Wed. Sep 27th, 2023

ชื่อหนังสือ:  การวิเคราะห์ ผลลัพธ์และผลกระทบ จากข้อตกลงการค้าเสรี (ไทย-ออสเตรเลีย) สำหรับธุรกิจบริการของไทย

สาระสังเขป: วิจัยเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์และผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจบริการของไทย โดยอาศัยกรอบแนวความคิดในการวิจัยด้วยตัวแปรอิสระ 6 ตัว เป็นกรอบการวิเคราะห์

บรรณานุกรม: กิตติ บุนนาค. (2549). การวิเคราะห์ ผลลัพธ์และผลกระทบ จากข้อตกลงการค้าเสรี (ไทย-ออสเตรเลีย) สำหรับธุรกิจบริการของไทย. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).