จำนวนผู้ชม 73

เกร็ดความรู้

การทำผ้ามัดย้อมด้วย “เปลือกสดมะพร้าวอ่อน”

     การทำผ้ามัดย้อมด้วย “เปลือกสดมะพร้าวอ่อน” เป็นการใช้ทุนทรัพยากรทางการเกษตร ที่มีชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่ อบต.บางคนที และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนมะพร้าวอ่อน เมื่อถึงคราวเก็บผลผลิตขาย ได้มีการคัดเกรดมะพร้าวระดับดีขาย ส่วนมะพร้าวอ่อนตกเกรดนำมาแปรรูปเป็นสีย้อมผ้าธรรมชาติ ที่ปราศจากสารเคมี ประกอบกับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำผ้ามัดย้อม

                 สิ่งสำคัญ คือ เป็นการสร้าง “คุณค่า” ให้กับ “เปลือกสดมะพร้าวอ่อน” สร้าง “อาชีพ” เกิด “มูลค่า” ในผลิตภัณฑ์ “ผ้ามัดย้อม” สร้าง “เศรษฐกิจชุมชน” และเป็นการรักษา “สิ่งแวดล้อมชุมชน” จากการลดการทิ้งมะพร้าวอ่อนที่ตกเกรดและนำมาใช้ประโยชน์ดังกล่าว

             นายกฯเรณู เล็กนิมิต (อบต.บางคนที) ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา การทำผ้ามัดย้อมด้วย “เปลือกสดมะพร้าวอ่อน” ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มผู้พิการในชุมชน รวมถึงใช้ทุนทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่า สร้างมูลค่าให้กับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นการยกระดับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่SDGs  และเกิด “เศรษฐกิจชุมชน” ที่เข้มแข็งต่อไป

จัดทำโดย : สำนักหอสมุดและสารสนเทศ