จำนวนผู้ชม 62

E-book วิชา กฏหมายสำหรับการประกอบการชุมชน

รหัสวิชา CE634307

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 2/63

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ชื่อหนังสือ: พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔

สาระสังเขป: พระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

บรรณานุกรม: พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒): ๑-๒๘.  

แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ชื่อหนังสือ: การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนกับกฎหมายที่ควรรู้ ตอนที่ ๓

สาระสังเขป: บทความเรื่องนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนกับกฎหมายที่ควรรู้ ตอนที่ ๓ วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ

บรรณานุกรม: อรวรรณ เกษร. (ม.ป.ป.). การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนกับกฎหมายที่ควรรู้ ตอนที่ ๓. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

แหล่งที่มา: อรวรรณ เกษร

ชื่อหนังสือ: พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒

สาระสังเขป: พระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยสหกรณ์ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ฯลฯ

บรรณานุกรม: พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๓๐ ก (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒): ๑-๔๔

แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ชื่อหนังสือ: พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.๒๕๒๐

สาระสังเขป: พระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการลงทุน การจัดตั้งคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ การขอและการให้การส่งเสริม ฯลฯ

บรรณานุกรม: พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.๒๕๒๐, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก (๒๔ มกราคม ๒๕๖๐): ๑-๒๒

แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ชื่อหนังสือ: พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒

สาระสังเขป: พระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ

บรรณานุกรม: พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๗๒ ฉบับพิเศษ (๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒): ๑-๒๓.

แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา