จำนวนผู้ชม 113

วิชา การประกอบการชุมชน

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 1/2565

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ชื่อเรื่อง : แผนฯ 12 ฉบับประชาชน นวัตกรรมคือหัวใจของการพัฒนา

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า  ความเชื่อมโยงระหว่างอนาคตประเทศไทย 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ฯลฯ

บรรณานุกรม :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). แผนฯ 12 ฉบับประชาชน นวัตกรรมคือหัวใจของการพัฒนา. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

ชื่อเรื่อง : คู่มือการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

สาระสังเขป : คูมือฯ ฉบับนี้สามารถนำไปใช้พัฒนาทักษะการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม : สำนักงานคณธกรรมการการอาชีวศึกษา. (2555). คู่มือการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]

ชื่อเรื่อง : คู่มือสำหรับผู้ประกอบการชุมชน สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์

สาระสังเขป : คู่มือฯ เล่มนี้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ร้านค้าออนไลน์ โดยมีองค์ประกอบที่ต้องศึกษา คือ ผลิตภัณฑ์/บริการ การเปิดร้านค้าออนไลน์ ส่งเสริมการขาย บริหารการขาย และการบรรจุและจัดส่งสินค้า

บรรณานุกรม :สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2560). คู่มือสำหรับผู้ประกอบการชุมชน สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์

ชื่อเรื่อง :ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการใหม่ และธุรกิจเริ่มต้น ให้ทราบแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ พึงระวังปัจจัยที่นำพาความล้มเหลวมาสู่ธุรกิจ

บรรณานุกรม : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (ม.ป.ป.). ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ. ม.ป.ท.: เมจิกเพรส

ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประชาชน

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม การสร้างคุณภาพชีวิต การปรับและพัฒนาระบบภาครัฐ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความสามารถการแข่งขัน

บรรณานุกรม : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประชาชน. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]

ชื่อเรื่อง : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ และเกี่ยวกับธุรกิจ และสอดแทรกหลักปรัชญา ความสนุกสนาน และเกร็ดความรู้ต่างๆ

บรรณานุกรม : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]

ชื่อเรื่อง : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๘) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

สาระสังเขป : แผนฯ นี้ประกอบด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ และแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

บรรณานุกรม : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๘) ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคกลาง

สาระสังเขป : งานวิจัยนี้ศึกษากลยุทธ์ในการเป็นผู้ประกอบการ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการในดำเนินธุรกิจ ฯลฯ

บรรณานุกรม : กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษา ผู้ประอบการในเขตพื้นที่ภาคกลาง. จันทิมา ก้อนทอง. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ๒๕๖๑.