จำนวนผู้ชม 6,104

บรรยายรายวิชา

ระบบ On Demand

ให้นักศึกษาเลือกรุ่นปีที่กำลังเรียนอยู่

ภาคเรียนที่ 3/2566

ภาคเรียนที่ 2/2566

การเรียนรู้ในระบบ OnDemand นักศึกษาสามารถค้นคว้าเอกสารความรู้เพิ่มเติมได้ ใน “ทรัพยากรการเรียน ศศ.บ.63” “เอกสารความรู้-สื่อ-OnDemand” และ “Hibrary”

ระบบห้องสมุดออนไลน์

คำแนะนำ "ควรชมคลิปในแนวนอน

เพื่ออ่านข้อความได้ชัดเจน"

OnDemand ภาคเรียนที่ 2/2566
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน