จำนวนผู้ชม 2,992

QR code ระบบ On Demand

บรรยายรายวิชา

ระบบ OnDemand

ภาคเรียน 2/2566

"ระบบการจัดการศึกษาใหม่ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน"

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

นายกสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

การเรียนรู้ในรูปแบบ OnDemand

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ตามความต้องการของนักศึกษา สามารถเลือกรุ่นปี รายวิชา หัวเรื่องที่นักศึกษาต้องการเรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ และเอกสารความรู้ต่าง ๆ ภายในระบบได้

เข้าเรียนในชั้นเรียน (On-Site และ On-Line) เป็นหลัก

นักศึกษาเข้าเรียนในชั้นเรียน (On-Site และ On-Line) เป็นหลัก สำหรับ OnDemand เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและตามความต้องการของนักศึกษานักศึกษาสามารถทบทวนการเรียนรู้ของรายวิชาที่เรียนได้ด้วยตนเอง ผ่านการใช้งานระบบ OnDemand ได้ทุกที่ทุกเวลา

ลงทะเบียนทุกครั้งที่เข้าเรียนในระบบ

การใช้งานระบบ OnDemand ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียนรายวิชา ในระบบ OnDemand โดยนักศึกษาลงทะเบียนทุกครั้งที่เข้าเรียนในระบบ ให้ทำการกรอกตามหัวข้อที่กำหนด การลงทะเบียนทุกครั้งที่เข้าเรียนในระบบ OnDemand เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันการเข้าใช้ระบบฯ ของนักศึกษา

ประเมินผลการเข้าเรียน

ภายหลังจากเรียนรู้ในระบบ OnDemand ตามรายวิชาที่นักศึกษาเข้าเรียนทุกครั้ง ให้นักศึกษาทำการประเมินผลการเข้าเรียนรายวิชาในระบบ OnDemand โดยทำการกรอกข้อมูลในระบบ ที่มีหัวข้อที่กำหนด

ให้นักศึกษาเลือกรุ่นปีที่กำลังเรียนอยู่

การเรียนรู้ในระบบ OnDemand นักศึกษาสามารถค้นคว้าเอกสารความรู้เพิ่มเติมได้ ใน “ทรัพยากรการเรียน ศศ.บ.63” “เอกสารความรู้-สื่อ-OnDemand” และ “Hibrary”

เอกสารความรู้ -สื่อ-OnDemand

ระบบห้องสมุดออนไลน์

คำแนะนำ "ควรชมคลิปในแนวนอน

เพื่ออ่านข้อความได้ชัดเจน"

OnDemand ภาคเรียนที่ 2/2566
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน