จำนวนผู้ชม 92

รุ่น 2/2564

ภาคเรียนที่ 2/2566

ระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567

          หน่วยที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย การจัดองค์กรธุรกิจและการประกอบธุรกิจ ตราสารทางการเงิน และเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ