จำนวนผู้ชม 99

รุ่น 1 / 66

ภาคเรียนที่ 2/2566

ระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

          การฟังเป็นทักษะทางการสื่อสารที่อยู่ในประเภทของการรับสาร และยังเป็นทักษะการใช้ภาษาที่ใช้มากที่สุดใน ชีวิตประจำวัน กล่าวได้ว่าทักษะการฟังนั้นเกิดขึ้นก่อนการพูด การอ่าน และการเขียน เพราะทักษะการฟังเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตั้งแต่แรกเกิด

เลือกหัวข้อบรรยายที่ต้องการเรียนรู้

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

             การพูดเป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์ เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ข่าวสารและ ความรู้สึกจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟังโดยเสียง กระบวนการเคลื่อนไหวของร่างกาย การฝึกฝนปฏิบัติของบุคคลที่จะ สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ จุดมุ่งหมายร่วมอยู่ที่การมุ่งเสนอความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยอาศัยภาษาและเสียงพูดเป็นสื่อ