จำนวนผู้ชม 53

รุ่น 2/2564

ภาคเรียนที่ 2/2566

ระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

          หน่วยที่ ๒ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการประกอบการชุมชน