จำนวนผู้ชม 202

คลินิก IT ม.ชีวิต

       เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีความสำคัญ วงการศึกษามุ่งปรับตัว เพื่อขับขับเคลื่อนจัดการชีวิตและประกอบการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมในการประกอบการชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่น คลินิก IT ม.ชีวิต สร้างความเชื่อมโยงกับระบบ E-learning มุ่งเพิ่มพูนและฝึกทักษะความรู้ยุคดิจิทัล ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในรายวิชาเรียน ทั้งของระดับปริญญาตรี-โท เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (สภาพัฒน์, ๒๕๖๔)

เลือกหัวข้อบิรการที่ท่านต้องการ

สำรวจความแข็งแรงด้าน IT

เสริมสร้างความแข็งงแรงด้าน IT

รู้เท่าทันด้าน IT

Typing-bro

สายด่วน IT