จำนวนผู้ชม 47

รุ่น 2/2564

ภาคเรียนที่ 2/2566

ระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567

              พระราชบัญญัตินี้ได้มีการกำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน” ประกอบไปด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และมีเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขาณุการ มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๖) และในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(คณะกรรมการฯ) อาจมอบอำนาจให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(สำนักงานฯ) มีอำนาจในการกระทำการใด ๆแทน หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทำการใด ๆ ตามที่มอบหมายก็ได้(มาตรา ๑๑)