จำนวนผู้ชม 83

รุ่น 1 / 66

ภาคเรียนที่ 2/2566

ระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567

                 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีหลายแนวคิด มีทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกับแนวการสอน และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ แนวคิดทั้ง 3 นี้ มีส่วนช่วยครูผู้สอนในการตัดสินใจวางแผนจัดการเรียนการสอน การคัดเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนเลือกสื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครูผู้สอนที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจเพื่อช่วยให้ การสอนของตนเองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เลือกหัวข้อบรรยายที่ต้องการเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567

            เป็นการถ่ายโอนความรู้สึก ความคิด ความเข้าใจไปสู่ผู้ฟังได้รับรู้ และเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้พูด การฝึกทักษะพูดถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากปัจจัยหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่าการพูดเป็นการสื่อให้ทราบว่าผู้พูดสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์จริง