จำนวนผู้ชม 5

คณะศิลปศาสตร์

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

Play Video

แนะแนวการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูง

แนวทางการทำข้อสอบทั้งแบบปรนัยและแบบอัตนัยให้ได้คะแนนสูง โดย ดร.สามารถ จันทร์สูรย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

โหลด PDF ประกอบการบรรยาย