จำนวนผู้ชม 12

การเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus)

          การเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลการให้บริการ เชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้สามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการและช่วยในการตัดสินใจ สามารถเชื่อมโยงและ วิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ ตลอดเวลา รวมถึงการนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจุบันมีการเชื่อมโยง ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลการร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อมูลการเตือนภัย องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารกับ 28 หน่วยงานซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะนําไปสู่การให้บริการประชาชนด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

          สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ประชุมหารือ (Site Visit) กับกรมขนส่ง ทางราง ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน เห็นว่า หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ร่วมกันจะช่วยทําให้การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะ และนําข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน ภาพของมาวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย และมีการเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลที่จะเชื่อมโยงโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค จะได้นําข้อสรุปดังกล่าวไปจัดทําสรุปข้อมูลเป็นภาพรวมการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน การคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนําไปพัฒนาบริการภาครัฐให้กับประชาชน และนําเป็น Big Data การวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของปัญหาการร้องทุกข์ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยําและ รวดเร็ว สําหรับใช้ในการวางแผน กํากับ ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม

          ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus) สามารถหาข้อมูลได้จาก www.ocpb.go.th หรือสอบถามได้ที่ สวยด่วน 1166

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๑๔ ๑๓๔๗๐-๕ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๗๒-๓ E-mail : pr.ocpb@gmail.com

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

.