จำนวนผู้ชม 202

E-book วิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด

รหัสวิชา CE634418

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 1/63

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ชื่อหนังสือ: คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ การพัฒนามูลค่าเพิ่มสิ้นค้าหรือบริการให้กับธุรกิจ ด้วยเครื่องมือทางธุรกิจจากสถาบันชั้นนำต่างๆ เพื่อประยุกต์แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างสรรค์ไอเดียวทางธุรกิจ

บรรณานุกรม:.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (ม.ป.ป.). คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ. กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์

ชื่อหนังสือ: หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

สาระสังเขป: ประกาศฉบับนี้เป็นเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ประกอบด้วยขอบข่าย นิยาม

บรรณานุกรม:.  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔.

แหล่งที่มา: คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชื่อหนังสือ: หลักเกณฑ์และแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์

สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวบรวมกันขององค์ประกอบงานออกแบบสร้างสรรค์ทั้งทางด้านศิลปะ วิศวกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์พฤติกรรมด้านการตลาด และผลกระทบโดยรวม ฯลฯ

บรรณานุกรม: ฐปนัท แก้วปาน, สราวุธ อิศรานุวัฒน์ และจิรยา แผลงนอก. (2563). หลักเกณฑ์และแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563.

แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ชื่อหนังสือ: การใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างตราสินค้าให้มีชีวิตในยุค 4.0

สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างตราสินค้าให้มีชีวิตในยุค 4.0 ภายใต้องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ ตรงความต้องการกลุ่มลูกค้า

บรรณานุกรม: ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล, ชนัญชิดา แก้วทพยเนตร์ และฉัตรชัย สิริวาณีปกรณ์. (2562). การใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างตราสินค้าให้มีชีวิตในยุค 4.0. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562

แหล่งที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี

ชื่อหนังสือ: ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ศักยภาพของพื้นที่ นโยบายของภาครัฐที่สำคัญต่อธุรกิจ ข้อมูลเบื้องต้นด้านศักยภาพของ ๖ พื้นที่ การถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์จากกรณีศึกษาของผู้ประกอบการใหม่ ที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ อาทิ SKOOTAR, Kerry Express สาขาสุขสวัสดิ์ เป็นต้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และสาเหตุแห่งความล้มเหลว

บรรณานุกรม: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่. (ม.ป.ป.)ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ. กรุงเทพฯ : เมจิกเพลส.