จำนวนผู้ชม 13

ข่าวกิจกรรม

รำลึก เรียนรู้ คนดี ๆ ที่จากไป ทั้ง 4 ภาค ครั้งที่ 14

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ปาฐกถา เรื่อง “ชุมชนกับการเรียนรู้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคโควิด” ในงานรำลึก เรียนรู้ คนดี ๆ ที่จากไป ทั้ง 4 ภาค ครั้งที่ 14 ผ่านระบบ  Zoom Meeting ณ ห้องประชุมออนไลน์ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม การนี้บุคลากรสำนักหอสมุดและสารสนเทศ ได้อำนวยความสะดวกการเข้าสู่ระบบออนไลน์ในงานรำลึกฯ และได้เข้าร่วมรับฟังในงานดังกล่าว โดยการเข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

ทรงวุฒิ แสงใส (ถ่ายภาพ)