จำนวนผู้ชม 0

เปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2565

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงงาน(Project) ที่นักศึกษากําหนดขึ้น ตามความต้องการของตนเรียนผ่าน การปฏิบัติจริง ง่าย สนุก และสอดคล้องกับวิถีชีวิตมีรายได้ ระหว่างเรียนจากโครงงาน เป็นเจ้าของกิจการ จบแล้วได้ปริญญา

ระดับปริญญาตรี
เรียนปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.การพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน) จํานวน 120 หน่วยกิต เรียนจบได้ภายใน 3 ปี ผู้มีประสบการณ์ตามที่สถาบันกําหนด อาจเรียนจบก่อน 3 ปี
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide