จำนวนผู้ชม 214

รุ่น 1 / 66

ภาคเรียนที่ 2/2566

ระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วันที่ 20 - 21 มกราคม 2567

 เมื่อเรียนวิชานี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถ ดังนี้

       ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษา

       ๑.๒ เรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

       ๑.๓ พัฒนาทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม