Sun. Jun 23rd, 2024

  นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์

  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านสู่สังคมอุดมคติ

               นายโชคชัย  ลิ้มประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๗ ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  บุตรนายนิวัตร์-นางบุญชู ลิ้มประดิษฐ์ บิดาเป็นครูและเป็นเสรีไทยเก่า หลังจากสงครามโลกสงบไม่นาน บิดาก็พาลูกไปอยู่ในป่าตั้งแต่ ปี ๒๔๙๙  แต่ต่อมามีปัญหาที่บ้าน นายโชคชัยจึงออกจากบ้านตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี และกลับเข้ามาอยู่บ้านอีกเมื่ออายุ ๔๐ ปี  โดยในช่วงของการออกจากบ้านไปนั้นได้รับประสบการณ์มากมาย รวมทั้งการเข้าป่าด้วยอุดมการณ์ทางการเมือง

              เมื่อได้กลับบ้านก็เริ่มทบทวนชีวิตตัวเองจากอดีตที่ผ่านมา ๔๐ ปี พบว่ามีแต่ความมืดบอด                จึงตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะใช้เวลาที่เหลืออยู่คือจากช่วงอายุ ๔๐-๖๐ ปีในการเป็นผู้นำชุมชน ซึ่งระยะ                 เวลา ๒๐ ปีนี้นายโชคชัยตั้งใจว่าจะใช้หนี้สังคมที่ตัวเองเคยไปรังแกมา

              นายโชคชัย  ลิ้มประดิษฐ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองกลางดง ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการได้รับเลือกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ หากทบทวนย้อนชีวิตในอดีตของ “ผู้ใหญ่โชค” ไม่ได้สวยหรู และสง่างามมากนัก ใครจะเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านที่ชาวบ้านรักใคร่ในอดีตคือหนึ่งใน “เสือ” แห่งสามร้อยยอด ผู้โด่งดัง เอ่ยชื่อเมื่อใด ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักถึงความเป็นนักเลงของเขา แต่ปัจจุบันได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากว่าเป็นต้นแบบคนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตและชุมชนที่แท้จริง

              เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งของนายโชคชัยคือการใช้ข้อมูลทำแผนชุมชนที่มาจากการเรียนรู้ จากผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ จนได้มาเป็นข้อมูลชุมชนสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หลายช่องทาง นายโชคชัยกล่าวว่า “ถ้าปัญหาเกิดก็แก้ปัญหาไปอาจนำไปสู่การทำวิจัยของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวได้อย่างยั่งยืน”       

             ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือการมีข้อมูลทำแผนชุมชนดังกล่าวแล้ว  มีตัวอย่างเช่นทำให้ทราบว่าชุมชนตนเองมีหนี้เกือบ ๑๔ ล้านบาท และเป็นที่มาของการแก้ปัญหาหนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาชีวิตและชุมชนอีกหลายเรื่องราว เช่น การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน การทำปั๊มน้ำมันชุมชน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดละเลิกสารเคมี หันมาทำเกษตรธรรมชาติ การตั้งโรงสีข้าวชุมชน ตั้งโรงงานสัปปะรดกวนชุมชน รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น และนำไปสู่ความงอกงามอย่างยั่งยืน การทำบัญชีครัวเรือน

              นายโชคชัยได้รับการยกย่องเชิดชูจากชาวบ้านว่าเป็น “นักปฏิรูปหมู่บ้าน” ทำการแก้ปัญหาและพัฒนา “หมู่บ้าน” หนองกลางดง จนเป็นผลสำเร็จตามอุดมคติของตนเองและเพื่อนบ้าน ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับรางวัล “หมู่บ้านดีเด่น” มาหลายรางวัล  เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนขอศึกษาดูงานในหมู่บ้านหนองกลางดงไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ หน่วยงาน

              ผลงานของนายโชคชัยที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้แก่  พ.ศ. ๒๕๔๕  รางวัลผู้ใหญ่บ้าน                    ยอดเยี่ยมประจำปี จากกรมการปกครอง  พ.ศ. ๒๕๔๕  รางวัลคนดีนำทางแทนคุณแผ่นดิน จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก  พ.ศ. ๒๕๔๘  รางวัลผู้นำวัฒนธรรมไทยกู้ภัยเศรษฐกิจ จากกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑  รางวัลบุคคลต้นแบบ สาขาพัฒนาชุมชน จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับ                 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับเหรียญทองมงกุฎไทย                   (รทม.) จากกรมการปกครอง

              นายโชคชัยมีคุณูปการต่อสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดยได้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิทยากร และเปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันฯได้ศึกษาดูงาน  ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือและเมื่อมีโอกาสก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯอย่างดียิ่ง

  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จึงเชิดชูเกียรติ 

  นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์

   เป็น “เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต”