Tue. Jun 18th, 2024

    ชื่อหนังสือ:  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

    สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ที่มีความสำคัญมากในการจัดการทางการตลาด การประยุกต์ความรู้ของมวลมนุษย์มาใช้กับปัญหาของมนุษย์ การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอยู่ในตลาด การจัดการกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

    บรรณานุกรม: อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2547). การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.