จำนวนผู้ชม 5

โครงการอบรมการสร้างภาพยนตร์สั้นแบบออนไลน์

ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู้ภัยโควิด – ๑๙ 

กำหนดการ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียนในระบบออนไลน์และเตรียมความพร้อมถ่ายทอดระบบ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิด โดย
   – อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (ม.ชีวิต)
   – ผู้อำนวยการ สนง.ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

นำเสนอประวัติความเป็นมาความสำคัญ และโครงสร้างของภาพยนตร์
วิทยากรโดย
   – คุณปรัชญา ปิ่นแกว้ (ผู้อำนวยการสร้าง /ผู้กำกับภาพยนตร์)
   – คุณบัณฑิต ทองดี (ผเู้ขียนบท /ผู้กำกับภาพยนตร์)

การออกแบบโครงเรื่องขยายของภาพยนตร์(Treatment)และฉากภาพยนตร์
วิทยากรโดย
   – ดร.ไพฑูรย์ มากสุข (อาจารย์/ นักวิชาการภาพยนตร์)
   – คุณนัฏฐพล อรทัต (ผู้เขียนบท /ผู้กำกัยภาพยนตร์)
   – คุณธรรมรักษ์ กมุทมาโนชญ์(ผู้เขียนบท /ผู้กำกับภาพยนตร์)

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ฝึกปฏิบัติการแสดง โคชการเข้าบทบาท และการออกเสียงตามบท
วิทยากร โดย
   – คุณไพโรจน์ สังวริบุตร (ผู้เขียนบท /ผู้กำกับ/ดารา)
   – คุณกนกศร โชติวิศิษฐ (โค้ช แอ๊คติ้ง) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
การเลือกเสื้อผ้าการแต่งหน้าตาและแต่งผมให้เหมาะสมตามเนื้อเรื่อง
วิทยากร โดย
   – คุณกนกศร ววรณศิลป์ (โค้ช แอ๊คติ้ง)
   – คุณปาริชาติบริสุทธิ์ (โค้ช แอ๊คติ้ง / ดารา /ผู้จัดละคร)

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
การใช้กล้อง เทคนิคการถ่ายภาพ ระบบเสียง แสง การออกแบบแสง
วิทยากร โดย
   – คุณพีร์ ชะลอลักษณ์ (ผู้เขียนบท /ผู้กำกับภาพยนตร์)
   – คุณนัฏฐพล อรทัต (ผู้เขียนบท /ผู้กำกับภาพยนตร์)
   – คุณธรรมรักษ์ กมุทมาโนชญ์(ผู้เขียนบท /ผู้กำกับภาพยนตร์)

๑๓.๐๐น.- ๑๖.๓๐ น.
การตัดต่อภาพยนตร์ การใสเพลง ดนตรี ซับไตเติล
วิทยากร โดย
   – คุณพีร์ ชะลอลักษณ์ (ผู้เขียนบท /ผู้กำกับภาพยนตร์)
   – คุณนัฏฐพล อรทัต (ผู้เขียนบท /ผู้กำกับภาพยนตร์)
   – คุณธรรมรักษ์ กมุทมาโนชญ์(ผู้เขียนบท /ผู้กำกับภาพยนตร์

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

๐๙.๐๐ – ๑๒.๒๐ น.
การประชาสัมพันธ์ การฉายและเผยแพร่ทางสื่อทางสังคม (Social Media)
วิทยากร โดย
   – ดร.ประสิทธิ์ บุญศรี (สื่อมวลชน / ยูทูปเปอร์)
   – คุณปาริชาติ บริสุทธิ์ (โค้ช แอ๊คติ้ง / ดารา /ผู้จัดละคร)

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
การจัดการกองถ่ายภาพยนตร์ บทบาทหน้าที่ของผู้สร้างภาพยนตร์
วิทยากร โดย
   – คุณบัณทิต ทองดี (ผู้เขียนบท /ผู้กำกับภาพยนตร์)
   – คุณปาริชาติ บริสุทธิ์ (โค้ช แอ๊คติ้ง / ดารา /ผู้จัดละคร)

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔

๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
ทีมงานออกกองถ่ายภาพยนตร์ ๑๒ ชั่วโมง โดยมีพี่เลี้ยงในชุมชนและ
วิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์มืออาชีพให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔

๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
ทีมงานดำเนินการดัดต่อภาพยนตร์โดยมีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาในชุมชนและ
วิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์แล้ว
ส่งมอบผลงานภาพยนตร์ที่จัดทำสำเร็จแล้ว ให้ส่วนกลาง ภายในเวลา
๑๘.๐๐ น. 

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
ทีมงานดำเนินการตัดต่อภาพยนตร์โดยมีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาในชุมชนและ
วิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์แล้ว
ส่งมอบผลงานภาพยนตร์ที่จัดทำสำเร็จแลว้ให้ส่วนกลาง ภายในเวลา
๑๘.๐๐ น. (ต่อ)

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
นำเสนอผลงานภาพยนตร์ทุกเรื่อง ทีละเรื่องทางออนไลน์จากส่วนกลางรับคำแนะนำ เพื่อไปแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง ตัดสินรางวลัภาพยนตร์ที่โดดเด่น มอบรางวัล และปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างภาพยนตร์ส้ันแบบออนไลน์ในคร้ังนี้
วิทยากร โดย
   – คุณธนิต จิตนุกูล 
   – ไพโรจน์ สังวริบุตร
   – ปรัชญา ปิ่นแกว้
   – บัณทิต ทองดี
   – ปาริชาติ บริสุทธิ์
   – กนกศร โชติวิศิษฐ
   – ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มากสุข
   – คุณยอดชาย เมฆสุวรรณ
   – ดร.สามารถ จันทร์สูรย์