จำนวนผู้ชม 61

E-book วิชา การพัฒนาชีวิต 9

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 2/2562

กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น (สุโขทัย)

ชื่อหนังสือ: การพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพที่นักศึกษาและเยาวชนควรพัฒนาที่ 2 อย่างคือ พัฒนาจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เป็นบันไดก้าวไปสู่การพัฒนาไอคิว และพัฒนาศักยภาพทางคุณธรรม เมื่อพัฒนาสองกรณี ย่อมเป็นผู้นำมีพลังอำนาจสูงทั้งทางความรู้และคุณธรรม

บรรณานุกรม: สนอง วรอุไร. (2559). การพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา. สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม.

ชื่อหนังสือ: การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น เรียนรู้จากชีวิตพระ ดูเป็น ฟังเป็น กินเปลือง ไม่ใช่กินเป็น กินอย่างมีปัญญา เรียกว่ากินเป็น ลูกที่เลี้ยงง่าย คือมีน้ำใจต่อพ่อแม่ สันโดษแท้ คือสันโดษเพื่อทำ

บรรณานุกรม: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2550). การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

ชื่อหนังสือ: คู่มือการใช้นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ เพื่อสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต

สาระสังเขป: คู่มือการใช้นาฬิกาชีวิตวิถีพุทธ เพื่อสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตเป็นองค์ประกอบของเครื่องมือสร้างสุขภาพดีวิถีพุทธ คือ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ วิถีพุทธ และนาฬิกาชีวิตวิถีพุทธ

บรรณานุกรม:  มูลนิธิอุทัย สุดสุข. (2558). คู่มือการใช้นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ เพื่อสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

บรรณานุกรม: จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคนอื่น. (2554). ความสุขหลากมุมมองด้วยโฮมโมเดล. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น.

ชื่อหนังสือ: คู่มือการใช้นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ เพื่อสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต

สาระสังเขป: คู่มือการใช้นาฬิกาชีวิตวิถีพุทธ เพื่อสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตเป็นองค์ประกอบของเครื่องมือสร้างสุขภาพดีวิถีพุทธ คือ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ วิถีพุทธ และนาฬิกาชีวิตวิถีพุทธ

บรรณานุกรม:  มูลนิธิอุทัย สุดสุข. (2558). คู่มือการใช้นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ เพื่อสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

ชื่อหนังสือ: การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

สาระสังเขป: หนังสือนี้นำเสนอแนวคิดในการวางแผนในส่วนแรก และส่วนที่สองเป็นการประยุกต์แนวคิดจากส่วนแรกไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น โดยการให้ข้อเสนอแนะและตัวอย่างในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการสนทนาและชวนกันเสวนา

บรรณานุกรม: ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ. (2555). การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

ชื่อหนังสือ: คู่มือการใช้ VCD สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ ชุดที่ 1

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางใจในตัวเรา ด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในหลายเรื่อง โดยมีเนื้อหา 4 องค์ประกอบคือ รู้สึกดีกับตัวเอง จัดการชีวิตได้ มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน มีจุดหมายในชีวิต

บรรณานุกรม: รัศมี มณีนิล (เรียบเรียง). (2551). คู่มือการใช้ VCD สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เติมเต็มความเข้มแข็.ทางใจ ชุดที่ 1. กรุงเทพฯ : สสส.

ชื่อหนังสือ: ถามชีวิต สิ่งสำคัญในชีวิต ส่งที่เป็น หรือสิ่งที่คิด ชีวิตถาม ก็ให้ชีวิตตอบ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มพลังบวก และการเท่าทันที่จะจัดการอารมณ์ลบ เพื่อให้ผู้ฟังได้รู้จักและตระหนักรู้ในตนเองอันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างได้อย่างมีความสุข ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

บรรณานุกรม: แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต. (ม.ป.ป.). ถามชีวิต สิ่งสำคัญในชีวิต ส่งที่เป็น หรือสิ่งที่คิด ชีวิตถาม ก็ให้ชีวิตตอบ. นนทบุรี : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต”

ชื่อหนังสือ: นาฬิกาชีวิตพิชิตโรค

สาระสังเขป: เอกสารชุดนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายในขณะที่ทำกิจกวัตรประจำวัน ควรสังเกตเอาใจใส่ร่างกาย เพื่อห่างไกลโรค

บรรณานุกรม: คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา. (ม.ป.ป.). นาฬิกาชีวิตพิชิตโรค. พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. (โปสเตอร์).

ชื่อหนังสือ: นาฬิกาชีวิต

สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนาฬิกาชีวิต กินอย่างไรจึงจะสุขภาพดี อาหารเป้นยา เล่าให้ฟัง แบบประเมินผลการตรวจสุขภาพโดยใช้ pendulum อาหารสูตรเด็ด ข่าวสุขภาพ

บรรณานุกรม: นวลฉวี ทรรพนันทน์. (ม.ป.ป.). นาฬิกาชีวิต. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

ชื่อหนังสือ: นาฬิกาชีวิต

สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้ชุดนี้เป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการทำงานของร่างกาย ตามกิจวัตรประจำวันที่ได้มีการเคลื่อนไหว เป็นการใส่ใจอวัยวะภายในร่างกายตนเอง

บรรณานุกรม: สุทธิวัสส์ คำภา. (ม.ป.ป.). นาฬิกาชีวิต. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

ชื่อหนังสือ: นาฬิกา กับการนอนหลับ

สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์ สารอาหารที่มีส่วนสำคัญในการทำงานของร่างกาย เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะส่งผลต่อร่างกายในเชิงบวก

บรรณานุกรม: KAIZEN . (2553). นาฬิกา กับการนอนหลับ. Creative & idea KAIZEN. Vol. 4 No. 46 July 2010.

ชื่อหนังสือ: ปรัชญากับวิถีชีวิต

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาชีวิต ความจริงของจักรวาล ความจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ มนุษย์เป็นอิสระหรือถูกบงการ ชีวิตที่ประเสริฐ ระบบคุณค่าที่แตกต่างกัน ความดีงามกับประโยชน์ทางวัตถุ ความรู้การความเชื่อ ปรัชญาในวิถีชีวิต

บรรณานุกรม: ปรีชา ช้างขวัญยืน. (2549). ปรัชญากับวิถีชีวิต. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

ชื่อหนังสือ: ปรัชญาชีวิต

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาชีวิตที่ว่าด้วยเรื่องความรัก การแต่งงาน บุตร การริจาค การกินและดื่ม การงาน ความปราโมทย์ และความเศร้าโศก บ้านเรือน เครื่องนุ่งห่ม การซื้อและการขา อาชญากรรม และทัณฑกรรม ฯลฯ

บรรณานุกรม: คาลิล ยิบราน. (2553). ปรัชญาชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ.

ชื่อหนังสือ: พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชีวิตคืออะไร เป็นอย่างไร เป็นไปอย่างไร ควรเป็นอยู่อย่างไร ชีวิตที่ดีเป็นเป็นอย่างไร

บรรณานุกรม: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2557). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ 39. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ชื่อหนังสือ: รากเหง้าเราคือทุกข์

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและเนื้อหากว้างๆ ของหนังสือ ทุกข์ตามคำอธิบายของพระพุทธเจ้า ทุกข์ตามคำอธิบายของพระสารีบุตร ฯลฯ

บรรณานุกรม: สมภาร พรมทา. (2553). รากเหง้าเราคือทุกข์. พิมพ์ครั้งที่ 2. โครงการ “หนังสือไฟฟ้า” วารสารปัญญา เล่ม 1.

ชื่อหนังสือ: เกิดแก่เจ็บตาย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพุทธจริยศาสตร์สองระบบ จริยธรรมสำหรับบุคคล จริยธรรสำหรับสังคม เกิดแก่เจ็บตาย คุณค่าของชีวิตมนุษย์

บรรณานุกรม: สมภาร พรมทา. (2554). เกิดแก่เจ็บตาย. โครงการ “หนังสือไฟฟ้า” วารสารปัญญา เล่ม 3.

ชื่อหนังสือ: เมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาชีวิตบูรณาการ ชีวิตบนวิถีปรัชญา โลกทัศน์บูรณาการ ภาวะผุ้นำบนวิถีบูรณาการที่มีชีวิต ลิขิตภาวะผู้นำ ชีวิตและเป้าหมาย ฯลฯ

บรรณานุกรม: กรรณจริยา สุขรุ่ง และคนอื่น. (2554). เมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ. กรุงเทพฯ : สสส.

ชื่อหนังสือ: ๙ เรียนรู้ตามคำพ่อสอน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักในการทำงาน การพัฒนา การดำเนินชีวติของบุคคลต้นแบบ ๙ ท่าน ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย ในฐานะของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ทั้งชีวิต การทำงาน กาอุทิศตนเพื่อส่วนรวมและการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บรรณานุกรม: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (ม.ป.ป.). ๙ เรียนรู้ตามคำพ่อสอน. กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

ชื่อหนังสือ: โลกกลมๆ หนึ่งใบกับนายก้อนดิน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงพฤตกรรมทางสุขภาพของคนไทยในชุมชนหนึ่ง ผ่านตัวเอกของเรื่อง ชื่อ นายก้อนดิน เป็นการเล่าเหตุการณ์ในครอบครัวและชุมชน ในด้านพฤตกรรมสุขภาพต่างๆ ไม่ว่าเป็นการกินอาหาร การดื่ม การออกกำลังกาย และสภาพแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพในชุมชน

บรรณานุกรม: สุริยัน สุดศณีวงศ์. (2544). โลกกลมๆ หนึ่งใบกับนายก้อนดิน. กรุงเทพฯ : ที คิวพี.

ชื่อหนังสือ: 10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของคนที่มีความพิการหรือทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ภายใต้ความทุพพลภาพนั้นกลับมีอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่ที่สร้างผลงานในด้านต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์

บรรณานุกรม: วิชัย โชควิวัฒน. (2556). 10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ. นนทบุรี : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ.