จำนวนผู้ชม 73

วิชา การคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจ

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 1/2565

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ชื่อเรื่อง : โยนิโสมนสิการ

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม เพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโญชน์ในการพัฒนาปัญญา เป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม

บรรณานุกรม : พระพรหมคุณาภรณ์. (2556). โยนิโสมนสิการ- วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

ชื่อเรื่อง : โลกหมุนเร็วขึ้น ต้องคิดให้ช้าลง (ฉบับแนะนำ)

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ และเกี่ยวกับธุรกิจ และสอดแทรกหลักปรัชญา ความสนุกสนาน และเกร็ดความรู้ต่างๆ

บรรณานุกรม : ลิวอิส, คริส. (2562). โลกหมุนเร็วขึ้น ต้องคิดให้ช้าลง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.