จำนวนผู้ชม 18

มุมหนังสือ ป.ตรี

เลือกหมวดที่ต้องการศึกษา

- หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษา

0
จำนวนเล่ม

เศรษกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน

0
จำนวนเล่ม

การคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ

0
จำนวนเล่ม

พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย

0
จำนวนเล่ม

สุนทรียภาพแห่งชีวิต

0
จำนวนเล่ม

ชุมชนอภิวัตน์

0
จำนวนเล่ม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

0
จำนวนเล่ม

ชื่อหนังสือ: ๕ ร้อยพันความงาม จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของความงดงามที่ยิ่งใหญ่ ความสวย หรือความรวย อ่านแล้วคิดได้ ตีความได้จากข้อมูล เป็นการขับเคลื่อนชีวิต ด้วยการคิดและยั้งคิดที่สมดุล

บรรณานุกรม: ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์. (๒๕๕๖). ๕ ร้อยพันความงาม จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม. กรุงเทพฯ:แลททิชเวิร์ค.

ชื่อหนังสือ: ตัวอักษรผ่านกาลเวลา

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติของ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ความคิดจากประสบการชีวิตผ่านสื่อ เกียรติยศของชีวิต  ผลงานทางวิชาการที่สร้างสรรค์

บรรณานุกรม: ชุติมา สัจจานันท์. (๒๕๖๐). ตัวอักษรผ่านกาลเวลา. นนทบุรี:มสธ.

ชื่อหนังสือ: พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวของกลุ่มชนกับสภาพแวดล้อมในดินแดนไทย การสังสรรค์ทางเศรษฐกิจและสังคมกับภายนอก ที่ทำให้เกิดพัฒนาการทางการเมืองและวัฒนธรรม ฯลฯ

บรรณานุกรม: ศรีศักร วัลลิโภดม. (๒๕๕๔). พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ.

ชื่อหนังสือ: ภาษาจีนคำที่มักใช้ผิด

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคำในภาษาจีนที่ถูกต้อง และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสื่อสารและการเขียน

บรรณานุกรม: เกาเฟย – อร ตระกูลสูง. (๒๕๓๒). ภาษาจีนคำที่มักใช้ผิด. กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา.

ชื่อหนังสือ: เรียงถ้อยร้อยรักด้วยอักษร

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ของบ้านเมืองในอดีตที่ครอบครัววจิตรวาทการได้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เรื่องราวในประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองของบ้านเรา

บรรณานุกรม: วิจิตรา วิจิตรวาทการ. (๒๕๔๙). เรียงถ้อยร้อยรักด้วยอักษร. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์.

ชื่อหนังสือ: นำเข้า ส่งออก (ออนไลน์) ไม่ยาก

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ตอบทุกโจทย์ปัญหา และยังมาแรงในยุคปัจจุบัน นั่นคือ ธุรกิจนำเข้า ส่งออก

บรรณานุกรม: คณิต นิมมาลัยรัตน์. (2555). นำเข้า ส่งออก (ออนไลน์) ไม่ยาก. นนทบุรี:ธิงค์ บียอนตด์ บุ๊คส์.

ชื่อหนังสือ: พลวัตเศรษฐกิจศตวรรษ 21 สู่ยุคเปลี่ยนผ่าน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลก รวมถึงวิเคราะห์ เสนอแนะ เพื่อให้เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ

บรรณานุกรม: อนุสรณ์ ธรรมใจ. (2556). พลวัตเศรษฐกิจศตวรรษ 21 สู่ยุคเปลี่ยนผ่าน. กรุงเทพฯ:กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย.

ชื่อหนังสือ: ภารกิจพิชิตหุ้น Turnaround

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุนในแนวทางผู้รู้ตัวจริง ที่สามารประยุกต์ใบ้กับการงทุนของตนเองได้ สามารถป้องกันความเสี่ยง และสร้างผลตอบแทนให้เติมโต มั่นคง ยังยืนได้

บรรณานุกรม: นพดล ดาวแสงสว่าง. (2557). ภารกิจพิชิตหุ้น Turnaround. กรุงเทพฯ:พีอาร์.

 

ชื่อหนังสือ: Fund Flow พลังเม็ดเงิน ลิขิตหุ้น

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ Fund Flow ต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นมาร่วมทศวรรษ พูดถึงจุดเริ่มต้น Fund Flow จากธนาคารกลางของสหรัฐ ปัญหา และผลกระทบการปล่อยกู้ ฯลฯ

บรรณานุกรม: วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล. (2556). und Flow พลังเม็ดเงิน ลิขิตหุ้น. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย.

 

ชื่อหนังสือ: วางกลยุทธ์อย่างไรให้สินค้าใหม่เป็นที่ยอมรับของตลาด

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์อย่างไรให้สินค้าใหม่เป็นที่ยอมรับของตลาด ความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของสินค้าใหม่ ฯลฯ

บรรณานุกรม: ปานอนันต์ เทพบุศย์. (2540). วางกลยุทธ์อย่างไรให้สินค้าใหม่เป็นที่ยอมรับของตลาด. กรุงเทพฯ:กังหัน.

ชื่อหนังสือ: กว่าจะถึงดวงดาว

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวมรวมความรู้เกี่ยวกับชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง เรียนรู้ถึงความสำเร็จ และความล้มเหลวในชีวิต เพื่อเตือนสติหนุ่มสาวที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวให้ต่อสู้ชีวิตไม่ท้อแท้ชีวิต

บรรณานุกรม: ชัยพฤกษ์. (ม.ป.ป.). กว่าจะถึงดวงดาว. กรุงเทพฯ:อมรการพิมพ์.ม.ป.ป.

ชื่อหนังสือ: ตัน กับวิธีคิดที่ไม่เคยตัน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนักการตลาดอย่างตัน ภาสกรนที ตั้งแต่ชีวิตวัยเยาว์ จนประสบความสำเร็จของการทำธุรกิจ ที่มีหลักการตลาดและแนวคิดเป็นของตนเอง

บรรณานุกรม: ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์. (2553). ตัน กับวิธีคิดที่ไม่เคยตัน. กรุงเทพฯ:ปราชญ์.

ชื่อหนังสือ: ถอดรหัสภาษากายอ่านใจคน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ภาษากายที่น่าสนใจและน่าติดตาม ยกตัวอย่างเช่น บิลล์ เกต หรือ สตีฟ จ็อบส์ ที่มีวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจนประสบความสำเร็จ

บรรณานุกรม: ต.ตุ้ย. (2555). ถอดรหัสภาษากายอ่านใจคนนนทบุรี:ธิงค์ ยอนด์ บุ๊ค.

.

ชื่อหนังสือ: เข็นเด็กขึ้นภูเขา ตอน บางสิ่งที่พ่อแม่น่าจะรู้นานแล้ว

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ช่วยให้พ่อแม่และผู้ใหญ่ทำหน้าที่ดูแลเด็กและวัยรุ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจบางเรื่องของเด็ก แต่สำคัญต่อการเติบโตในอนาคต ฯลฯ

บรรณานุกรม: เบญจพร ตันตสูติ. (2560). เข็นเด็กขึ้นูเข้า ตอน บางสิ่งที่พ่อแม่น่าจะรู้นานแล้ว. กรุงเทพฯ:กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป.

ชื่อหนังสือ: วิธีคิด วิธีทำงาน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทสนทนาชีวิตธุรกิจ อาทิเช่น ดัดแปลงโลก ดัดแปลงตนเอง, จุดกองไฟเผาฟ้า, อตวิสัยกับภววิสัย เป็นต้น

บรรณานุกรม: ประสาร มฤคพิทักษ์.(2530). วิธีคิด วิธีทำงาน.พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:อารีย์ซีสเทมส์.

ชื่อหนังสือ: ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิธีคิด วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา ที่ช่วยให้มีวิธีคิดและหลักในการใช้ชีวิตที่ไม่ได้สอนในตำรา แต่มาจากประสบการณ์

บรรณานุกรม: ชัญญพร จาวะลา (แปล). (2559). ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1 “วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา”. นนทบุรี: บี มีเดีย กรุ๊ป.

ชื่อหนังสือ: เพียงอยากเห็นดอกไม้บาน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติบางอย่างของมนุษย์ ชีวิตที่เหมือนบ้านทาสีดำ เทคนิคการขจัดความกลัว ความโกรธ ความเศร้า และการขาดกำลังใจ ฯลฯ

บรรณานุกรม: พิทยา นาควัชระ. (2537). เพียงอยากเห็นดอกไม้บาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:ธรรมสาร.

ชื่อหนังสือ: คลื่นปฏิวัติโลกใหม่สู่อารยธรรมไร้พรมแดน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ ทำให้ฉุกคิดเรื่องราวของชีวิตที่เรากำลังกระทำต่อโลก สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนกลับมาสู่ตนเอง

บรรณานุกรม: ชาญวืทย์ เกษตรศิริ และคนอื่น. (2548). คลื่นปฏิวัติโลกใหม่สู่อารยธรรมไร้พรมแดน.กรุงเทพฯ:สถาบันวิถีทรรศน์.

ชื่อหนังสือ: ทำไม น้ำท่วมใหญ่ถล่มเมือง

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประมวลเหตุการณ์เด่นในปี 2554 “น้องน้ำถล่มกรุง” ที่เป็นความรู้เบื้องหลังการบริหารจัดการน้ำภายใต้สภาวะวิกฤตของ กทม.

บรรณานุกรม: นำพล คารมปราชญ์ และมานะ สุ่มทอง. (2555). ทำไม น้ำท่วมใหญ่ถล่มเมือง. กรุงเทพฯ:พริ้นท์ซิตี้.

ชื่อหนังสือ: วิกฤติ วิถีชาวเล

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิถีที่คงอยู่คู่ทะเล ผลพวงของการพัฒนาที่ก่อความเหลื่อมล้ำ วันที่หมู่บ้านและชายหาดของชาวเลอาจหายไป ชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิวใช้วัฒนธรรมสู้ เพื่อดำรงตัวตน ฯลฯ

บรรณานุกรม: ปรีดา คงแป้น (บรรณาธิการ). (2555). วิกฤติ วิถีชาวเล. กรุงเทพฯ:มูลนิธิชุมชนไท.

.

ชื่อหนังสือ: สังคมวิทยาของความแตกแยกในระบบสังคมการเมืองไทย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทความ 22 ตอน นำเอาประเด็นบางเรื่องจากหนังสือทางออกวิกฤตความขัดแย้งแตกแยกในระบบสังคมการเมืองไทย มาขยายความเพิ่มในแง่มุมสังคมวิทยา

บรรณานุกรม: สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง. (2553). สังคมวิทยาของความแตกแยกในระบบสังคมการเมืองไทย. กรุงเทพฯ:อุษาการพิมพ์.

ชื่อหนังสือ: การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ กำเนิดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างทางการเมืองของไทย รวมถึงการปกครอง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นขบวนการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย ฯลฯ

บรรณานุกรม: สันติสุข โสภณสิริ (เรียบเรียง). (๒๕๕๖). การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ กำเนิดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕. กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์.

.

ชื่อหนังสือ: รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ ๑

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาติ จารีตประเพณีของชาติ ที่รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ ๑ นี้

บรรณานุกรม: นันทนา ตันติเวสส และคนอื่น (แปลและเรียบเรียง). (๒๕๕๕). รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : ไอเดีย สแควร์.

ชื่อหนังสือ: จากประวัติศาสตร์หมู่บ้านสู่ทฤษฎีสองระบบ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หมู่บ้านสู่ทฤษฎีสองระบบ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดชุมชนและเส้นทางของชาติ สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในทศวรรษหน้า ฯลฯ

บรรณานุกรม: ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (๒๕๔๘). จากประวัติศาสตร์หมู่บ้านสู่ทฤษฎีสองระบบ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. สุรินทร์ : สถาบันราชภัฎสุรินทร์.

ชื่อหนังสือ: ชาวบ้าน ชาวเมือง เรื่องความยุติธรรมในสังคมไทย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมในสังคมไทย การสร้างความเข้าใจต่อคนจน และปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นธรรม ความยุติธรรมที่ต้องช่วยกันผลักดันสู่ความเป็นจริงในสังคมไทยที่ซับซ้อนและอ่อนไหวต่อไป

บรรณานุกรม: อคิน รพีพัฒน์. (๒๕๕๒). ชาวบ้าน ชาวเมือง เรื่องความยุติธรรมในสังคมไทย. เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์.

.

ชื่อหนังสือ: การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๕๘

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประเทศสยามกับการปกครองทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ความกดดันจากภายอกและการปฏิรูปในระยะแรก การเข้ามามีบทบาทในการปกครองของกรมหลวงดำรงราชานุภาพ ฯลฯ

บรรณานุกรม: เตช บุนนาค. (๒๕๔๘). การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๕๘. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สามลดา.