Tue. May 21st, 2024

  หมวดย่อย

  การพาณิชย์ (HF)

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ ความรู้เรื่องการนำเข้า

  เนื้อหาโดยสังเขป          หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาแนะนำวิธีการสั่งซื้อทางไปรษณีย์อย่างละเอียดทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การขอแค็ตตาล็อก การสั่งซื้อ การชำระเงิน การรับสินค้า และในแต่ละขั้นตอนจะมีตัวอย่างวิธีการโดยละเอียด รวมทั้งวิธีการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ วิธีการอ่านเอกสารต่าง ๆ และในท้ายเล่มยังมีรายชื่อบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย

  บรรณานุกรม         เจียงซงมู่. (2533). ความรู้เรื่องการนำเข้า. (สุวรรณา สนเที่ยง, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่ 2. [ม.ป.ท.]: ยินหยาง.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   การบริหารการตลาดยุคใหม่

  เนื้อหาโดยสังเขป          หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารการตลาดใหม่ เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจกับการบริหารการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การบริหารการตั้งราคา การบริหารสื่อการตลาด พร้อมการสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาวให้ประสบความสำเร็จและการตลาดเฉพาะเรื่อง ในเล่มได้ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

  บรรณานุกรม        ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์, และองอาจ ปทะวานิช. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย จำกัด.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ พ่อค้าชาวสยาม

  เนื้อหาโดยสังเขป          หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของพ่อค้ายุคเก่า ได้แก่ หลวงพรหมโยธี (อุ่ณห์ แต้กุล) นักประดิษฐ์หัวน้ำหอม นายชัย บำรุงตระกูล ผู้ก่อตั้งห้างสยามตรีเพ็ชร์ ห้างรัตนมาลา นายแสร์ ขจรศิลป์ คน 5 แผ่นดิน จากคุณพระแล้วเป็นนักธุรกิจ หลวงนรเสรฐสนิท (สัน พานิช) แห่งสรรพานิชสโตร์ นายเล็ก โกเมศ ผู้ผลิตน้ำหอมโกเมศ ผู้ก่อตั้งหอการค้าไทย หลวงอนุสารสุนทร (สุ่นฮี้ ชุติมา) เจ้าของร้านถ่ายรูปแห่งแรกของเชียงใหม่ ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้รวบรวมจากคอลัมน์คนนอกศตวรรษ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

  บรรณานุกรม         เอนก นาวิกมูล. (2550). พ่อค้าชาวสยาม. กรุงเทพฯ: แสงดาว.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ      สร้างฝันให้เป็นจริง

  เนื้อหาโดยสังเขป       หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวใธรรมเทศนาของท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปว่า เป็นธรรมะที่มีความลึกซึ้งพร้อมทั้งอ่านเข้าใจง่าย และประกอบด้วยธรรมหรรษา ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งแห่งความรู้และความเพลิดเพลินภายในตัว

  บรรณานุกรม      พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2538). สร้างฝันให้เป็นจริง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   เปิดตำนานห้างร้านสยาม

  เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เล่าขานเรื่องราวร้านรวงชื่อก้องที่ยังอยู่ในใจคนไทยไม่รู้ลืม ร่วมรำลึกและชื่นชมความขลังของห้างร้านดังในอดีต เช่น ห้างแบดแมน ห้างเอส.เอ .บี. ห้างไนติงเกลสโตร์ ยานัตถ็หมอมี ห้างเซ็นทรัล และอีกหลากหลาย เรื่องราวดีๆ เหล่านี้บางท่านอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน หรือรู้แล้วอยากรู้มากยิ่งขึ้นไปอีก เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านห้างร้านโบราณ     นอกจากจะเป็นความบันเทิงนอกเวลาสำหรับบางท่านแล้ว ยังเต็มไปด้วยข้อคิดดีๆ ที่แฝงอยู่ในแต่ละบทความ เพราะหลายๆ กิจการที่อยู่ยืนยาวมาจนปัจจุบันหรือเคยยิ่งใหญ่รุ่งเรืองในอดีต บรรดาเจ้าของกิจการต่างก็มีการต่อสู้และแก้ปัญหาฝ่าอุปสรรคที่แตกต่างกัน แนวคิด ประสบการณ์และการต่อสู้ของบรรดาเจ้าของกิจการทั้งหลาย จะเป็นแรงผลักให้ผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

  บรรณานุกรม      ป.บุนนาค. (2553). เปิดตำนานห้างร้านสยาม. กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คส์.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   คัมภีร์สุดยอดการค้าแบบจีน

  เนื้อหาโดยสังเขป  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนจีนที่สอนเทคนิคการค้าขายให้มั่งคั่งแบบยั่งยืนอย่างพ่อค้าชาวจีน กลเม็ดเด็ดพรายทั้ง 10 กระบวน เป็นดั่งคัมภีร์การค้าที่ช่วยชี้แนะ ให้คุณประสบผลสำเร็จในวงการธุรกิจ นำเสนอผ่านบทเรียนในอดีต ทั้ง 30 ตัวอย่าง ที่มีเนื้อหาสำคัญเข้าธุรกิจยุคนี้ได้เป็นอย่างดี

  บรรณานุกรม    หลิวเสี่ยวเยี่ยน. (2550). คัมภีร์สุดยอดการค้าแบบจีน. (กิตติกานต์ อิศระ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ  กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้

  เนื้อหาโดยสังเขป     หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีจัดการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง แนะนำ วิธีดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับการวางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Corporate Strategy) เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืน เนื่องจาก “คน” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังนั้นองค์กรที่สามารถดึงศักยภาพที่บุคลากรมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่าง คุ้มค้า และรู้จักพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้กลายเป็นความสามารถขององค์กรได้ ก็จะมีความได้เปรียบ

  บรรณานุกรม       วิโรจน์ ลักขณาอดิศร. (2551). กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้. กรุงเทพฯ: สมาคมสส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   เชื่อมช่องว่าง: Bridging the Gap

  เนื้อหาโดยสังเขป  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับมุมมองของโลกตะวันออกและตะวันตกที่มีวัฒนธรรมและการรับรู้ที่แตกต่างกันไป ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเครียด ความอึดอัด และความไม่สบายใจ โดยเฉพาะในหมู่ชาวต่างชาติที่มาเป็นผู้บังคับบัญชาลูกน้องชาวไทย      หนังสือเล่มนี้จะช่วยชี้ให้ผู้อ่านก้าวข้ามความแตกต่างใด ๆ ช่วยก่อให้เกิดความกลมเกลียว นำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน และสร้างสันติภาพในที่ทำงานให้เกิดขึ้นในที่สุด

  บรรณานุกรม    เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย. (2546). เชื่อมช่องว่าง: Bridging the Gap. กรุงเทพฯ: โพสต์บุคส์.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ    ถอดรหัสเงินล้านในอีเบย์

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่รู้เกี่ยวกับอีเบย์ในทุก ๆ เรื่อง สามารถเข้าไปทำธุรกิจกับตลาดนี้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จ เพราะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ทั้งสามท่านได้เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำตลาดอีเบย์มาเป็นอย่างดี รู้ถึงเทคนิควิธีการที่จะต้องทำ ในการเริ่มต้นและดำเนินการต่อ ๆ ไปจนสามารถทำยอดขายได้สูงที่สามารถเป็นอาชีพได้เลย    ผู้เขียนทั้งสามท่านเห็นว่าตลาดอีเบย์เป็นตลาดที่กว้างขวางมาก คนอีกหลายร้อยหลายพันคนยังสามารถเข้ามาในตลาดนี้ได้ไม่รู้จบ จำเป็นต้องหวงวิชาแต่อย่างใด จึงได้นำประสบการณ์ทุก ๆ อย่างมาถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างหมดไส้หมดพุง ไม่มีปิดบัง เพื่อต้องการให้ผู้อ่านประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน

  บรรณานุกรม     ไพรัช ศรีนครินทร์, สุวรรณ ทัศมากร, และชนัฏธิดา แม้นกลิ่นเนียม. (2553). ถอดรหัสเงินล้านในอีเบย์.
  [ม.ป.ท.]: สมิต.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ    สงครามเขตการค้า

  เนื้อหาโดยสังเขป           หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์การเมืองในโลกปัจจุบันว่ามีการขับเคลื่อนเป็นขบวนทัพยาตรา และภาวะที่น่าสนใจในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน การใช้กลไกอำนาจทางเศรษฐกิจของเหล่าประเทศอุตสาหกรรมอีกบทบาทของภูมิภาคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือเพื่อเป็นเงื่อนไข ข้อต่อรองทางผลประโยชน์ ล้วนแล้วแต่ทำให้เห็นถึงภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย จนไม่อาจจะค้นหารากเหง้าเอากับทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐศาสตร์ล้วน ๆ ได้อีกต่อไป          เป้าหมายที่สำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือ การวิเคราะห์ลักษณะแห่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ตลอดจนกลไกและขอบเขตแห่งการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวทางและกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนของระดับมหภาค และจุลภาค เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

  บรรณานุกรม    สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. (2536). สงครามเขตการค้า. [ม.ป.ท.]: เดอะเนชั่น.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   เจิ้งเหอ ซำปอกงและอุษาคเนย์

  เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของเจิ้งเหอ ซึ่งถือกำเนิดในครอบครัวชนกลุ่มน้อยมุสลิม ที่ตำบลคุนหยาง นอกเมืองคุนหมิง บรรพบุรุษเป็นเชื้อสายเปอร์เซีย เผ่าเซมูร์ เมื่อจักรพรรดิหงอู่แห่งราชวงค์หมิงโจมตีหยุนหนาน จึงถูกจับเป็นเชลยและถูกเกณฑ์เป็นทาสขันที ขณะที่มีอายุเพียง 10 ขวบ และได้เต้าจนเป็นมหาขันที กลายเป็นนายพลเรือแห่งทะเลตะวันตก หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ซำปอกง นักเดินเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีน และประวัติศาสตร์โลก

  บรรณานุกรม    สืบแสง พรหมบุญ. (2555). เจิ้งเหอ ซำปอกงและอุษาคเนย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มติชน.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   คุณก็เป็นสุดยอดนักขายได้

  เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้แนะนำถึงวิธีการค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อจะได้นำเสนอสินค้าได้ตรงใจของลูกค้ามากที่สุด และการปิดการขาย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคุญที่สุดของการขาย รวมทั้งการสร้างความภักดีของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้ากับคุณอีกในครั้งต่อๆ ไป และคุณจะรู้ว่างานขายง่ายนิดเดียว

  บรรณานุกรม    จตุพล ชมภูนิช. (2554). คุณก็เป็นสุดยอดนักขายได้. กรุงเทพฯ: มายเบสท์บุคส์.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ    คัมภีร์เพิ่มยอดขาย

  เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้ได้รวมกลยุทธ์เทคนิคการเพิ่มยอดขาย และการสร้างความสำเร็จด้านงานขาย ด้วยเนื้อหาที่ละเอียดจากในเล่ม ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด กลยุทธ์ เทคนิคต่าง ๆ ที่ได้คัดสรร รวมไว้อย่างดีแล้วในเล่ม นำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมแผนผัง และรูปแบบการขาย ที่จะทำให้คุณมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จด้านการขายไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

  บรรณานุกรม    วิชัย ปีติเจริญธรรม. (2547). คัมภีร์เพิ่มยอดขาย. กรุงเทพฯ: บุ๊คแบงก์.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   เอกสารประกอบการสอน วิชา หลักการตลาด

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการบรรยายวิชา 120211 หลักการตลาด จัดทำขึ้นโดยคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งสิ้น 14 บท โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การตลาดและกระบวนการทางการตลาด การกำหนดยุทธศาสตร์ทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด และการตลาดเฉพาะด้าน

  บรรณานุกรม   วิษณุ เหลืองลออ, กัญช์ อินทรโกเศศ, ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ, สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง, ยุพิน พิทยาวัฒนชัย, อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ์, และคณะ. (2548). เอกสารประกอบการสอน วิชา หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

  เนื้อหาโดยสังเขป     หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนทั้งสองคนได้วิจัยและวิเคราะห์ นำเสนอการเปลี่ยนกรอบความคิดด้วยถ้อยคำและเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งอัดแน่นในหนังสือเล่มนี้ คือตัวอย่างของบริษัทต่าง ๆ ทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในการครอบครองน่านน้ำนั้น เพื่อให้คุณได้รู้ทั้งหลักการและวิธีปฏิบัติในการแสวงหาน่านน้ำสีครามจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง และวิธีหลบเลี่ยงเพื่อไม่ซ้ำรอยความล้มเหลวที่ใครบางคนเคยประสบมาก่อน

  บรรณานุกรม   W. Chan Kim and Renee Mauborgne. (2549). กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม. (ศิริวรรณ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์.   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ    รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

  เนื้อหาโดยสังเขป      หนังสือเล่มนี้เป็นรายงานประจำปี ฉบับที่ 2 ของ สพธอ. นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยเป็นการสรุปและรวบรวมผลการดำเนินงาน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและผลงานจากช่วงปีที่ 2 ย่างเข้าสู่ช่วงปีที่ 3 นับเป็นอีก 1 ปีที่องค์กรขับเคลื่อนได้เพราะมดงานตัวเล็ก ๆ ต่างช่วยกันทำงาน และช่วยกันยกระดับการทำงานเพื่อให้พร้อมเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  การก้าวไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงจะประสบความสำเร็จไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ความทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ของบุคลากรทุกระดับ

  บรรณานุกรม     กนกวรรณ ฉายอรุณ, พรสม ศุภวรรธนะ, รจนา ล้ำเลิศ, สรณันท์ จิวะสุรัตน์, สันต์ทศน์ สุริยันต์, อรุณรุ่ง ธีระศักดิ์, และคณะ. (2557). รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   การจัดการการตลาด   

  เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือวิชาการเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาหลัก และประเด็นสำคัญ ๆ ของการจัดการการตลาดยุคใหม่ไว้ทั้งหมด รวมทั้งได้เรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อาทิเช่น การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม และ SWOT ระบบข้อมูลข่าวสาร และการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ การบริหารช่องทางการตลาด และเครือข่ายที่มีคุณค่า การจัดการการติดต่อสื่อสารแบบผสมผสาน การจัดองค์การ การควบคุม และการประเมินผลทางการตลาด การออกแบบกลยุทธ์การตลาดระดับโลก และกลยุทธ์การแข่งขัน เป็นต้น พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

  บรรณานุกรม     Philip Kotler. (2547). การจัดการการตลาด. (ธนวรรณ แสงสุวรรณ, อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า, อุไรวรรณ แย้มนิยม, ยุทธนา ธรรมเจริญ, และยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ    กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ = Customer Relationship Management

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความคิดจากหนังสือ CRM หลาย ๆ เล่ม พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาและการปฏิบัติเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้หลักการ และเทคนิคในการนำมาใช้ได้ในเชิงปฏิบัติ เป็นเสมือนการพัฒนาการจัดการกระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งหัวใจของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือ การบริการ การสร้างสัมพันธ์ และการสร้างความพึงพอใจ การมีส่วนแบ่งในหัวใจ ส่วนแบ่งจิตใจความคิดและเหตุผล และส่วนแบ่งกระเป๋าเงิน นั่นคือปัจจัยที่มีผลต่อการทำธุรกิจให้มีกำไรในที่สุด ดังนั้น หลักการ วิธีการคิด และการปฏิบัติเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่องค์ประกอบของการวัดค่าความสำเร็จที่มีต่อความสัมพันธ์ คุณค่า และคุณประโยชน์ที่จะให้กับลูกค้า

  บรรณานุกรม    ภาณุ ลิมมานนท์. (2549). กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ = Customer Relationship Management. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ภาริณาส จำกัด.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   CRM การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

  เนื้อหาโดยสังเขป  หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอวิธีการออกแบบ CRM ที่สามารถตอบสนอง-ยืดหยุ่น และนำไปใช้ปฏิบัติได้กับลูกค้าทุก ๆ ราย แนวคิดในหนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลที่นำไปใช้ได้จริง และนำเสนอไว้ในแนวของการสนทนาเป็นการส่วนตัวที่เข้าใจง่าย ในแต่ละบทจะสั้น กระชับ และเกี่ยวข้องกับกลเม็ดต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างมากมาย นอกจากนี้แล้วยังมีการออกแบบกรอบข้อความเพื่อให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในลักษณะต่าง ๆ อีกด้วย

  บรรณานุกรม   Kristin Anderson and Carol Kerr. (2546). CRM การบริหารลูกค้าสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   ตำราทองของงานบริหาร : เคล็ดลับของมือเซียน

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมงานเขียนที่เกี่ยวกับงานบริการที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารดิฉัน ในช่วงปี 2548-2549 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของไทยกำลังฟื้นตัว และทำท่าว่าจะเติบโตแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่ง แต่การบริการที่สัมผัสและพบเห็นทั่วไป ยังทำให้อารมณ์เสีย และผิดหวังอยู่เอย่างสม่ำเสมอ ผู้เขียนจึงได้เสนอความคิดและวิธีการที่ต้องการห้าท่านปรับปรุงงานบริการของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านอาจจะไม่ใช่มือเซียนในงานบริการ แต่เมื่ออ่นหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะรู้เองว่าการเป็นมือเซียนนั้น…ไม่ยากเลยแม้แต่นิด!

  บรรณานุกรม    ยิ่งศักดิ์ โควสุรัตน์. (2549). ตำราทองของงานบริหาร : เคล็ดลับของมือเซียน. กรุงเทพฯ: เอ.อาร์.อินฟอร์เมชั่น.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ  เคล็ดลับสนุกกับงาน 1

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเคล็ดลับในการทำงานจากผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นหนังสือชุมสะสมอมตะชุดใหม่ I love My Job ประมวลไว้ด้วยเคล็ดลับหลากหลายของเจ้านายใช้บริหารลูกน้อง ของลูกน้องใช้ในการสร้างความประทับใจแก่เจ้านาย และของเพื่อนร่วมงานใช้ในการสร้างสรรค์สัมพันธ์อันดีต่อเพื่อร่วมงาน

  บรรณานุกรม   เคล็ดลับสนุกกับงาน 1. (2536). กรุงเทพฯ: คู่แข่ง.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ  เคล็ดลับสนุกกับงาน 2

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเคล็ดลับในการทำงานจากผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นหนังสือชุมสะสมอมตะชุดใหม่ I love My Job ประมวลไว้ด้วยเคล็ดลับหลากหลายของเจ้านายใช้บริหารลูกน้อง ของลูกน้องใช้ในการสร้างความประทับใจแก่เจ้านาย และของเพื่อนร่วมงานใช้ในการสร้างสรรค์สัมพันธ์อันดีต่อเพื่อร่วมงาน

  บรรณานุกรม   เคล็ดลับสนุกกับงาน 2. (2536). กรุงเทพฯ: คู่แข่ง.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   เคล็ดลับสนุกกับงาน 3

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเคล็ดลับในการทำงานจากผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นหนังสือชุมสะสมอมตะชุดใหม่ I love My Job ประมวลไว้ด้วยเคล็ดลับหลากหลายของเจ้านายใช้บริหารลูกน้อง ของลูกน้องใช้ในการสร้างความประทับใจแก่เจ้านาย และของเพื่อนร่วมงานใช้ในการสร้างสรรค์สัมพันธ์อันดีต่อเพื่อร่วมงาน

  บรรณานุกรม   เคล็ดลับสนุกกับงาน 3. (2536). กรุงเทพฯ: คู่แข่ง.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ    เคล็ดลับสนุกกับงาน  4

  เนื้อหาโดยสังเขป   

  บรรณานุกรม   

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ: ชีวิตที่พอเพียง

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิต

  บรรณานุกรม: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. (ม.ป.ป.). ชีวิตที่พอเพียง. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   ทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม 12

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ได้จัดทำและเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการในแวดวงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และผู้สนใจทั่วไปเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการส่งออกและการลงทุนระหว่างประเทศ          เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยบทวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในรอบปีที่ผ่านมา และโอกาสของผู้ประกอบการในตลาดเอเชีย สหภาพยุโรป และตลาดอื่น ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีบทความพิเศษ เป็นเส้นทางการเติบโตของ ธสน. เคียงคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงลและปัจจัยท้าททายทั้งภายในและภายนอกประเทศ

  บรรณานุกรม    ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย. (2552). ทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม 12. [ม.ป.ท.]: รุ่งศิลป์การพิมพ์ จำกัด.

     เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ ความรู้เรื่องการนำเข้า

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาแนะนำวิธีการสั่งซื้อทางไปรษณีย์อย่างละเอียดทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การขอแค็ตตาล็อก การสั่งซื้อ การชำระเงิน การรับสินค้า และในแต่ละขั้นตอนจะมีตัวอย่างวิธีการโดยละเอียด รวมทั้งวิธีการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ วิธีการอ่านเอกสารต่าง ๆ และในท้ายเล่มยังมีรายชื่อบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย

  บรรณานุกรม   เจียงซงมู่. (2533). ความรู้เรื่องการนำเข้า. (สุวรรณา สนเที่ยง, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่ 2. [ม.ป.ท.]: ยินหยาง.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ  การบริหารงานบุคคลในแนวทางใหม่

  เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้ผู้อ่านจะพบว่าได้มีการเริ่มต้นด้วยบทความที่ให้ทบทวนแนวทางการบริหารงานบุคคล ซึ่งเน้นในเรื่องของนโยบายการบริหารงานบุคคลของลูเซียน พาย ไว้ อันเป็นการเสนอแนะแนวความคิดอยู่มาก และในบทสุดท้ายได้จบลงด้วยนโยบายการบริหารงานบุคคลที่เป็นปรากฏการณ์และเป็นแนวทางปฏิบัติอยู่โดยทั่ว ๆ ไป เท่ากับเป็นการเน้นให้เห็นได้ทั้งความเป็นไปได้ และความขัดแย้งของแนวคิดที่มีต่อแนวทางปฏิบัติ

  บรรณานุกรม   ทองศรี กำภู ณ อยุธยา. (บรรณาธิการ). (2551). การบริหารงานบุคคลในแนวทางใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 11. นนทบุรี: เอส แอนด์ จี กราฟฟิค.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ    อินเดีย-อาเซียน : โอกาสเติบโตของงประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่

  เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลอินเดียให้ความสำคัญด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอินเดีย-อาเซียน แรลลีอาเซียน-อินเดิย และเรือสุทธาสินีซึ่งเป็นเรือของกองทัพเรืออินเดียแล่นไปตามประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 9 ประเทศ โดยแวะพักตามท่าเรือ 13 แห่ง เป็นต้น โครงการเหล่านี้ได้รับความร่วมมือจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี กิจกรรมดังกล่าวเป็นสัญญะที่อินเดียมุ่งมั่นที่แสดงให้เห็นว่าอินเดียเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งทางทะเล และทางบก ที่ยังมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

  บรรณานุกรม    อมรชีพ โลจัน, และนิติ ภาซิน. (2559). อินเดีย-อาเซียน : โอกาสเติบโตของงประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่. นครปฐม: ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.

      เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ บทความวิชาการด้าน HR

  เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอบทความเรื่องแรก คือ Personal Management VS. Human Resource Management : Old Wine is New Bottle? เป็นบทความที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ปฏิบัติเข้าใจความแตกต่างระหว่างแนวคิดการบริหารคนแบบเก่าที่มุ่งเน้นเทคนิค และกระบวนการ ในขณะที่แนวคิดการบริหารคนแบบใหม่เป็นการมองในเชิงกลยุทธ์ มองเป็นระบบ ซึ่งถ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ เขาก็สามารถเชื่อมโยงการบริหารคนเข้ากับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  บรรณานุกรม   นิสดารก์ เวชยานนท์. (2551). บทความวิชาการด้าน HR. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: รัตนไตร.

    เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ  การบริหารการตลาดยุคใหม่

  เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้นำเสนอทฤษฎีและแนวคิดทางการตลาดด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมใหม่ทางการตลาดปัจจุบัน และคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย การทำความเข้าใจการบริหารการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด : การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด : การทำความเข้าใจและติดต่อกับลูกค้า การสร้างตราให้แข็งแกร่งและการบริหารการสร้างตรา การสร้างคุณค่า การส่งมอบคุณค่า การสื่อสารคุณค่า และการบริหารองค์การการตลาดโดยรวมและความรับผิดชอบทางการตลาดเพื่อความสำเร็จในระยะยาว ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมแผนผังชัดเจน เข้าใจง่าย

  บรรณานุกรม   ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์, และองอาจ ปทะวานิช. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย จำกัด.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ  รูปแบบการจัดตั้งและการพัฒนาชมรมนำเที่ยวพื้นบ้าน :
  กรณีศึกษาชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะช้างใต้ กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

  เนื้อหาโดยสังเขป    รายงานเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก และกระบวนการพัฒนาของชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะช้างใต้ กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยศึกษาจากคณะกรรมการบริหารชมรม และสมาชิกของชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกต ผลการศึกษาพบว่า ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยการนำของคุณพิทยา หอมไกรลาศ และสมาชิกชมรมเรือคายัก ร่วมกันคิดหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมนำเที่ยว โดยชักชวนให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนำเที่ยว โดยให้ทุกครัวเรือนร่วมกันระดมทุนจัดตั้งงชมรมนำเที่ยว    ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอกเป็นตัวอย่างของการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ที่ได้ใช้ทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำภูมิปัญญาในเรื่องของการพายเรือมาดมาใช้เป็นวิธีการที่จะพานักท่องเที่ยวชมธรรมชาติของป่าชายเลน ตลอดจนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของชมรม เพื่อที่จะได้เกิกดารพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

  บรรณานุกรม    ปรีชา พัสนาพิณ, วินัย จันทร์แสง, วิชัย อาสน์สถิตย์, อาคม อุ่นบางหลวง, สุวิมล อาจณรงค์, และสมพร พัสนาพิณ. (2549). รูปแบบการจัดตั้งและการพัฒนาชมรมนำเที่ยวพื้นบ้าน : กรณีศึกษาชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะช้างใต้ กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ    อ่านแล้วรวย เล่มที่ 8 ทำเนียบแฟรนไชส์

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการจัดอันดับแฟรนไชส์ของสหรัฐอเมริกา 100 อันดับ จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่จะช่วยในการตัดสินใจอย่างยิ่ง เรื่องจากการให้คำแนนที่นำมาใช้จัดอันดับนั้น ได้ประวลมาจากความสามารถในหลาย ๆ ทางของบริษัท เช่น การขยายกิจการ ความมั่นคงทางการเงิน สัดส่วนจำนวนร้านที่เป็นแฟรนไชส์กับร้านที่ทางบริษัทเป็นเจ้าของ ระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเปอร์เซ็นต์ของร้านที่ปิดตัวไป ซึ่งคะแนนที่ออกมานี้จะเป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับ และในตอนท้านของเล่มจะเป็นเรื่องของเฟรนไชส์ไทยกับโอกาสของผู้ลงทุน ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจลักษณะของแฟรนไชส์ในประเทศได้ดีขึ้น

  บรรณานุกรม   ศิริพร ผุยมูลตรี. (2536). อ่านแล้วรวย เล่มที่ 8 ทำเนียบแฟรนไชส์. กรุงเทพฯ: คู่แข่งธุรกิจ.

  เปิดอ่าน

  ชื่อหนังสือ   การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ฉบับมาตรฐาน)

  เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือการบริหารเชิงกลยุทธ์เล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นโดยใช้ตำราต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและนิยมใช้กันทั่วโลกในยุคปัจจุบัน จึงทำให้หนังสือเล่มนี้มีกลยุทธ์ในการบริหารที่หลากหลายครบถ้วน และมีความเป็นสากล ตลอดจนมีวิธีการวิเคราะห์กรณีศึกษาอย่างละเอียด ซึ่งประกอบด้วยกรณีศึกษาที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านและนักศึกษามองเห็นสภาพความเป็นจริง สามารถนำทฤษฎีที่เรียนแล้วไปปรับประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจในการบริหารเชิงกลยุทธ์

  บรรณานุกรม    ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ, ชวลิต ประภวานนท์, ลัทธิกาล ศรีวะรมย์, และจิรศักดิ์ จิยะจันทน์. (2540). การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ฉบับมาตรฐาน). กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.