Tue. May 21st, 2024

    ชื่อหนังสือ:  การวิเคราะห์ ผลลัพธ์และผลกระทบ จากข้อตกลงการค้าเสรี (ไทย-ออสเตรเลีย) สำหรับธุรกิจบริการของไทย

    สาระสังเขป: วิจัยเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์และผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจบริการของไทย โดยอาศัยกรอบแนวความคิดในการวิจัยด้วยตัวแปรอิสระ 6 ตัว เป็นกรอบการวิเคราะห์

    บรรณานุกรม: กิตติ บุนนาค. (2549). การวิเคราะห์ ผลลัพธ์และผลกระทบ จากข้อตกลงการค้าเสรี (ไทย-ออสเตรเลีย) สำหรับธุรกิจบริการของไทย. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).