จำนวนผู้ชม 177

รุ่น 1 - 2 / 2565

ภาคเรียนที่ 2/2566

ระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567

              วิเคราะห์องค์ประกอบห่วงโซ่อุปทาน(supply chain) ห่วงโซ่คุณค่า(value chain) และโลจิสติกส์ ในการเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการสร้างพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในการประกอบการชุมชน ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยศึกษาดูงานการจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นแบบอย่างที่ดี (best practice)

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567

เลือกหัวข้อบรรยายที่ต้องการเรียนรู้