จำนวนผู้ชม 33

มุมหนังสือ ป.ตรี

เลือกหมวดที่ต้องการศึกษา

- หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชาเฉพาะ

กระบวนทัศและวาทกรรมการพัฒนา

จำนวนเล่ม
0

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

จำนวนเล่ม
0

การคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต

จำนวนเล่ม
0

ชื่อหนังสือ: LESSONS FROM HE WINNERS

สาระสังเขป: ชุด รวบรวมแนวคิด เทคนิคการบริหารธุรกิจในภาคปฏิบัติที่ได้ผ่านการทดสอบจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลากหลายวงการทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ที่พิสูจน์แล้ว่าสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นการบริหารงานให้ธุรกิจอย่างได้ผลจริงจัง ฯลฯ

บรรณานุกรม: สุรินทร์ ธรรมนิเวศ และคนอื่น. (๒๕๔๐). LESSONS FROM HE WINNERS. คู่แข่งธุรกิจ รายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๒๓ วันที่ ๑๗-๒๓ มีนาคม ๒๕๔๐.

.

ชื่อหนังสือ: แชริ่งไอเดียส์ จุดประกายความคิดผู้นำ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการของผู้นำหรือผู้บริหารที่สามารถทำได้ อาทิ ข่มอารมณ์เป็นคุณสมบัติของผู้นำ เทคนิคการนำที่เหนือชั้น บริหารแบบทวนกระแส คุมคนคุมงาน แสดงให้เห็ฯว่าเชื่อใจ ฯลฯ

บรรณานุกรม: วารินทร์ สินสูงสุด. (ม.ป.ป.). แชริ่งไอเดียส์ จุดประกายความคิดผู้นำ. กรุงเทพฯ : สายใจ.

 

.

ชื่อหนังสือ: คัมภีร์แห่งแบรนด์

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการด้านการตลาดในเรื่องแบรนด์ สามารถกตั้งโจทก์และตอบโจทก์อย่างเช่นที่ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่กล่าวในหนังสือเล่มนี้ได้ทำแล้ว ฯลฯ

บรรณานุกรม: สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล (แปล). (๒๕๕๐). คัมภีร์แห่งแบรนด์. กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ.

.

ชื่อหนังสือ: ตามรอยเจ้าสัว บัณฑูร ล่ำซำ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชาญฉลาด กลยุทธ์ที่จะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและมั่นคง การเป็นผู้นำที่เหนือชั้นในเชิงธุรกิจกับวิธีการของผู้นำ แนวทางในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จและร่ำรวยยิ่งขึ้น ฯลฯ

บรรณานุกรม: ภูวเดช สินพงศพร (เรียบเรียง). (๒๕๔๙). ตามรอยเจ้าสัว บัณฑูร ล่ำซำ. กรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง.

.

.

อหนังสือ: บันทึกศรีทอง

สาระสังเขป: บันทึกเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ หรือจากหนังสือและคำพูดของบุคคลต่าง ๆ มีทั้งที่เป็นคำคม ข้อคิด คติธรรม สุภาษิต บทกลอน รวมทั้งบทความวิชาการสั้น ๆ ฯลฯ

บรรณานุกรม: พนัส พฤกษ์สุนันท์. (๒๕๕๓). บันทึกศรีทอง. ราชบุรี : ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี.

.

ชื่อหนังสือ: บันทึกศรีทอง เล่ม 2

สาระสังเขป: บันทึกเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ หรือจากหนังสือและคำพูดของบุคคลต่าง ๆ มีทั้งที่เป็นคำคม ข้อคิด คติธรรม สุภาษิต บทกลอน รวมทั้งบทความวิชาการสั้น ๆ ฯลฯ

บรรณานุกรม: พนัส พฤกษ์สุนันท์. (๒๕๕๓). บันทึกศรีทอง เล่ม 2. ราชบุรี : ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี.

.

ชื่อหนังสือ: ชุดความรู้อาเซียน จากคนสู่ประชาคม เรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ภาค ๑ กระบวนทัศน์ส่องอาเซียน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับจากคนสู่ประชาคม เรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ภาค ๑ กระบวนทัศน์ส่องอาเซียน ที่จะช่วยเปิดมุมมองและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความเข้าใจอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ในประประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ฯลฯ

บรรณานุกรม: พิเชฐ สายพันธ์ และปิยณัฐ สร้อยคำ (บรรณาธิการ). (๒๕๕๗). ชุดความรู้อาเซียน จากคนสู่ประชาคม เรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ภาค ๑ กระบวนทัศน์ส่องอาเซียน. (ม.ป.ท.) : หยิน หยาง.

 

.

.

ชื่อหนังสือ: ชุดความรู้อาเซียน จากคนสู่ประชาคม เรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ภาค ๒ หลากมุมมองอาเซียน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับจากคนสู่ประชาคม เรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ภาค ๒ หลากมุมมองอาเซียน ที่จะช่วยเปิดมุมมองและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความเข้าใจอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ในประประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ฯลฯ

บรรณานุกรม: พิเชฐ สายพันธ์ และปิยณัฐ สร้อยคำ (บรรณาธิการ). (๒๕๕๗). ชุดความรู้อาเซียน จากคนสู่ประชาคม เรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ภาค ๒ หลากมุมมองอาเซียน. (ม.ป.ท.) : หยิน หยาง.

 

 

.

.

ชื่อหนังสือ: ชุดความรู้อาเซียน จากคนสู่ประชาคม เรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ภาค ๓ ผู้คนในสำนึกอาเซียน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับจากคนสู่ประชาคม เรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ภาค ๓ ผู้คนในสำนึกอาเซียน ที่จะช่วยเปิดมุมมองและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความเข้าใจอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ในประประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ฯลฯ

บรรณานุกรม: พิเชฐ สายพันธ์ และปิยณัฐ สร้อยคำ (บรรณาธิการ). (๒๕๕๗). ชุดความรู้อาเซียน จากคนสู่ประชาคม เรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ภาค ๓ ผู้คนในสำนึกอาเซียน. (ม.ป.ท.) : หยิน หยาง.

ชื่อหนังสือ: ภูมิปุตรา : ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและกระบวนการพัฒนาประเทศของมาเลเซีย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชีวิตของภูมิบุตร ประวัติศาสตร์และความขัดแย้ง ประวัติศาสตร์ความหลากหลายชาติพันธุ์ในมาเลเซีย การจลาจลทางเชื้อชาติและนโยบายเศรษฐกิจใหม่ ค.ศ.๑๙๗๑ ฯลฯ

บรรณานุกรม: ศุภการ สิริไพศาล. (๒๕๕๔). ภูมิปุตรา : ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและกระบวนการพัฒนาประเทศของมาเลเซีย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

.

ชื่อหนังสือ: รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ บุคคลสำคัญของไทยและของโลก

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความเกี่ยวกับ ท่านปรีดี พนมยงค์ เป็นการเล่าเรื่องราวในอดีตให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และเข้าใจ ในประวัติบุคคลและประวัติศาสตร์การเมืองไทย การสร้างคุณงามความดีของท่านปรีดี พนมยงค์ แก่บ้านเมือง เพื่อเรียนรู้และเข้าถึงความรู้ในการทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ฯลฯ

บรรณานุกรม: อรุณ เวชสุวรรณ. (๒๕๕๐). รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ บุคคลสำคัญของไทยและของโลก. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : เม็ดทราย.

.

.

ชื่อหนังสือ: ลืมตาอ้าปาก จาก ชาวนา สู่ ผู้ประกอบการ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสังคมชาวนา สู่สังคมผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายลักษณะใหม่ในชนบท ความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด เครือข่ายแบบใหม่กับประชาธิปไตยจากข้างล่าง  ฯลฯ

บรรณานุกรม: อรรถจักร สัตยานุรักษ์. (๒๕๕๙). ลืมตาอ้าปาก จาก ชาวนา สู่ ผู้ประกอบการ. กรุงเทพฯ : มติชน.

.

.

ชื่อหนังสือ: อดีต-ปัจจุบันของเศรษฐกิจวัดไทยจากกัลปนาและศรัทธาสู่ไสยพาณิชย์

สาระสังเขป: รายงานวิจัยฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของกระบวนการเศรษฐกิจภายในวัดและคณะสงฆ์ไทย กระบวนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของวัด และบทบาทของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจวัดและคณะสงฆ์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

.

ชื่อหนังสือ: แนวทางปฏิบัติ ๗ ขั้น สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้วิถีทางนำไปสู่การเข้าถึงแก่นสารแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกระบวนทัศน์ของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและกระบวนทัศน์ของเศรษฐศาสตร์การเมืองสำนักมาร์กซิสม์ ฯลฯ

บรรณานุกรม: สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง. (๒๕๕๐). แนวทางปฏิบัติ ๗ ขั้น สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

ชื่อหนังสือ: จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางและหลักการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตการศึกษาการบริหารธุรกิจ การพัฒนาชุมชน การเกษตร และการพัฒนาประเทศ เพื่อชี้แนวทางปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

บรรณานุกรม: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๕๑). จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ. นนทบุรี : เพชรรุ่งการพิมพ์.

ชื่อหนังสือ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของธุรกิจและความสงบสุขของสังคมไทย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้และการวิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐ ในการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ และความสงบสุขในสังคมไทย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

บรรณานุกรม: เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. (๒๕๕๑). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของธุรกิจและความสงบสุขของสังคมไทย. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.