จำนวนผู้ชม 217

E-book วิชา การจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า

รหัสวิชา CE634314

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 1/63

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ชื่อหนังสือ: บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนไทย

สาระสังเขป: บทความวิชาการเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์เข้ามาเป็นกลไกในการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชนไทย สู่การเป็น “องค์กรสร้างสรรค์”

บรรณานุกรม: กนกวรา พวงประยงค์. (2561). บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนไทย. วารสารพัฒนศาสตร์, 1(1), 220-252.

ชื่อหนังสือ: เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย

สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของการพัฒนาประเทศ ความสำคัญที่เศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องพึ่งพาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

บรรณานุกรม: พิริยะ ผลพิรุฬห์. (2556). เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ สถาบันพัฒนศาสตร์, 7(1),

ชื่อหนังสือ: เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับวัฒนธรรมไทย

สาระสังเขป: บทความเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันสินค้าและบริการ

บรรณานุกรม: ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์. (2556). เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับวัฒนธรรมไทย, วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 3(5), 1-13.

ชื่อหนังสือ: เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อวันใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อวันใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ เจาะประเด็นความเหลื่อมล้ำ เพื่อการพัฒนาการอย่างเท่าเทียม การเติบโตแบบ เขียวๆ สร้างเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืน ยกระดับบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย

บรรณานุกรม: ฤตินันท์ โกมุทสกุณี. (2557). เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อวันใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์. กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.

ชื่อหนังสือ: ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประชาชน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม การสร้างคุณภาพชีวิต การปรับและพัฒนาระบบภาครัฐ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความสามารถการแข่งขัน

บรรณานุกรม:.  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประชาชน. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]

แหล่งที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

สาระสังเขป: แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ

บรรณานุกรม:.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]

 

ชื่อหนังสือ: การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า สำหรับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการสินค้าโอทอป

สาระสังเขป: งานวิจัยเล่มนี้รวบรวมผลการศึกษาห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่คุณค่า และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าโอทอปฯ

บรรณานุกรม:   มาริษ หัสชู. (2563). การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า สำหรับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการสินค้าโอทอป. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร แผน ข ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชื่อหนังสือ: การจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า

สาระสังเขป: เอกสารการสอนฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มมูลค่า และลดต้นทุน ฯลฯ

บรรณานุกรม:   ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี, ศุภกร คุรุการเกษตร และภูมิใจ ไร่ดี. (2565). การจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า. สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

แหล่งที่มา: คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน