จำนวนผู้ชม 152

รุ่น 1 / 66

ภาคเรียนที่ 2/2566

ระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

          โลกยุคโลกาภิวัตน์  ในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม และวัฒนธรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร  มากยิ่งขึ้น  ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนในสังคม  โดยเฉพาะในส่วนของการมีปฏิสัมพันธ์หรือการสร้างสัมพันธภาพระหว่างคนในสังคมทั่วโลก การสื่อสารที่แพร่ขยายอย่างรวดเร็วทำให้โลกเล็กลงนําไปสู่ความสัมพันธ์ของคนที่ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น วัฒนธรรมในพื้นที่หนึ่งๆ นั้นจึงมีอยู่อย่างหลากหลายและมีสัมพันธภาพต่อกัน

เลือกหัวข้อบรรยายที่ต้องการเรียนรู้

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

                    ภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาที่พูดกันในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศไทย ในแต่ละท้องถิ่นจะมีภาษาท้องถิ่นของตนเอง ที่แตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ