จำนวนผู้ชม 105

วิชา การพัฒนาชีวิต ๑ การวางเป้าหมายชีวิต และโครงงานประกอบการชุมชน

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 1/65

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ชื่อหนังสือ : ความสุขเป็นสากล

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความสุขเป็นสากล สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย: ภาพสะท้อนสังคม และวิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าว ศึกษาถึงระดับความสุขของคนไทย และปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้คนเรามีความสุขแตกต่างกัน

บรรณานุกรม : รศรินทร์ เกรย์ และคนอื่นๆ. (2553). ความสุขเป็นสากล. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชื่อหนังสือ : คู่มือการวัดความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER

สาระสังเขป : คู่มือฯ เล่มนี้ได้สร้างตัวชี้วัดความสุขของคนทำงานในภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาตัวชี้วัดความสุขดังกล่าวให้เป็น แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง: SELF-ASSESSMENT

บรรณานุกรม : ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคนอื่นๆ. (2555). คู่มือการวัดความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชื่อหนังสือ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

สาระสังเขป : ตำราเล่มนี้รวบรวมหลักทฤษฎีความสำคัญของการพัฒนาตนเอง สู่แบบการดำเนินชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานภาพบทบาทหน้าที่ของบุคคลในสังคม  สังคมและวัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ

บรรณานุกรม : สำราญ จูช่วย. (2554). การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยราชพฤกษ์.

ชื่อหนังสือ : 10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวบุคคล 10 คน ทั้งเทศและไทย ที่เผชิญความยากลำบาก ด้วยข้อจำกัดของความพิการทางกายหรือจิตใจ แต่ทุกคนสามารถฟันฝ่าจน “รอดปากเหยี่ยวปากกา” และประสบความสำเร็จ

บรรณานุกรม : วิชัย โชควิวัฒน. (2556). 10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ. นนทบุรี: สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ.

ชื่อหนังสือ: องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญของภูมิปัญญา ความหมายของภูมิปัญญา ลักษณะของภูมิปัญญา ขอบข่ายหรือสาขาของภูมิปัญญาไทย ลักษณะความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทย และแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิปัญญาไทย

บรรณานุกรม: สามารถ จันทร์สูรย์. (2554). องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.

แหล่งที่มา: สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน