จำนวนผู้ชม 61

รุ่น 2/2564

ภาคเรียนที่ 2/2566

ระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

กฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจ

เจตนารมย์ของกฎหมาย

         1) เพื่อให้มีการรับรองสถานะการประกอบกิจการในลักษณะของ “วิสาหกิจชุมชน” หรือ “เครือข่าย วิสาหกิจชุมชน” (มาตรา 6 มาตรา 9) โดยวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้วสามารถ ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือมาตรการต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนทราบข้อมูลและความต้องการของวิสาหกิจชุมชน

         2) เพื่อที่รัฐบาล หน่วยงานของรัฐและเอกชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุน (มาตรา 13)

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

กฎหมายสหกรณ์

          “สหกรณ์” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์ผู้มีสัญชาติไทย โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้” 

           มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยใช้คําว่า “สหกรณ์” เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ