นผู้นำของคุณอย่างบูรณาการ ไม่ว่าจะในเรื่องของการพัฒนาการส่วนตัว หรือการจัดการกับสัมพันธภาพในการทำงานกับทีมงาน หรือกับผู้นำองค์กรคนอื่น ๆ ตลอดจนวิธีสร้างเครือข่ายผู้ที่ให้คำแนะนำและปรึกษาแก่คุณ

  บรรณานุกรม     ไมเคิล วัตกินส์. (2549). สูตรสำเร็จ 90 วัน ผู้นำคนใหม่. (ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   การวางแผนเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ได้ชี้ให้ผู้อ่านได้เข้าใจและเข้าถึงวิธีคิด โดยไม่จำเป็นต้องติดยึดอยู่กับข้อเสนอของผู้เขียนแต่อย่างใด หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เข้าใจลึกซึ้งเรื่องหลักการวางแผนแล้ว ผู้อ่านน่าจะคิดเองได้ ทำเองเป็น หรือกำหนดรูปแบบในการวางแผนที่เหมาะสมกับสภาพที่แท้จริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของตนเองได้ด้วยความมั่นใจ แต่ก็ไม่ได้แหวกแนวจนออกนอกลู่นอกทางจากหลักการพื้นฐานที่ยอมรับกันเป็นสากล     โดยในเล่มได้แบ่งการเสนอเรื่องออกเป็นสามส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนแรก เป็นการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการโดยทั่วไป ส่วนที่สอง เป็นการประมวลวิธีการเชิงเทคนิคในการววางแผนที่ครอบคลุมแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ และส่วนที่สาม เป็นการสังเคราะห์วิธีการปฏิบัติที่วิเคราะห์จากกรณีศึกษาขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

  บรรณานุกรม   ปกรณ์ ปรียากร. (2554). การวางแผนเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.

   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ  ทำไมต้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมบทความกระตุ้นอะดรนาลิน โดย 6 นักคิด

  เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิกฤตเศรฐกิจโลก ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สนามเศรษฐกิจที่ต้องแข่งขันกันด้วย “ความคิดสร้างสรรค์” จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะได้ยินคำว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันละหลายหน จนทำให้หลายคนเช่นคุณต้องหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน หนังสือ ทำไมต้อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ผ่านบทความของ 6 นักคิด ได้แก่ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ, ดร.ปรเมธี วิมลศิริ, ริชาร์ด ไพวิส, ชัยประนิน วิสุทธิผล, ดวงฤทธิ์ บุนนาค และ อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล พร้อมตัวอย่างความสำเร็จของคนในแวดวงธุรกิจสร้างสรรค์ไทย จะทำให้คุณเห็นภาพใหญ่ของปัญหาเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ชี้ให้เห็นถึงอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของไทย คุณค่าของเอเชีย การมาถึงของระบบเศรษฐกิจใหม่ ไปจนถึงตัวอย่างของการนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาสินค้าและบริการ นอกจากนี้ยังนำเสนอภาพของคนที่ทำงานสร้างสรรค์ (creative people) และธุรกิจสร้างสรรค์ (creative business) ที่ประสบความสำเร็จของไทยมาเป็นตัวอย่างในตอนต้นของทุกบทความด้วย

  บรรณานุกรม   ศุภวุฒิ สายเชื้อ, ปรเมธี วิมลศิริ, ริชาร์ด ไพวิส, ชัยประนิน วิสุทธิผล, ดวงฤทธิ์ บุนนาค, และอภิสิทธิ์
  ไล่สัตรูไกล. (2554). ทำไมต้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมบทความกระตุ้นอะดรนาลิน โดย 6 นักคิด.
  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC).

   

   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   เจรจาแบบนักการฑูต พูดแล้วมีกำไร

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงการพูดอย่างไรให้ชนะใจ ยุทธวิธี กลเม็ด เคล็ดลับการวางแผน นับตั้งแต่การใช้สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง และความคิด เพื่อให้การพูดบรรลุผลสำเร็จ พูดอย่างไรให้ตรงจิตใจ อย่างน่าประทับใจในท่วงทีลีลาที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง และทำเรื่องเหล่านี้ให้เป็นเรื่องถนัด มอบหมายงาน รายงานเจ้านาย ดำเนินการประชุม พูดต่อหน้าชุมชน ฯลฯ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เป็นนักพูด แต่แนะนำให้รู้จักใช้คำพูดเป็นเครื่องมือ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

  บรรณานุกรม    คณิต พูนผล. (2549). เจรจาแบบนักการฑูต พูดแล้วมีกำไร. กรุงเทพฯ: ไพลิน.

   

   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ กุหลาบประดับดวงใจ

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ได้เขียนถึงความรัก ความผูกพันโดยธรรมชาติระหว่างแม่และลูก ซึ่งปลอดพ้นจากพันธนาการทางจารีตประเพณีของสังคม หรือแม้กระทั่งความคิดทางจริยธรรมใด ๆ ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าความรักระหว่างพ่อ แม่ ลูก จึงมีคุณค่าบริสุทธิ์เหนือเงื่อนไขมายาทั้งปวง ซึ่งในเล่มพลวงพ่อ นัท ฮันห์ ได้สื่อความรู้สึกแท้จากใจของผู้กำพร้าแม่คนหนึ่ง เป็นอุทาหรณ์ต่อผู้ยังมีแม่ทั้งหลาย

  บรรณานุกรม    ติช นัท ฮันส์. (2551). กุหลาบประดับดวงใจ. (รสนา โตสิตระกูล, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง..

   

   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   บทเรียนการต่อสู้ของแรงงานในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้พูดถึงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2550-2551 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก จากที่นายจ้างนำมาเป็นข้ออ้างในการขอลดสวัสดิการ ขอลดวันทำงาน เลิกจ้าง รวมถึงคนงานไม่มีความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้เห็นความสำคัญต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน ได้ร่วมมือกันเพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปบทเรียนการต่อสู้ของแรงงาน รวบรวมบทเรียนที่เกิดขึ้นจริง เป็นกรณีศึกษาที่จะเกิดประโยชน์ต่อขบวนการแรงงานในอนาคตต่อไป

  บรรณานุกรม   คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน. (2554).บทเรียนการต่อสู้ของแรงงานในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ.: โปรโตไทป์ จำกัด.

   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ  คู่มือการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  บรรณานุกรม   กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). คู่มือการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   5ส ยุคใหม่ ทำได้ด้วยตนเอง

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเทคนิคและวิธีการง่าย ๆ ในการทำ 5ส ภายในองค์กรด้วยตนเอง อันจะช่วยให้เกิดการประหยัดงบประมาณให้แก่องค์กรได้อีกทางหนึ่ง โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน เริ่มจาก ประวัติ5ส, 5ส คืออะไร, มาตรฐาน 5ส, ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส และแผนการดำเนินกิจกรรม 5ส และแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การทำ 5ส ประสบผลสำเร็จได้อย่างแท้จริง

  บรรณานุกรม   สุพจน์ สิรินฤมาณ. (2545). 5ส ยุคใหม่ ทำได้ด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   คู่มือ…นักธุรกิจใหม่ไฟแรง

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้เป็นอย่างดี สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ด้วยเวลาอันสั้น แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที ในเล่มนี้เสนอแนวคิด 4 ลักษณะด้วยกัน คือ 1. เป็นการแนะนำให้คุณเปิดไปดูแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจ นำเสนอ 2. นำเสนอแนวคิดซึ่งพร้อมนำไปใช้งานได้ทันที 3. นำเสนอคำคมปราชญ์ และ 4. เป็นคำถามซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบเห็นได้บ่อย ๆ รวมทั้งคำตอบเพื่อการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

  บรรณานุกรม    Jon Smith. (2551). คู่มือ…นักธุรกิจใหม่ไฟแรง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   คุณธรรมสำหรับนักบริหาร หน้าที่-คุณลักษณะพิเศษ และวิธีการบริหารงานด้วยธรรมะ

  เนื้อหาโดยสังเขป          หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเรื่องการจะบริหารบุคลากรเพื่อความสำเร็จของงานได้นั้น การมีคุณธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักบริหาร โดยนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร ซึ่งได้แก่ อธิปไตยสูตร และพละ 4 ซึ่งประกอบไปด้วย ปัญญาพละ วิรืยพละ อนวัชชพละ และสังคหพละ หากนักบริหารคนใดมีคุณธรรมเช่นนี้ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

  บรรณานุกรม    พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). [ม.ป.ป.]. คุณธรรมสำหรับนักบริหาร หน้าที่-คุณลักษณะพิเศษ และวิธีการบริหารงานด้วยธรรมะ. กรุงเทพฯ: หจก. ที พี เอ็น เพรส.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ  วิวาทะ 8 แนวคิดขบวนการแรงงาน = Neoclassic Marxism

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา คนงานมีการจัดตั้งองค์กรกันมากขึ้นอย่างชัดเจน จนทำให้ขบวนการแรงงานโดยภาพรวมมีความเข้มแข็ง และเป็นกลุ่มพลังทางการเมืองที่สำคัญ ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยขบวนการแรงงาน ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 8 แนวคิด ได้แก่แนวคิดนีโอคลาสสิกและเสรีนิยมใหม่ แนวคิดการจัดการ แนวคิดพหุนินม แนวคิดกลุ่มยุทธศาสตร์คนงาน แนวคิดพหุภาคี แนวคิดปฏิรูป แนวคิดมาร์กซิสม์ใหม่ และแนวคิดมาร์กซิสม์ขนานแท้

  บรรณานุกรม   สมศักดิ์ สามัคคีธรรม. (2545). วิวาทะ 8 แนวคิดขบวนการแรงงาน = Neoclassic Marxism. กรุงเทพฯ: สมาพันธ์ จำกัด.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ:   เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators

  สาระสังเขป:   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators กับความหมายและความสำคัญ การประเมินผลองค์กรคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร การจัดทำตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ ฯลฯ

  บรรณานุกรม:   พสุ เดชะรินทร์. (2545). เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  แหล่งที่มา:   บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ  พฤติกรรมสู่ความเป็นเลิศ

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ คือ แนวทางพฤติกรรมที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหาร การพัฒนานวัตกรรม พฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางจิตให้มีความเป็นเลิศ ให้มีความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ โดยไม่เบื่อหน่ายต่อการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อการอยู่รอด และเพื่อทดแทนแผ่นดินที่ให้โอกาส เพื่อชี้ให้เห็นบทบาทในการบริหารจิตใจตนเองให้เกิดดุลยภาพ อันเป็นแนวทางสร้างกระแสต้าน และพลังโต้ต่อกรับวนการของสังคมที่ทวีความรุนแรงต่อการบีบคั้นและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือเพื่อตอบรับสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อลดอัตราความเครียด ความกดดัน เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ตนเองและกลุ่มในสถานการณ์ที่คับขัน และเพื่อเสนอแกนขององค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการบริหารในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อความเข้าใจพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารและเครื่องมือทางการบริหารที่สามารถเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมไปสู่การบริหาร

  บรรณานุกรม   บุญทัน ดอกไธสง. (2540). พฤติกรรมสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   ผู้จัดการ = Managers

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้แปลจากงานเขียนของ Henry Mintzberg และ John P. Kotter ซึ่งพูดถึงความรู้ความเข้าใจในบทบาทของผู้จัดการ ผู้บริหารในยุคอุตสาหกรรม หรือยุคเครื่องจักรเครื่องกล (ศตวรรษที่ 20) เพราะสังคมไทยก็ยังอยู่ในยุคเกษตร-อุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวกันบางองค์กรก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมของยุคข่าวสาร หรือยุคคลื่นลูกที่สามหรือยุคไฮเทค ผู้แปลจึงได้พยายามเลือกงานเขียนที่เกี่ยวกับผู้จัดการ ผู้บริหารในยุคนี้ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่า ผู้จัดการ ผู้นำของสองยุคแตกต่างกันอย่างไร

  บรรณานุกรม   พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ. (2545). ผู้จัดการ = Managers. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   ลองดู ประยุทธ มหากิจศิริ

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ความรู้รอบตัว ธรรมะ และข้อคิดต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถนำไปใช้เป็นข้อคิด และเป็นประโยชน์ต่อไป

  บรรณานุกรม   ประยุทธ มหากิจศิริ. (2558). ลองดู ประยุทธ มหากิจศิริ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   การบริหารนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและพอเพียง

  เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้พูดถึงการบริหารนวัตกรรมที่ดีนั้น ต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมความเป็นองค์กร หน่วยงาน สังคม ชุมชนที่มีความพอเพียง และนำไปสู่ความยั่งยืน รักโลก รักเพื่อนมนุษย์ สร้างสันติสุข สร้างสติ และปัญญาในที่สุด การบริหารนวัตกรรมต้องอาศัยบรรยากาศการเรียนรู้ การบริหารความรู้ และการมีส่วนร่วมอย่างจริงใจ และเข้าใจในทุกระดับ โดยในหนังสือเล่มนี้มีการสอดแทรกหลักธรรมลงไปด้วย

  บรรณานุกรม    วรภัทร์ ภู่เจริญ. (2550). การบริหารนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและพอเพียง. กรุงเทพฯ: อริยชน.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   ชีวิตเหนือลิขิตฟ้า

  เนื้อหาโดยสังเขป  หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอชีวประวัติของสุรินทร์ โตทับเที่ยง ภายในเล่มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ภาคด้วยกัน คือ ภาคแรก คือ ชีวิตนี้…ไม่มีวันยอมแพ้ ภาคสอง คือ สร้างตำนานปุ้มปุ้ยปลายิ้มในหัวใจคนไทย ภาคสาม คือ ทดแทนบุญคุณแผ่นดินตรัง สร้างสรรค์ความดีตืนสู่สังคมไทย และภาคพิเศษ คือ ปุ้มปุ้ย…ตำนานปลายิ้มในหัวใจคนไทย มนต์เสน่ห์ทะเลตรัง…ขอบฟ้าแห่งฝัน…อันดามันแห่งรัก และปฏิทินท่องเที่ยวเมืองตรัง

  บรรณานุกรม   ครอบครัวโตทับเที่ยง. (2558). ชีวิตเหนือลิขิตฟ้า. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   แง่คิดธุรกิจ จาก 148 นักธุรกิจชั้นนำของโลก

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำคมของมหาเศรษฐีซึ่งเป็นนักธุรกิจชั้นนำของโลก พร้อมประวัติส่วนตัว นำมาจัดทำเป็นพ็อกเก็ตบุ๊ก เพื่อให้ผู้อ่านได้นำไปศึกษาเรียนรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางการประสบความสำเร็จ

  บรรณานุกรม   น.นพรัตน์. (2545). แง่คิดธุรกิจ จาก 148 นักธุรกิจชั้นนำของโลก. กรุงเทพฯ: การเงินธนาคาร.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ:   สร้างโลกไร้จน

  สาระสังเขป:   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ศักยภาพของธุรกิจเพื่อสังคม ธุรกิจชนิดใหม่ ธุรกิจเพื่อสังคม คืออะไรและไม่ใช่อะไร การปฏิวัติของไมโครเครดิต จากไม่โครเครดิตสู่ธุรกิจเพื่อสังคม การต่อกรกับความยากจน: บังกลาเทศและไกลออกไป ฯลฯ

  บรรณานุกรม:   สฤณี อาชวานันทกุล (แปล). (2555). สร้างโลกไร้จน. กรุงเทพฯ : มติชน.

  แหล่งที่มา:   บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ:   คู่มือวิทยากรการจัดการความรู้

  สาระสังเขป:   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การใช้คู่มือวิทยากร สำหรับการจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือยกระดับความรู้ในองค์กร และใช้ความรู้เป็นหลักในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ สร้างการตื่นตัวในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีทักษะความรู้ในการพัฒนาองค์กร

  บรรณานุกรม:   มันทนา บัววัฒนา และคนอื่น. (2550). คู่มือวิทยากรการจัดการความรู้. ราชบุรี : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี.

  แหล่งที่มา:   บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ:   การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ

  สาระสังเขป:   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ แผนโครงการ ทางเลือกของแผนโครงการและการออกแบบโครงการ ฯลฯ

  บรรณานุกรม:   ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. [ม.ป.ป.]. การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ. [ม.ป.ท..: ม.ป.พ.]

  แหล่งที่มาบนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ:   การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ ฉบับที่ 2

  สาระสังเขป:   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ บทความการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ แนวความคิดของกลยุทธ์ ฯลฯ

  บรรณานุกรม:   ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. [ม.ป.ป.]. การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ. [ม.ป.ท..: ม.ป.พ.]

  แหล่งที่มา:   บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ:      การบริหารโครงการ ฉบับที่ 1

  สาระสังเขป:    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การบริหารโครงการ การจัดการโครงการต่าง ๆ แผนโครงการ  กลยุทธ์ในการจัดการโครงการ ฯลฯ

  บรรณานุกรม:    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2542). การบริหารโครงการ ฉบับที่ 1. [ม.ป.ท..: ม.ป.พ.]

  แหล่งที่มา:    บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ:   การบริหารโครงการ ฉบับที่ 2

  สาระสังเขป:   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การบริหารโครงการ การจัดการค่าใช้จ่าย การจัดการคุณภาพ การควบคุมและการดำเนินการ ระบบการจัดการโครงการ ฯลฯ

  บรรณานุกรม:   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2542). การบริหารโครงการ ฉบับที่ 2. [ม.ป.ท..: ม.ป.พ.]

  แหล่งที่มา:   บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ:   การบริหารโครงการ ฉบับที่ 3

  สาระสังเขป:   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การบริหารโครงการ การกำหนดบทบาทในองค์กรเมทริกซ์ การเชื่อมต่อโครงการ การจัดการโครงการ  ฯลฯ

  บรรณานุกรม:   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2542). การบริหารโครงการ ฉบับที่ 2. [ม.ป.ท..: ม.ป.พ.]

  แหล่งที่มา:   บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ:   หลักการบริหารเบื้องต้น

  สาระสังเขป:   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ หลักการบริหารเบื้องต้น  การวางแผน การจัดรูปงานและการปรับปรุงงาน การบริหารงานบุคคล การอำนวยการ การประสานงาน การควบคุมงาน ฯลฯ

  บรรณานุกรม:   สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฏ์. (2542). หลักการบริหารเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ..

  แหล่งที่มา:   บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน