Tue. May 21st, 2024

  ไอทีเพื่อการศึกษา (IT for Education)

  Module 1: นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

  ทักทายก่อนเรียน

   

                สวัสดีนักศึกษาทุกคน ยินดีต้อนรับสู่โมดูลที่ 1 เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งเนื้อหาในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย ภาพรวมของบทเรียนออนไลน์ / ทฤษฏี ความหมาย แนวคิด ความสำคัญทางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา / รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) / ความหมาย แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สำคัญ / Learning Theory Matrix / ความสัมพันธ์ของทฤษฏีการเรียนรู้ที่สำคัญกับ IT for Education / New Models of Learning และ Next Generation of Teachers โดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้

  ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาและทำกิจกรรม ขอให้นักศึกษาทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) เพื่อทดสอบกันว่าเรามีความรู้ก่อนเรียนเป็นอย่างไร และเมื่อเรียนเนื้อหาในโมดูลที่ 1 ครบแล้ว ก็ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) อีกครั้ง เพื่อประเมินว่าเราได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด พร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มกันเลยคะ

  แบบทดสอบก่อนการเรียน