จำนวนผู้ชม 359

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับการประกอบการชุมชน

รหัสวิชา CE634316

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 1/63

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ชื่อเรื่อง :  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัล ความท้ายทายและโอกาส วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ฯลฯ

บรรณานุกรม :. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. กรุงเทพฯ : กระทรวง.

แหล่งที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อหนังสือ: นวัตกรรมเพื่ออนาคต

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความหมายของนวัตกรรม ประโยชน์ของการสร้างสรรค์นวัตกรรม การเริ่มต้นสร้างนวัตกรรม นวัตกรรมในประเทศไทย นวัตกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ

บรรณานุกรม:.  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. (2562). นวัตกรรมเพื่ออนาคต. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ: ศาสตร์พระราชากับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว  พรรณหญ้าแฝก การเคลื่อนที่ของเรือใบ การจัดการผักตบชวา การเติมออกซิเจนให้น้ำ ฯลฯ

บรรณานุกรม:.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (ม.ป.ป.). ศาสตร์พระราชากับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แหล่งที่มา: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อหนังสือ: 100 INNOVATIONS เปิดโลกนวัตกรรมไทย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์ ฯลฯ

บรรณานุกรม:.  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). 100 INNOVATIONS เปิดโลกนวัตกรรมไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ชื่อหนังสือ: การจัดการสู่องค์กรนวัตกรรม

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับองค์กรนวัตกรรม โลก VUCA ความสามารถเชิงแข่งขัน องค์กรแห่งอนาคต นวัตกรรมสู่การเติบโต การพัฒนานวัตกรรมองค์กร ความเป็นนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรม การจัดการสู่องค์กรนวัตกรรม ฯลฯ

บรรณานุกรม:.  สุรเดช จองวรรณศิริ. (2562). การจัดการสู่องค์กรนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน).

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)