จำนวนผู้ชม 92

มุมหนังสือ ป.ตรี

เลือกหมวดที่ต้องการศึกษา

- หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วิชา ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษา

จำนวนเล่ม
0

ชื่อหนังสือ: ๕ ร้อยพันความงาม จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของความงดงามที่ยิ่งใหญ่ ความสวย หรือความรวย อ่านแล้วคิดได้ ตีความได้จากข้อมูล เป็นการขับเคลื่อนชีวิต ด้วยการคิดและยั้งคิดที่สมดุล

บรรณานุกรม: ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์. (๒๕๕๖). ๕ ร้อยพันความงาม จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม. กรุงเทพฯ:แลททิชเวิร์ค.

 

ชื่อหนังสือ: การสอนภาษาไทย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสอนภาษาไทย ปัญหาและแนวทางการสอนภาษาไทย การวิเคราะห์หลักสูตร จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษไทย การวางแผนการสอนและการทำบันทึกกาสอน ฯลฯ

บรรณานุกรม: สมพร มันตะสูตร. (๒๕๒๖). การสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ : พีระพัธนา.

 

ชื่อหนังสือ: การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช แนวปฏิบัติในการจัดการมรดกศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเยาวราช เพื่อส่งเสริมและพัฒนาย่านเยาวราชโดยใช้ฐานคิดจากทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ ฯลฯ
บรรณานุกรม: นันทนิตย์ วานิชาชีวะ และคนอื่น. (ม.ป.ป.). การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช. ภายใต้ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ครั้งที่ ๓  สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 

ชื่อหนังสือ: ไกลกะลา

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชีวิตที่ไปพ้นจากกรอบจำกัดของความเป็นเขตแดนหรือพรมแดน อันหมายรวมได้ในหลายแง่ รวมถึงในแง่ของความเป็นชาติ อาทิ ลิ่วล่องวัยดรุณ อาณาบริเวณศึกษา ฯลฯ

บรรณานุกรม: เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน. (๒๕๖๒). ไกลกะลา. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

 

ชื่อหนังสือ: คราสและควินิน รื้อ-สร้าง ปากไก่และในเรือ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ งานเขียนทางประวัติศาสตร์อธิบายถคงความแตกต่างกันระหว่างโลกทัศน์สมัยอยุธยากับสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สอดคล้องกับการเดิติโตอขงอการค้าสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่มีเพิ่มมากขึ้น ฯลฯ

บรรณานุกรม: นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ (ความเรียง). (๒๕๖๐). คราสและวินิน รื้อ-สร้าง ปากไก่และในเรือ. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

 

ชื่อหนังสือ: คัมภีร์ ๔๒ บท

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของคัมภีร์ ๔๒ บท  จุดเริมต้นพระพุทธศาสนาในจีและงานแปล ลำดับความเป็นมาของคัมภีร์ ๔๒ บท ว่าด้วยการออกบวช กรณียกิจที่พึงกระทำ การละอกุศลกรรมบถ ๑๐ ผู้ไม่สำนึกบาป ฯลฯ

บรรณานุกรม: พระมหาอานนท์ อานนฺโท. (๒๕๖๕). คัมภีร์ ๔๒ บท. กรุงเทพฯ : ศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ ไทย-จีน มูลนิธิพุทธรังสี. 

 

ชื่อหนังสือ: ไกลกะลา

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชีวิตที่ไปพ้นจากกรอบจำกัดของความเป็นเขตแดนหรือพรมแดน อันหมายรวมได้ในหลายแง่ รวมถึงในแง่ของความเป็นชาติ อาทิ ลิ่วล่องวัยดรุณ อาณาบริเวณศึกษา ฯลฯ

บรรณานุกรม: เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน. (๒๕๖๒). ไกลกะลา. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

 

ชื่อหนังสือ: คราสและควินิน รื้อ-สร้าง ปากไก่และในเรือ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ งานเขียนทางประวัติศาสตร์อธิบายถคงความแตกต่างกันระหว่างโลกทัศน์สมัยอยุธยากับสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สอดคล้องกับการเดิติโตอขงอการค้าสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่มีเพิ่มมากขึ้น ฯลฯ

บรรณานุกรม: นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ (ความเรียง). (๒๕๖๐). คราสและวินิน รื้อ-สร้าง ปากไก่และในเรือ. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

 

ชื่อหนังสือ: พระสัทธรรมปุณฑรีกสูตร อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์สมันตมุขปริวรรต

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาพระสัทธรรมปุณฑรีกสูตร อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์สมันตมุขปริวรรต อธิบายเนื้อหาและอิทธิพลของสัทธรรมปุณฑรีกสูตร อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์สมันตมุขปริวรรต ฯลฯ

บรรณานุกรม: กนกพร นุ่มทอง และเกวลี เพชราทิพย์ (แปล). (๒๕๖๔). ระสัทธรรมปุณฑรีกสูตร อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์สมันตมุขปริวรรต. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน มูลนิธิพุทธรังสี.

ชื่อหนังสือ: พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวของกลุ่มชนกับสภาพแวดล้อมในดินแดนไทย การสังสรรค์ทางเศรษฐกิจและสังคมกับภายนอก ที่ทำให้เกิดพัฒนาการทางการเมืองและวัฒนธรรม ฯลฯ

บรรณานุกรม: ศรีศักร วัลลิโภดม. (๒๕๕๔). พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ.

 

ชื่อหนังสือ: ภาษาจีน 4

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและรูปแบบที่นำเสนอ ศัพท์ โครงสร้างประโยค จาง่ายสู่ยาก ให้ความสำคัญกับความหมายของคำหรือตัวอักษณ ยึดหลักความถูกต้องตามมาตรฐานทางภาษา  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นในการที่จะเรียนด้วยตนเอง ฯลฯ

บรรณานุกรม: รุ่ง เรืองอักษร (แปล). (๒๕๓๗). ภาษาจีน 4. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.

.

 

ชื่อหนังสือ: ภาษาจีนคำที่มักใช้ผิด

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคำในภาษาจีนที่ถูกต้อง และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสื่อสารและการเขียน

บรรณานุกรม: เกาเฟย – อร ตระกูลสูง. (๒๕๓๒). ภาษาจีนคำที่มักใช้ผิด. กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา.

.

ชื่อหนังสือ: ภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น เล่ม 1

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับรูปประโยคและคำศัพท์ในแต่ละบท รูปประโยคมูลฐาน สาระสำคัญของบทเป็นการสรุปเนื้อหารที่ประสงค์ให้เรียนรู้แต่ละบท หลักไวยากรณ์ ฯลฯ

บรรณานุกรม: วัฒนา วุฒิจำนงค์. (๒๕๓๐). ภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

 

ชื่อหนังสือ: ภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น เล่ม 2

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มี ๓ ชั้น คือ ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนสนทนา คือ พูดและฟัง ในระยะเวลาอันสั้น ประมวลหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ วลี และสำนวนที่ใช้กันอยู่เสมอ ฯลฯ

บรรณานุกรม: วัฒนา วุฒิจำนงค์ (เรียบเรียง). (๒๕๒๙). ภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

.

 

ชื่อหนังสือ: ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสยปูรวปณิธานสูตร

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ประวัติโดยสังเขปของไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสยปูรวปณิธานสูตร อธิบายเนื้อหาและอิทธิพลของไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสยปูรวปณิธานสูตร ฯลฯ

บรรณานุกรม: เกวลี เพชราทิพย์ และกนกพร นุ่มทอง (แปล). (๒๕๖๔). ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสยปูรวปณิธานสูตร. กรุงเทพฯ : ศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน มูลนิธิพุทธรังสี.

ชื่อหนังสือ: มอง วัฒนธรรม สู่การจัดการความรู้

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ค้นพบความแตกต่างทางวัฒนธรรมการเรียนารู้ สร้างเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ จากวัฒนธรรมไทยสู่วัฒนธรรมในองค์กรเพื่อการจัดการความรู้ ฯลฯ

บรรณานุกรม: มงคลชัย วิริยะพินิจ. (๒๕๖๕). มอง วัฒนธรรม สู่การจัดการความรู้. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

ชื่อหนังสือ: ร้อยคำที่ควรรู้ ฉบับปรับปรุงใหม่ เพิ่มอีกกว่า ๑๐๐ คำ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคำที่ควรรู้ เพื่อที่อาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นเรียนรู้คำอธิบายอย่างกระชับในวิถีของสังคมปัจจุบัน ฯลฯ

บรรณานุกรม: เสรี พงศ์พิศ. (๒๕๕๓). ร้อยคำที่ควรรู้ ฉบับปรับปรุงใหม่ เพิ่มอีกกว่า ๑๐๐ คำ. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.

.

 

ชื่อหนังสือ: เรียงถ้อยร้อยรักด้วยอักษร

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ของบ้านเมืองในอดีตที่ครอบครัววจิตรวาทการได้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เรื่องราวในประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองของบ้านเรา

บรรณานุกรม: วิจิตรา วิจิตรวาทการ. (๒๕๔๙). เรียงถ้อยร้อยรักด้วยอักษร. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์.

ชื่อหนังสือ: วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของคัมภีร์วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร ประวัติพระกุมารชีวะและงานแปล กระบวนการทำงานคณะแปลของพระกุมารชีวะ อิทธิพลและสาระสำคัญของวัชรปรัชญษปารมิตาสูตร ฯลฯ

บรรณานุกรม: พระมหาอานนท์ อานนฺโท. (๒๕๖๔). วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร. กรุงเทพฯ : ศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน มูลนิธิพุทธรังสี.

 

ชื่อหนังสือ: ไวยากรณ์เวียดนาม

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์เวียดนาม ตัวอย่างที่เป็นภาษาเวียดนาม สำเนียงฮานอยปัจจุบัน ลักษณะโครงสร้างทางภาษาซึ่งมีทั้งที่เหมือนและต่างจากภาษาไทย นำไปประยุกต์ใช้กับภาษาพูดและภาษาเขียนให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น มีทั้งหมด ๖ บท ฯลฯ

บรรณานุกรม: โสภนา ศรีจำปา. (๒๕๖๒). ไวยากรณ์เวียดนาม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.

.

 

ชื่อหนังสือ: ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา ม.๑

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน การพัฒนาทักษะการเขียน การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด หลักกการใช้ภาษา ฯลฯ

บรรณานุกรม: ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคนอื่น (เรียบเรียง). (๒๕๕๑). ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา ม.๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ชื่อหนังสือ: หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย หัวเรื่องสำหรับการลงรายการหนังสือภาษาไทย รวมจำนวนหัวเรื่องทั้งสิ้นประมาณ ๒๕,๐๐๐ หัวเรื่อง  ฯลฯ

บรรณานุกรม: คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. (๒๕๔๗). หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

 

 

ชื่อหนังสือ: อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชื่อธาตุ ภาษิตและคำพังเพย และคัพท์บัญญัติ ที่มีอยู่ในพจนานุกรม เพื่อเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในคำ คำอ่านได้อย่างถูกต้อง ฯลฯ

บรรณานุกรม: ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๓๓). อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ : เพื่อนพิมพ์.

.

 

ชื่อหนังสือ: ENGLISH GRAMMAR

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์อังกฤษ หลักไวยากรณ์อังกฤษที่สำคัญและควรรู้ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้คำอธิบายแบบง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน พร้อมตัวอย่าง คำแปล และเหตุผลประกอบกทุแห่ง สามารถอ่านเข้าใจได้โดยง่าย ฯลฯ

บรรณานุกรม:  ธง วิทัยวัฒน์. (๒๕๕๐). ENGLISH GRAMMAR. กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์.

วิชา เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน

จำนวนเล่ม
0

การคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ

จำนวนเล่ม
0

พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย

จำนวนเล่ม
0

สุนทรียภาพแห่งชีวิต

จำนวนเล่ม
0

ชุมชนอภิวัตน์

จำนวนเล่ม
0

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

จำนวนเล่ม
0

ชื่อหนังสือ: นำเข้า ส่งออก (ออนไลน์) ไม่ยาก

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ตอบทุกโจทย์ปัญหา และยังมาแรงในยุคปัจจุบัน นั่นคือ ธุรกิจนำเข้า ส่งออก

บรรณานุกรม: คณิต นิมมาลัยรัตน์. (2555). นำเข้า ส่งออก (ออนไลน์) ไม่ยาก. นนทบุรี:ธิงค์ บียอนตด์ บุ๊คส์.

ชื่อหนังสือ: พลวัตเศรษฐกิจศตวรรษ 21 สู่ยุคเปลี่ยนผ่าน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลก รวมถึงวิเคราะห์ เสนอแนะ เพื่อให้เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ

บรรณานุกรม: อนุสรณ์ ธรรมใจ. (2556). พลวัตเศรษฐกิจศตวรรษ 21 สู่ยุคเปลี่ยนผ่าน. กรุงเทพฯ:กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย.

ชื่อหนังสือ: ภารกิจพิชิตหุ้น Turnaround

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุนในแนวทางผู้รู้ตัวจริง ที่สามารประยุกต์ใบ้กับการงทุนของตนเองได้ สามารถป้องกันความเสี่ยง และสร้างผลตอบแทนให้เติมโต มั่นคง ยังยืนได้

บรรณานุกรม: นพดล ดาวแสงสว่าง. (2557). ภารกิจพิชิตหุ้น Turnaround. กรุงเทพฯ:พีอาร์.

 

ชื่อหนังสือ: Fund Flow พลังเม็ดเงิน ลิขิตหุ้น

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ Fund Flow ต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นมาร่วมทศวรรษ พูดถึงจุดเริ่มต้น Fund Flow จากธนาคารกลางของสหรัฐ ปัญหา และผลกระทบการปล่อยกู้ ฯลฯ

บรรณานุกรม: วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล. (2556). und Flow พลังเม็ดเงิน ลิขิตหุ้น. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย.

 

ชื่อหนังสือ: วางกลยุทธ์อย่างไรให้สินค้าใหม่เป็นที่ยอมรับของตลาด

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์อย่างไรให้สินค้าใหม่เป็นที่ยอมรับของตลาด ความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของสินค้าใหม่ ฯลฯ

บรรณานุกรม: ปานอนันต์ เทพบุศย์. (2540). วางกลยุทธ์อย่างไรให้สินค้าใหม่เป็นที่ยอมรับของตลาด. กรุงเทพฯ:กังหัน.

ชื่อหนังสือ: กว่าจะถึงดวงดาว

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวมรวมความรู้เกี่ยวกับชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง เรียนรู้ถึงความสำเร็จ และความล้มเหลวในชีวิต เพื่อเตือนสติหนุ่มสาวที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวให้ต่อสู้ชีวิตไม่ท้อแท้ชีวิต

บรรณานุกรม: ชัยพฤกษ์. (ม.ป.ป.). กว่าจะถึงดวงดาว. กรุงเทพฯ:อมรการพิมพ์.ม.ป.ป.

ชื่อหนังสือ: กับดักความสุข รุกฆาตความสำเร็จ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานให้สำเร็จ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน หาวิธีการสู่เป้าหมาย การใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ทำงานอย่างไรให้มีความสุข ฯลฯ

บรรณานุกรม: สุกิจ ศุภกิจเจริญ. (๒๕๔๙). กับดักความสุข รุกฆาตความสำเร็จ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

ชื่อหนังสือ: คู่มือพ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูกวัยอนุบาล

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเลี้ยงลูกสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ หลักการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก ฯลฯ

บรรณานุกรม: กุลยา ตันติผลาชีวะ. (๒๕๖๐). คู่มือพ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูกวัยอนุบาล. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย.

ชื่อหนังสือ: การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี ๒๕๔๗

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี ๒๕๔๗

บรรณานุกรม: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. (๒๕๔๘). การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี ๒๕๔๗. กรุงเทพฯ : กรมฯ.

ชื่อหนังสือ: กำเนิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความเป็นมาและเป็นไปในความหมายของสิทธิมนุษยชน มโนทัศน์สิทธิมนุษยชนในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา ฯลฯ

บรรณานุกรม: ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. (๒๕๔๙). กำเนิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ : คบไฟ.

ชื่อหนังสือ: ขอให้ร่ำรวย ความสุข

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการคิดแต่เรื่องดี มีแต่ความสุข ศิลปะการมีความสุข การวางเป้าหมายชีวิตที่ดี การรับรู้และเข้าใจในชีวิต ฯลฯ

บรรณานุกรม: เบญญาวัธน์. (๒๕๔๙). ขอให้ร่ำรวย ความสุข. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. นนทบุรี : บี มีเดีย กรุ๊ป.

ชื่อหนังสือ: ไขปัญหาคนทำงานกับ HR มืออาชีพ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสารพันปัญหาของเพื่อนร่วมงานกับการจัดการทีดี การทำงานที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานกับหัวหน้า วิธีการปรับตัวในการทำงานทั้งกับงานและเพื่อร่วมงาน ฯลฯ

บรรณานุกรม: สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณอยุธยา. (๒๕๔๙). ไขปัญหาคนทำงานกับ HR มืออาชีพ. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี.

ชื่อหนังสือ: สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดิน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของสัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดิน ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ฯลฯ

บรรณานุกรม: วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. (๒๕๔๖). สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา.

ชื่อหนังสือ: คนตาทิพย์ทะลุมิติ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคติสอนใจ การสร้างความดี การสร้างบุญกุศล การดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ฯลฯ

บรรณานุกรม: ตุ้ย X-ray. (๒๕๕๖). คนตาทิพย์ทะลุมิติ. กรุงเทพฯ : NEO DITITAL COMPANY LIMITED.

ชื่อหนังสือ: คมคำความคิด ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสร้างพลังชีวิต เมื่อยามใดที่รู้สึกท้อถอยและอ่อนล้า จะช่วยปลุกสร้างพลังชีวิตของเราขึ้นมาใหม่ ฯลฯ

บรรณานุกรม: วิจิตรา รังสิยานนท์. (๒๕๔๒). คมคำความคิด ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์.

ชื่อหนังสือ: ความคิดทางการเมืองของปรีดี พนมยงค์

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิธีการศึกษา ความคิดกับกาลเวลา ลักษณะทั่วไปของความคิดทางการเมืองไทยโบราณ การเปลี่ยนแปลงงในสังคมไทย และความคิดทางการเมืองแบบใหม่ ฯลฯ

บรรณานุกรม: เฉลิมเกียรติ ผิวนวล. (๒๕๒๙). ความคิดทางการเมืองของปรีดี พนมยงค์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง

ชื่อหนังสือ: คำตัน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ วิธีคิดของนักการตลาดที่สามารถจัดการกับปัญหา สร้างแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจได้มีการพัฒนา ฯลฯ

บรรณานุกรม: ตัน อิชิตัน. (๒๕๕๕). คำตัน. กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจมีเดีย.

ชื่อหนังสือ: คิดออกนอกหน้า

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทความที่สมชาติถ่ายทอดความคิดผ่านคอลัมน์ คัมภีร์การตลาดฉบับชีวิตจริง ที่ SME ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับการทำธุรกิจตนเอง ฯลฯ

บรรณานุกรม: สมชาติ ลีลาไกรศร. (๒๕๕๔). คิดออกนอกหน้า. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์.

ชื่อหนังสือ: คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่

สาระสังเขป: วรรณกรรมเล่มนี้เป็นพุทธประวัติในทัศนะใหม่ อาทิ เดินสักแต่ว่าเดิน  งานเลี้ยงควาย หญ้าคาหนึ่งหอบ หงส์บาดเจ็บ น้ำนมหนึ่งจอก ฯลฯ

บรรณานุกรม: ฮันห์, ติช นัท. (๒๕๕๗). คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง.

ชื่อหนังสือ: คุณหมอฮะ ไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวการสื่อสาร การใช้ชีวิต ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง การดูแลรักษากายและใจ ฯลฯ

บรรณานุกรม: พรเลิศ อิฐฐ์ และวิกันดา พันทุวชิราภรณ์ (แปล). (ม.ป.ป.). คุณหมอฮะ ไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อย. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น.

ชื่อหนังสือ: คู่มือมนุษย์

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน การเข้าถึงความเป็นธรรม ใจความสำคัญของพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์ ไตรสิกขา อุปาทานสี่ ฯลฯ

บรรณานุกรม: พระพุทธทาส อินทปัญโญ. (๒๕๕๒). คู่มือมนุษย์. กรุงเทพฯ : ไทยควรลิตี้บุ๊คส์.

ชื่อหนังสือ: เคล็ดลับหัวหน้างาน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้า การสร้างความเชื่อมั่นในการทำงาน การจัดการงานองค์กรให้สำเร็จ ฯลฯ

บรรณานุกรม: อนันยช. (๒๕๔๗). เคล็ดลับหัวหน้างาน. กรุงเทพฯ : ไพลิน.

ชื่อหนังสือ: Cooking Tips เคล็ดลับอาหารอร่อย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ Cooking Tips เคล็ดลับอาหารอร่อย รวบรวมเคล็ดลับตำราอาหารและการเลือกซื้อวัตถุดิบ การตระเตรียมส่วนผสมเครื่องปรุง เทคนิควิธีการปรุง ฯลฯ

บรรณานุกรม: ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (บรรณาธิการ). (๒๕๕๐). Cooking Tips เคล็ดลับอาหารอร่อย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : แสงแดด.

ชื่อหนังสือ: จ้าวแห่งแมลงวัน 

สาระสังเขป: วรรณกรรมจ้าวแห่งแมลงวัน วรรณกรรมรางวัลโนเบลประจำปี ๑๙๘๓  อาทิ เสียงจากเปลือกหอย ไฟบนภูเขา กระท่อมบนชายหาด ฯลฯ

 

บรรณานุกรม: ประสบสุข สุขสวัสดิ์ (ม.จ.) (ทรงแปล). (๒๕๓๒). จ้าวแห่งแมลงวัน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์ดวงกมล.

ชื่อหนังสือ: เจาะระบบ ถอดรหัส

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์การระวังป้องกันถึงกลวิธีของแฮกเกอร์หรือนักเจาะระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

บรรณานุกรม: ทศพล กนกนุวัตร์. (๒๕๔๒). เจาะระบบ ถอดรหัส. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ชื่อหนังสือ: ช่วงหนึ่งของกาลเวลา

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาพสะท้อนปัญหาสิทธิมนุษยชนในเมืองไทย โครงการจัดเก็บผลงาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ช่วงหนึ่งของกาลเวลา ฯลฯ

บรรณานุกรม: ป๋วย อึ๊งภากรณ์. (๒๕๒๘). ช่วงหนึ่งของกาลเวลา. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

ชื่อหนังสือ: ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน:ตัน ภาสกรนที

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิธีคิด วิธีการทำธุรกิจ การรับรู้และเข้าใจในคุณค่าของความจน ฟ้าทดสอบคน ขาดทุนคือกำไร ความมุ่งมั่น ธุรกิจกับเงินสด ฯลฯ

บรรณานุกรม: สรกล อดุลยานนท์. (๒๕๕๔). ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน:ตัน ภาสกรนที. พิมพ์ครั้งที่ ๒๔. กรุงเทพฯ : มติชน.

ชื่อหนังสือ: ตลิ่งสูง ซุงหนัก

สาระสังเขป: นวนิยายเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความหมายและคุณค่าของชีวิต การตระหนักถึงคุณค่าอันแท้จริงของชีวิต ความสัมพันธ์โยงใยระหว่างชีวิตทั้งหลาย ฯลฯ

บรรณานุกรม: นิคม รายยวา. (๒๕๓๓). ตลิ่งสูง ซุงหนัก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์. 

ชื่อหนังสือ: ตัน กับวิธีคิดที่ไม่เคยตัน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนักการตลาดอย่างตัน ภาสกรนที ตั้งแต่ชีวิตวัยเยาว์ จนประสบความสำเร็จของการทำธุรกิจ ที่มีหลักการตลาดและแนวคิดเป็นของตนเอง

บรรณานุกรม: ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์. (2553). ตัน กับวิธีคิดที่ไม่เคยตัน. กรุงเทพฯ:ปราชญ์.

ชื่อหนังสือ: ถอดรหัสภาษากายอ่านใจคน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ภาษากายที่น่าสนใจและน่าติดตาม ยกตัวอย่างเช่น บิลล์ เกต หรือ สตีฟ จ็อบส์ ที่มีวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจนประสบความสำเร็จ

บรรณานุกรม: ต.ตุ้ย. (2555). ถอดรหัสภาษากายอ่านใจคนนนทบุรี:ธิงค์ ยอนด์ บุ๊ค.

ชื่อหนังสือ: ทักษะสำคัญกว่าความรู้

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับทักษะกับความรู้ ความชำนาญ ทักษะกับสมอง ปัจจัยสู่ทักษะ ทักษะการคิด การพูด การแก้ปัญหา ฯลฯ

บรรณานุกรม: สม สุจีรา. (๒๕๕๘). ทักษะสำคัญกว่าความรู้. สมุทรสาคร : พิมพ์ดี.

ชื่อหนังสือ: ท้าทายทางเลือก ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมคามรู้เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในโลกปัจจุบัน ไปจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น สันติวิธี การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เข้าสู่โลกแห่งการไม่ใช้ความรุนแรง ฯลฯ

บรรณานุกรม: ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. (๒๕๕๗). ท้าทายทางเลือก ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง. กรุงเทพฯ : ของเรา.

ชื่อหนังสือ: เทคนิคซื้อบ้านและที่ดินตามหลักฮวงจุ้ย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฮวงจุ้ย การเลือกซื้อบ้านเดี่ยว การเลือกซื้อบ้านทาวน์เฮาส์ การเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ฯลฯ

บรรณานุกรม: มาโนช ประภาษานนท์. (๒๕๕๔). เทคนิคซื้อบ้านและที่ดินตามหลักฮวงจุ้ย. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ : มติชน. 

ชื่อหนังสือ: เข็นเด็กขึ้นภูเขา ตอน บางสิ่งที่พ่อแม่น่าจะรู้นานแล้ว

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ช่วยให้พ่อแม่และผู้ใหญ่ทำหน้าที่ดูแลเด็กและวัยรุ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจบางเรื่องของเด็ก แต่สำคัญต่อการเติบโตในอนาคต ฯลฯ

บรรณานุกรม: เบญจพร ตันตสูติ. (2560). เข็นเด็กขึ้นภูเขา ตอน บางสิ่งที่พ่อแม่น่าจะรู้นานแล้ว. กรุงเทพฯ:กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป.

ชื่อหนังสือ: บุรุษที่รวยที่สุดในประเทศไทย เจริญ สิริวัฒภักดี

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จ เป็นเศรษฐีของไทย กิจการในครอบครัว การบริหารจัดการธุรกิจ ฯลฯ

บรรณานุกรม: บุญชัย ใจเย็น (เรียบเรียง). (๒๕๔๖). บุรุษที่รวยที่สุดในประเทศไทย เจริญ สิริวัฒภักดี. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป.

ชื่อหนังสือ: เขียนค่าชีวิต

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้เป็นชีวประวัติที่มีคุณค่าของลุงประยงค์ รณรงค์ ผู้นำภูมิปัญญาชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไม้เรียง ฯลฯ

บรรณานุกรม: ประยงค์ รณรงค์. (๒๕๖๐). เขียนค่าชีวิต. (ม.ป.ท.) : เดือนตุลา.

ชื่อหนังสือ: แผลเบาหวาน 

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผลเบาหวาน ชนิดของโรค ปัจจัยเสี่ยง อาการ ภาวะแทรกซ้อน แนวทางปฏิบัติของผู้ป่วยเบาหวาน ฯลฯ

บรรณานุกรม: จุมพล วิลาศรัศมี และคนอื่น (บรรณาธิการ). (๒๕๕๖). แผลเบาหวาน. กรุงเทพฯ : บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์.

ชื่อหนังสือ: เมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองให้ดี การดูแลสุขภาพการและจิต ฯลฯ

บรรณานุกรม: กาลนิธิ, พอล. (๒๕๕๙). เมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศ. กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์.

ชื่อหนังสือ: ลุ่มน้ำโขง วิกฤต การพัฒนา และทางออก

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้ำโขง วิกฤต การพัฒนา และทางออก มองอนุภาคลุ่มน้ำโขงเชิงประวัติศาสตร์และทางเศรษฐกิจ ฯลฯ

บรรณานุกรม: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกัมปนาท ภักดีกุล (บรรณาธิการ). (๒๕๔๙). ลุ่มน้ำโขง วิกฤต การพัฒนา และทางออก. สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย.

ชื่อหนังสือ: เลี้ยงบวก ลูกบวก

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกด้วยสัญชาตญาณ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี เข้าใจการทำงานของสมองแบบวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

บรรณานุกรม: จิราภรณ์ อรุณากูร. (๒๕๖๐). เลี้ยงบวก ลูกบวก. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

ชื่อหนังสือ: วิธีคิด วิธีทำงาน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทสนทนาชีวิตธุรกิจ อาทิเช่น ดัดแปลงโลก ดัดแปลงตนเอง, จุดกองไฟเผาฟ้า, อตวิสัยกับภววิสัย เป็นต้น

บรรณานุกรม: ประสาร มฤคพิทักษ์.(2530). วิธีคิด วิธีทำงาน.พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:อารีย์ซีสเทมส์.

ชื่อหนังสือ: วิถี(ไม่ตัน) ฉบับตัน ภาสกรนที

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การทำธุรกิจของตัน ภาสกรนที วิธีคิด มุมมองการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ข้อคิด และแรงบันดาลใจ ฯลฯ

บรรณานุกรม: ตัน ภาสกรนที. (๒๕๕๔). วิถี(ไม่ตัน) ฉบับตัน ภาสกรนที. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ.

ชื่อหนังสือ: หนังยางล้างใจ

สาระสังเขป: หนังสือล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับที่เปลี่ยนชีวิตได้ การเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของชีวิต ฯลฯ

บรรณานุกรม: วิสูตร แสงอรุณเลิศ. (๒๕๕๗). หนังยางล้างใจ. กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์.

ชื่อหนังสือ: แหกคอกความคิด

สาระสังเขป:หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับทางลัดสู่ความสำเร็จ แนะนำวิธีคิดโดยไม่ยึดติดกับคอก (กรอบ) ความเชื่อผิด ๆ  ความคิดเดิม ๆ ที่ไม่สร้างสรรค์ ฯลฯ

บรรณานุกรม: สุชิน ยาปัน. (๒๕๕๕). แหกคอกความคิด. กรุงเทพฯ : พีอาร์.

ชื่อหนังสือ: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางส่องศรี จงสงวน ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของนางส่องศรี จงสงวน เรื่องราวชีวิตและการทำงานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ฯลฯ

บรรณานุกรม: สุพจน์ จงสงวน และคนอื่น. (๒๕๖๒). อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิง

ชื่อหนังสือ: แพ้อย่างผู้ชนะ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการค้นหาตัวเอง รู้จักตัวเอง รู้จักชีวิต ปลดปล่อยตัวเอง เป็นเจ้านายตัวเอง เจาะลึกถึงหัวใจ คน สู่การเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

บรรณานุกรม: ปานอนันต์ เทพบุศย์. (๒๕๓๙). แพ้อย่างผู้ชนะ. กรุงเทพฯ : กังหัน.

ชื่อหนังสือ: อานันท์ ปันยารชุน ชีวิต ความคิด และการงานของอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของอานัน ปันยารชุน ชีวิต ความคิด และการงานของอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย ก่อเกิดและการศึกษา ชีวิตข้าราชการ ฯลฯ

บรรณานุกรม: ประสาร มฤคพิทักษ์. (๒๕๔๑). อานันท์ ปันยารชุน ชีวิต ความคิด และการงานของอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์.

ชื่อหนังสือ: ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิธีคิด วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา ที่ช่วยให้มีวิธีคิดและหลักในการใช้ชีวิตที่ไม่ได้สอนในตำรา แต่มาจากประสบการณ์

บรรณานุกรม: ชัญญพร จาวะลา (แปล). (2559). ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1 “วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา”. นนทบุรี: บี มีเดีย กรุ๊ป.

ชื่อหนังสือ: พลังแห่งการให้

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพลังแห่งการให้ ประโยน์และอันตราของการให้มากกว่าที่ได้รับ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ฯลฯ

บรรณานุกรม: วิโรจน์ ภัทรทีปกร (แปล). (ม.ป.ป.). พลังแห่งการให้. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น.

ชื่อหนังสือ: THE DESTINATION FROM NOWHERE

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิธีคิดในการดำรงชีวิต การบอกเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ผ่านคำบางคำ ประโยคบางประโยคที่มาเป็นเพลง ฯลฯ

บรรณานุกรม: อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร. ๒๕๕๖. THE DESTINATION FROM NOWHERE. พิมพ์ครั้งที่ ๕. สมุทรสาคร : พิมพ์ดี.

ชื่อหนังสือ: เพียงอยากเห็นดอกไม้บาน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติบางอย่างของมนุษย์ ชีวิตที่เหมือนบ้านทาสีดำ เทคนิคการขจัดความกลัว ความโกรธ ความเศร้า และการขาดกำลังใจ ฯลฯ

บรรณานุกรม: พิทยา นาควัชระ. (2537). เพียงอยากเห็นดอกไม้บาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:ธรรมสาร.

ชื่อหนังสือ: คลื่นปฏิวัติโลกใหม่สู่อารยธรรมไร้พรมแดน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ ทำให้ฉุกคิดเรื่องราวของชีวิตที่เรากำลังกระทำต่อโลก สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนกลับมาสู่ตนเอง

บรรณานุกรม: ชาญวืทย์ เกษตรศิริ และคนอื่น. (2548). คลื่นปฏิวัติโลกใหม่สู่อารยธรรมไร้พรมแดน.กรุงเทพฯ:สถาบันวิถีทรรศน์.

ชื่อหนังสือ: ทำไม น้ำท่วมใหญ่ถล่มเมือง

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประมวลเหตุการณ์เด่นในปี 2554 “น้องน้ำถล่มกรุง” ที่เป็นความรู้เบื้องหลังการบริหารจัดการน้ำภายใต้สภาวะวิกฤตของ กทม.

บรรณานุกรม: นำพล คารมปราชญ์ และมานะ สุ่มทอง. (2555). ทำไม น้ำท่วมใหญ่ถล่มเมือง. กรุงเทพฯ:พริ้นท์ซิตี้.

ชื่อหนังสือ: วิกฤติ วิถีชาวเล

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิถีที่คงอยู่คู่ทะเล ผลพวงของการพัฒนาที่ก่อความเหลื่อมล้ำ วันที่หมู่บ้านและชายหาดของชาวเลอาจหายไป ชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิวใช้วัฒนธรรมสู้ เพื่อดำรงตัวตน ฯลฯ

บรรณานุกรม: ปรีดา คงแป้น (บรรณาธิการ). (2555). วิกฤติ วิถีชาวเล. กรุงเทพฯ:มูลนิธิชุมชนไท.

.

ชื่อหนังสือ: สังคมวิทยาของความแตกแยกในระบบสังคมการเมืองไทย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทความ 22 ตอน นำเอาประเด็นบางเรื่องจากหนังสือทางออกวิกฤตความขัดแย้งแตกแยกในระบบสังคมการเมืองไทย มาขยายความเพิ่มในแง่มุมสังคมวิทยา

บรรณานุกรม: สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง. (2553). สังคมวิทยาของความแตกแยกในระบบสังคมการเมืองไทย. กรุงเทพฯ:อุษาการพิมพ์.

ชื่อหนังสือ: การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ กำเนิดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างทางการเมืองของไทย รวมถึงการปกครอง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นขบวนการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย ฯลฯ

บรรณานุกรม: สันติสุข โสภณสิริ (เรียบเรียง). (๒๕๕๖). การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ กำเนิดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕. กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์.

.

ชื่อหนังสือ: รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ ๑

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาติ จารีตประเพณีของชาติ ที่รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ ๑ นี้

บรรณานุกรม: นันทนา ตันติเวสส และคนอื่น (แปลและเรียบเรียง). (๒๕๕๕). รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : ไอเดีย สแควร์.

ชื่อหนังสือ: จากประวัติศาสตร์หมู่บ้านสู่ทฤษฎีสองระบบ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หมู่บ้านสู่ทฤษฎีสองระบบ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดชุมชนและเส้นทางของชาติ สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในทศวรรษหน้า ฯลฯ

บรรณานุกรม: ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (๒๕๔๘). จากประวัติศาสตร์หมู่บ้านสู่ทฤษฎีสองระบบ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. สุรินทร์ : สถาบันราชภัฎสุรินทร์.

ชื่อหนังสือ: ชาวบ้าน ชาวเมือง เรื่องความยุติธรรมในสังคมไทย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมในสังคมไทย การสร้างความเข้าใจต่อคนจน และปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นธรรม ความยุติธรรมที่ต้องช่วยกันผลักดันสู่ความเป็นจริงในสังคมไทยที่ซับซ้อนและอ่อนไหวต่อไป

บรรณานุกรม: อคิน รพีพัฒน์. (๒๕๕๒). ชาวบ้าน ชาวเมือง เรื่องความยุติธรรมในสังคมไทย. เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์.

.

ชื่อหนังสือ: การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๕๘

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประเทศสยามกับการปกครองทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ความกดดันจากภายอกและการปฏิรูปในระยะแรก การเข้ามามีบทบาทในการปกครองของกรมหลวงดำรงราชานุภาพ ฯลฯ

บรรณานุกรม: เตช บุนนาค. (๒๕๔๘). การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๕๘. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สามลดา.